Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość"
Dąbrowskiego 40B
14-202 Iława
powiat: iławski
-
sm.przyszlosc@idsl.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19839
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie".
2. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków wielorodzinnych położonych w Iławie przy ulicy Kopernika 6, 6A, 6B. Zakres prac obejmuje m.in:
a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
b) docieplenie ścian wewnętrznych i stropów piwnic,
c) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
d) docieplenie stropodachów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
a) 45000000-7 Roboty budowlane,
b) 45443000-4 Roboty elewacyjne,
c) 45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 19839

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość", ul. Dąbrowskiego 40B, 14-202 Iława (sekretariat) w terminie do dnia 05.07.2019 r. do godziny 9:00
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych
wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Iława
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania - 30.10.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / remoncie / obiektu kubaturowego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych, 00/100).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującą osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy, posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych w swojej specjalności na co najmniej 1 (jednym) zakończonym kontrakcie/ zadaniu/ budowie.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze zm.), przy czym:
1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Dodatkowe warunki
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 tysięcy złotych.
Warunki zmiany umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w sytuacji wystąpienia:
1) w zakresie Podwykonawstwa, Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z Podwykonawstwa
2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy (dotyczy kierownika budowy ze strony Wykonawcy). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.
3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Przewiduje się zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia:
1) nieprzekazania terenu robót w terminie określonym w § 3. ust. 3 umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) wystąpienia wad Dokumentacji technicznej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji technicznej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót; fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
6) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
7) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
9) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
10) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w Dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2).
3. Dokument potwierdzający doświadczenie wykazanego kierownika budowy.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 3).
5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.
8. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (wg załącznika nr 6).
9. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 7).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 80%,
2) Okres rękojmi za wady 20%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium Cena (80%):
liczba punktów (max??80)?= (cena brutto oferty najtańszej)/(cena brutto oferty badanej) x 80 pkt
2) Kryterium Okres rękojmi za wady (20%). Minimalny wymagany okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. Oferta z okresem rękojmi 7 lat i więcej, otrzyma maksymalną ilość punktów. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin rękojmi tj. 5 lata. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 5 lat rękojmi za wady = 0 pkt,
b) 6 lat rękojmi za wady = 10 pkt,
c) 7 lat rękojmi za wady = 20 pkt.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Wykluczenia
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania,
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
d) została złożona przez podmiot nieuprawniony do jej złożenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie
Adres
ul. Dąbrowskiego 40B
14-202 Iława
warmińsko-mazurskie , iławski
NIP
7440003963
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Załączniki

Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 4 - projekt umowy
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 1,2,3,6,7

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zbigniew Miecznikowski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.