Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo -...

Przedmiot:

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo - rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi - etap I

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
powiat: opolski
tel. 774 600 143, faks 774 600 474
tulowice@tulowice.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Tułowice
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo - rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie ,,Hutnik" w Tułowicach Małych - etap I"
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo - rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie ,,Hutnik" w Tułowicach Małych - etap I" 2.Zadanie obejmuje wykonanie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo - rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie ,,Hutnik" w Tułowicach Małych. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Remont pomostu (pomost widokowy skierowany na staw w kształcie litery ,,T", zwrócony podstawą do nabrzeża) polega na: - renowacji istniejącego pomostu w konstrukcji stalowej - nadbudowę pomostu i zamianę balustrad w konstrukcji drewnianej na konstrukcji stalowej istniejącego pomostu. Docelowe wymiary pomostu: - część przybrzeżna (podłużna): długość 11,57m, szerokość brutto (obrys zewnętrzny poręczy): 1,51m, szerokość netto (przestrzeń podestu między poręczami): 1,21m, - część jeziorna (poprzeczna): długość: 11,48m, szerokość brutto (obrys zewnętrzny poręczy): 1,49m, szerokość netto (przestrzeń podestu między poręczami): 1,21m. - wysokość docelowa podestu drewnianego na rzędnej 167,43. 2)Ścieżka piesza - chodnik Projektowany chodnik będzie wykonany wzdłuż drogi powiatowej nr 1717O. Szerokość chodnika to 1,5 m, natomiast długość całkowita wynosi 188 m. Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ze spadkiem w kierunku stawu ,,Hutnik". W miejscach zbliżania się ścieżki do krawędzi stawu zaprojektowano barierki stalowe ochronne długości 17,5 m i 9m. Powierzchnia użytkowa ścieżki wyniesie 300 m2. 3)Nabrzeże cumownicze Wzdłuż kanału Młynówki zasilającego staw ,,Hutnik" zaplanowano w miejscu istniejącego prowizorycznego nabrzeża (w postaci poręczy stalowej na prawym brzegu) wykonanie nowego nabrzeża do cumowania małych jednostek pływających. Nabrzeże będzie miało konstrukcję wykonaną z koszy siatkowo - kamiennych o wymiarach 0,5x0,5x1,0 ułożonych w dwóch rzędach w formie schodka tj. przedni rząd będzie obniżony w stosunku do drugiego o 20cm. Ma to za zadanie ułatwienie wchodzenia do łodzi. Wierzchni element nabrzeża stanowić będą deski PVC zakotwione w wylewce betonowej. Całe nabrzeże będzie wchodziło 0,5m w istniejący brzeg. Dla wykonania robót budowlanych konieczne jest wykonanie grodzy na Doprowadzalniku długości 33 m, wzdłuż projektowanego nabrzeża. Będzie ona wykonana jako grodza z worków z piaskiem, uszczelnionych folią PCV gr. 1mm. Dla stabilności konstrukcji szerokość grodzy będzie nie mniejsza niż 1.0m, a folia uszczelniająca będzie umieszczona pomiędzy warstwami worków, tak aby stanowiły one element dociskający folię. Grodza zostanie ułożona tuż przy stopie istniejącej skarpy, wzdłuż prawego brzegu, a po wykonanych robotach zostanie zlikwidowana. 4)Altana Obok projektowanego nabrzeża zostanie wykonana altana ogrodowa o wymiarach 5,86x4,86cm konstrukcji drewnianej, wspartej na 4 słupach. Altana będzie posiadać dach dwuspadowy ze szczytem od strony eksponowanym w kierunku wody i pokryty będzie gontem bitumicznym o nachyleniu 35o. Kolor malowania altany, impregnacja drewna i pokrycia dachowe dopasowane będą do warunków otoczenia wilgotnego i zacienionego drzewami liściastymi. Altana zostanie obudowana z trzech stron balustradą drewnianą, ażurową do wysokości 1,10 m. Podłoga zostanie wyłożona kostką brukową betonową gr. 8 cm ze spadkiem na zewnątrz altany. 5)Wykonanie tablic informacyjnych. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.) oraz dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru obiektów. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem niniejszego zamówienia składają się: -Projekty budowlane, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), -Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy

CPV: 45233200-1

Dokument nr: 563052-N-2019, ZP.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tulowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Mieski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: -co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nabrzeży otwartych akwenów wodnych o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każda robota 2)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. -jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 tj) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,3. dowód wniesienia wadium(w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), 4. zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 5. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy): a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania w postępowaniu(zgodnie z art.23 Pzp), 6.oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.