Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej

Przedmiot:

Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
tel. 746 474 100, faks 746 474 103
przetargi@gmina.klodzko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt pn. ,,Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko". Adres inwestycji: Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20, działka nr 520/2, AM-3, Obręb Ołdrzychowice Kłodzkie, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Przedmiot zamówienia ostał podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 - Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej. Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej. Zadanie 2 - Wyposażenie kuchni i sali wystawowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni do zaplecza gastronomicznego oraz sali wystawowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej. Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44160000-9, 45000000-7, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45421145-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Wyposażenie kuchni i sali wystawowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni do zaplecza gastronomicznego oraz sali wystawowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39314000-6, 39315000-3, 39150000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44160000-9,45000000-7,45400000-1,45420000-7,45430000-0,45442100-8,45421145-2,39150000-8,39315000-3,39314000-6

Dokument nr: 562212-N-2019, RO.271.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie sekretariat Urzędu Gminy Kłodzko
Adres:
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-26
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-26

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wstepne wykonawcy - Załącznik nr 2
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wstepne wykonawcy - Załącznik nr 2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego, sporządzonego odpowiednio na podstawie przedmiarów stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ (kosztorys ma dla Zamawiającego charakter pomocniczy przy realizacji i rozliczeniu projektu).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: 2019-08-01 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.