Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16539z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
ul. Al. Wincentego Witosa 26
45-418 Opole
powiat: Opole
tel. 77 4520114
zamowienia@wcm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii
wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii dla projektu pn.: Stop dla raka jelita grubego - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG. Ogólny zakres robót: Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe: - rozbiórka ścianki z cegły - rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych, - wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej - wykonanie posadzkowych wylewek cementowych - wzniesienie ścianki murowanej wydzielającej kabinę prysznicową - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek - licowanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi ( wymagana wysoka klasa antypoślizgowości płytek podłogowych. - malowanie ścian i sufitów. Roboty w zakresie instalacji wod - kan i wentylacji - wykonanie nowej instalacji wod-kan - montaż nowych przewodów kanalizacji sanitarnej - wykonanie podejść pod przybory sanitarne - montaż ustępu typu Geberit - montaż przyborów sanitarnych - montaż baterii umywalkowej i 1 prysznicowej - montaż nowych przewodów instalacji wodnej z rur PP-R PN20 wraz z izolacją - montaż nowych przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej - zabudowa brodzika do kabiny natryskowej - montaż grzejnika - wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej - próby i odbiory instalacji

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 562737-N-2019, TLZP/2-23/233/57/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.usk.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, wykonane w ramach dwóch odrębnych umów, których łączna wartość wynosi co najmniej 30.000 zł , na zakres której składają się roboty remontowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz zrealizowanych robót budowlanych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że materiały, wyroby i technologie jakie zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotowych robót odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 Prawo Budowlane oraz , że mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz posiadają odpowiednio: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B/CC i są oznaczone znakiem CE, wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku w polskich normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych : b) deklaracje zgodności, c) certyfikaty zgodności z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, d) aprobaty techniczne
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania 20,00
Termin gwaracji i rękojmi 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.