Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
328z dziś
4084z ostatnich 7 dni
16457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa potoku

Przedmiot:

Zabudowa potoku

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Józefa piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 (12) 62 84 130, faks +48 (12) 42 32 153
ukaszyk@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie
1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie brzegów oraz dna koryta potoku Młyniska przed postępującą erozją denną i brzegową wraz z ochroną terenów przyległych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zamówienie podstawowe i oraz zamówienie w ,,ramach opcji" w następujący sposób: a) Zamówienie podstawowe przewidziane jest do realizacji w roku 2019 i 2020. W roku 2019 zostaną wykonane następujące prace: - Odcinek nr 1 ,,Roboty przygotowawcze 0+000-0+306" do 30 września 2019 r; - Odcinek nr 2 ,,Projektowany stopień H = 0,5 m w km 0+037" do 31 października 2019 r; - Odcinek nr 3 ,,Projektowany żłób w km 0+037-0+306 typ II; L=269 m" wraz z robotami wykończeniowe na odcinku nr 3 - montaż barierek, porządkowanie terenu i zabezpieczeniem budowy na okres zimowy do 20.12.2019r. przy czym roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie do 31 października 2019 r; W roku 2020 zostaną wykonane następujące prace: - Odcinek nr 4 ,,Żłób betonowy w km 0+306 - 0+575, L=269 m" do 31 sierpnia 2020 r; b) Zamówienie w ,,ramach opcji" przewidziane jest do realizacji w roku 2020: - Odcinek nr 5 ,,Potok Młyniska w km 0+575-0+908, L=333 m" do 31 października 2020 r; - Odcinek nr 6 ,,Ujście potoku Białego" wykonanie robót budowlanych do 31 października 2020 r; a po zakończeniu prac uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu budowlanego na podstawie art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity dz. u. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) do dnia 30 listopada 2020 r

CPV: 45246000-3,45200000-9,45100000-8,45111300-1

Dokument nr: 563521-N-2019, 930/ZZN/2019/MP, 930/ZZN/2019/MP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa piłsudskiego 22, 31-109 Kraków - dziennik podawczy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie umiejscowionych w korytach potoków górskich i/lub rzek podgórskich budowli o konstrukcji betonowej takich jak żłoby, gurty , mury oporowe, stopnie, bulwary lub zapory przeciwrumowiskowe, w ramach których wbudował beton w ilości nie mniejszej niż 2 000 m3 oraz wykonał lub wyremontował okładzinę kamienną w ilości nie mniejszej niż 1500 m2. Zamawiający wymaga, by dla spełniania niniejszego warunku Wykonawca wykazał się doświadczeniem zdobytym w ramach jednej roboty obejmującej swym zakresem prace polegające na wbudowaniu betonu oraz wykonaniu lub wyremontowaniu okładzin w ilościach wskazanych powyżej, lub w ramach dwóch robót, z których jedna polegała na wbudowaniu min. 2000 m3 betonu, a druga - wykonaniu lub wyremontowaniu min. 1500 m2 okładziny kamiennej. 2. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby: a) jedna osobę pełniącą obowiązki Kierownika Budowy posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub hydrotechnicznej lub równoważnej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która nadzorowała w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu żłobów i/lub gurtów i/lub murów oporowych i/lub bulwarów i/lub stopni i/lub zapór przeciwrumowiskowych w korytach rzek podgórskich lub potoków górskich o wartości min. 500 000,00 zł. każda. b) Jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia geodezyjne do realizacji obsługi geodezyjnej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, b) upoważnienia (jeśli dotyczy) c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) d) kosztorysy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00
okres gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.