Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wiat przystankowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż wiat przystankowych

Data zamieszczenia: 2019-06-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puławy
Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
fax.: (081) 887-41-22
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192499
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Puławy" w ramach projektu: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie Gminy Puławy 28 wiat przystankowych
Cel zamówienia
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny Nr projektu RPLU.05.04.00-06-0001/17-00 objętego Regionalnym Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie Gminy Puławy 28 wiat przystankowych o parametrach technicznych:
- szerokość: 3,1 m
- głębokość: 1,3 m
- wysokość 2,4m
- przeszklenie jednej bocznej ściany: szkło bezpieczne hartowane grubości min. 8 mm, mocowane do konstrukcji. Sposób montażu szyb uniemożliwiający wyciągnięcie szyb przez osoby nie uprawnione
-konstrukcja wiaty z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo
- dach wiaty płaski, z blachy ocynkowanej
- wiaty kotwione do fundamentów prefabrykowanych należących do kompletu
Podane wymiary są wymiarami przykładowymi z tolerancją +/- 10%.
Wyposażenie wiat przystankowych:
- ławka
- kosz na śmieci
- tabliczka na rozkład jazdy
Miejsca montażu wiat przystankowych:
Lp. Miejscowość Lokalizacja Szt.
1. Góra Puławska, ul. Długa Droga gminna Nr 107522L, dz. ewid. 1003 4
2. Klikawa Droga wojewódzka Nr 874, dz. ewid. 266 3
3. Pachnowola Droga wojewódzka Nr 874, dz. ewid. 235 2
4. Dobrosławów Droga wojewódzka Nr 874, dz. ewid. 235 2
5. Sosnów Droga wojewódzka Nr 874, dz. ewid. 125 1
6. Zarzecze Droga wojewódzka Nr 874, dz. ewid. 110 3
7. Bronowice Droga gminna Nr 107494L, dz. ewid. 626 1
8. Kowala Droga wojewódzka Nr 738, dz. ewid. 251 2
9. Gołąb, ul. Puławska Droga gminna Nr 112998L, dz. ewid. 1845/1 4
10. Tomaszów Droga gminna 107519L, dz. ewid. 29 2
11. Polesie Droga gminna 107514L, dz. ewid. 106 4
Dokładne miejsce montażu wiat zostanie wskazane przez Gminę Puławy.
Przed przystąpieniem do montażu należy przedłożyć właściwemu zarządcy drogi projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać stosowną zgodę na wejście w pas drogowy, ponadto wszelkie koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego leżą do stronie Wykonawcy.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona montaż infrastruktury przystankowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz doprowadzi do stanu pierwotnego miejsce montażu poprzez uprzątnięcie terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywanych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wobec osób trzecich.
Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne
i użytkowe, posiadać stosowane atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyżej wskazane dokumenty stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego.

CPV: 44212321-5

Dokument nr: 1192499, IT.271.N.61.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 202.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy
OFERTA NA ,,Dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Puławy"
w ramach projektu: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.07.2019, GODZ. 10:00".
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. nr 205), w terminie do dnia 4 lipca 2019 r. (czwartek), do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: teren gminy Puławy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania: do dnia 30 września 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA PUŁAWY
Adres
Dęblińska 4
24-100 Puławy
lubelskie , puławski
Numer telefonu
818874121
Fax
818874122
NIP
7162801248
Tytuł projektu
Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny
Numer projektu
RPLU.05.04.00-06-0001/17-00
Załączniki

1. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Wzór umowy
2. Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Wadas, Radosław Kosmala
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
fax.: (081) 887-41-22 w godz. 7.30 - 15.30 (pn. - pt.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.