Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
3457z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłów bloków

Przedmiot:

Modernizacja kotłów bloków

Data zamieszczenia: 2019-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o
Świerże Górne, al. Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel.: +48 486141036, Faks: +48 486141185
pawel.tarczynski@enea.pl
https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Modernizacja kotłów bloków nr 4 i 5 w 2020 r."

Numer referencyjny: KZP-PT.2103.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
50531100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja kotłów bloków nr 4 i 5 w 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Części II SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja kotła bloku nr 4 w 2020 r.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50531100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świerże Górne

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja kotła bloku nr 4 w 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Części II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena Ofertowa brutto - Zakres podstawowy + opcje / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Demontaż i montaż osprzętu wewnętrznego walczaka do wykonania rewizji wg dok. CBKK T. G. rys. nr nr B0-1403340, 0-1403341, 0-1459476.

2. Prace przygotowawcze dla potrzeb badań diagnostycznych - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań, odbiorem dozorowym rusztowań, itp.

3. Wycięcie próbek rur kotła do badań diagnostycznych - rury dostarcza Wykonawca.

4. Wymiana 2 sztuk kompletnych wodowskazów optycznych KTA wg dok. CBKK T.G. nr 0.25077, zabudowa poziomowskazu wg rys. CBKK nr 2-1502996 wraz z: kompletnymi głowicami (górna i dolna), korpusem, uszczelkami na połączeniach eliptycznych, zamontowanym kompletem szkieł wodowskazowych wraz z osłonkami z miki (po obu stronach szkła) oraz uszczelkami, bez podświetlenia poz. 16. Uwaga! Decyzja dot. wymiany zwężek poz. 9 wg rys. nr. 2-1502996 będzie podjęta przez Zamawiającego na etapie demontażu po dokonaniu oględzin stanu istniejącego (króciec walczaka - zwężka). kpl 1.

5. Dostawa kompletu płyt wykładziny leja żużlowego. 50 szt. - dolny rząd płyt (płyty, wieszaki, szpilki wraz z podkładkami i nakrętkami) wg rys. CBKK Tarnowskie Góry nr 0-1392720 poz. rys nr 6÷16. (szpilki, poz. 14 wykonane z mat. S235JR, dł. L=215 mm luzem, spawane do płyty po montażu na obiekcie, płyty pod szpilki niepowiercone - wiercenie na obiekcie, poz. 10 bez otworu fi 210). kpl 1.

6. Remont kapitalny wentylatorów młynowych WM 1 do 4 wg rys. nr 10.094.000.1.3636 wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi (demontaż i montaż izolacji w zakresie Wykonawcy).

7. Modernizacja wygarniacza żużla 4UW.

8. Dyżur podczas ruchu próbnego bloku kpl 72 godziny nieprzerwanej pracy.

Szczegółowy opis opcji określa części II SIWZ

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja kotła bloku nr 5 w 2020 r.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50531100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świerże Górne

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja kotła bloku nr 5 w 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Części II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena Ofertowa brutto - Zakres podstawowy + opcje / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 03/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Demontaż i montaż osprzętu wewnętrznego walczaka do wykonania rewizji wg dok. CBKK T. G. rys. nr nr B0-1403340, 0-1403341, 0-1459476.

2. Prace przygotowawcze dla potrzeb badań diagnostycznych - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań, odbiorem dozorowym rusztowań, itp.

3. Wycięcie próbek rur kotła do badań diagnostycznych - rury dostarcza Wykonawca.

4. Modernizacja palników pyłowych.

5. Modernizacja przewodów pyłowych.

6. Wymiana 3 szt. zaworów bezpieczeństwa pary wtórnej typu Chemar SIZ 2507 DN 200/350 Ds 135, wg. rys. nr 1.115.017.1 (401/R16, 405/R16, 406/R16). kpl 1.

7. Wymiana 2 sztuk kompletnych wodowskazów optycznych KTA wg dok. CBKK T.G. nr 0.25077, zabudowa poziomowskazu wg rys. CBKK nr 2-1502996 wraz z: kompletnymi głowicami (górna i dolna), korpusem, uszczelkami na połączeniach eliptycznych, zamontowanym kompletem szkieł wodowskazowych wraz z osłonkami z miki (po obu stronach szkła) oraz uszczelkami, bez podświetlenia poz. 16. Uwaga! Decyzja dot. wymiany zwężek poz. 9 wg rys. nr. 2-1502996 będzie podjęta przez Zamawiającego na etapie demontażu po dokonaniu oględzin stanu istniejącego (króciec walczaka - zwężka). kpl 1.

8. Modernizacja wygarniacza żużla 5UW.

9. Dyżur podczas ruchu próbnego bloku kpl 72 godziny nieprzerwanej pracy.

Szczegółowy opis opcji określa części II SIWZ

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50531100

Dokument nr: 301603-2019, KZP-PT.2103.2.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Platforma Logintrade (https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świerże Górne

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świerże Górne

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zachowana numeracja z Części I

21.5.1. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 91a ust. 1 Ustawy).

21.5.2. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 do Części 1 SIWZ na platformie zakupowej Logintrade.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

15.1. Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości:

15.1.1. Dla Części I 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

15.1.2. Dla Części II 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Kontakt:
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Świerże Górne, al. Józefa Zielińskiego 1
Kozienice
26-900
Polska
Osoba do kontaktów: ENEA Wytwarzanie sp z o.o.
Tel.: +48 486141036
E-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Faks: +48 486141185
Kod NUTS: PL921

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.