Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dołhobyczowie
Parkowa 3
22-540 Dołhobyczów
powiat: hrubieszowski
84 653 24 95
s.m.dolhobyczow@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193035
Województwo: lubelskie
Miasto: Dołhobyczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 14 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Hrubieszowskiej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 oraz przy ul. Usługowej 3. Wykonanie tego działania pozwoli na realizację celu projektu jakim jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Dołhobyczów poprzez termomodernizację budynków.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 14 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Hrubieszowskiej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 oraz przy ul. Usługowej 3. Wykonanie tego działania pozwoli na realizację celu projektu jakim jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Dołhobyczów poprzez termomodernizację budynków.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 14 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Hrubieszowskiej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 oraz przy ul. Usługowej 3.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac termomodernizacyjnych polegających na:
? ociepleniu ścian zewnętrznych (we wszystkich budynkach),
? ociepleniu cokołów (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31 oraz Usługowa 3),
? dociepleniu stropu poddasza (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 1, 9),
? dociepleniu stropodachu wentylowanego (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 3, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 31),
? ociepleniu dachu (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 9, 17),
? dociepleniu dachu (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 21, 23 oraz ul. Usługowa 3),
? wymianie stolarki okiennej w piwnicy (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 31),
? wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych (w budynkach pod adresem ul. Hrubieszowska 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31 oraz ul. Usługowa 3),
? wymianie okien na klatce schodowej (w budynku pod adresem ul. Hrubieszowska 17),
? wymianie parapetów (we wszystkich budynkach),
? wymianie obróbek blacharskich (we wszystkich budynkach),
? wymianie rynien i rur spustowych (we wszystkich budynkach),
? modernizacji instalacji C.O. (we wszystkich budynkach).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Przedmiary robót załączone do Zapytania mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1193035

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dołhobyczowie
ul. Parkowa 3
22-540 Dołhobyczów
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego.
Uwaga!
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Złożenie jej w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
6. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. W razie złożenia podpisu nieczytelnego, obok złożonego nieczytelnego podpisu, powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska, umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
7. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego Wykonawcę, wszystkie oferty zostaną odrzucone.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: hrubieszowski Miejscowość: Dołhobyczów
Harmonogram realizacji zamówienia
Do 30.10.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego w skład których wchodziły ocieplenie, docieplenie lub termomodernizacja.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje (i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje do realizacji zamówienia), co najmniej 1 Kierownikiem Budowy/Kierownik Robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nad co najmniej 3 robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów budowlanych.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki zmian w umowie zostały wskazane w paragrafie 11 wzoru umowy (załącznik 3).
Ze względu na ograniczenia w liczbie znaków możliwych do wprowadzenia w niniejszym polu, Zamawiający wymaga zapoznania się z treścią paragrafu 11 wzoru umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony zgodnie z wzorem wykazu robót stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału);
2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie wykonanych robot budowlanych;
3) wykaz osób sporządzony zgodnie z wzorem wykazu osób stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału).
2. W celu wykazania brak podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału),
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania oraz które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:
Cena oferty - 80% =80 pkt
Długość okresu gwarancji - 20% = 20 pkt
1) W kryterium: cena oferty będą oceniane w następujący sposób:
Kryterium ,,cena oferty" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 80 pkt
2) W kryterium ,,długość okresu gwarancji", oferty będą oceniane w następujący sposób:
a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, oferta otrzyma zero 0 punktów,
b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 120 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści 20 punktów,
c) w przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 61 a 119 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:
Liczba punktów = (najkrótszy okres gwarancji : okres gwarancji oferty badanej) x 20 pkt
Uwaga:
1. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 60 miesięcy do 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 120 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 120 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 120 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Zapytaniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z ww. kryteriów.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 oraz nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
f) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Szczegółowe zasady dotyczące wykluczenia zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DOŁHOBYCZOWIE
Adres
Parkowa 3
22-540 Dołhobyczów
lubelskie , hrubieszowski
Numer telefonu
84 653 24 95
Fax
n/d
NIP
9190006050
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie
Numer projektu
RPLU.05.03.00-06-0038/17-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 dokumentacja projektowa
Załącznik 1 przedmiary
Załącznik 2 wzór formularza cenowego
Załącznik 3 wzór umowy
Załącznik 4 wzór oświadczenia o powiązaniach
Załącznik 5 wzór oświadczenia o wykluczeniu
Załącznik 6 wzór wykazu wykonanych robót
Załącznik 7 wzór wykazu osób

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stanisław Bartecki

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.