Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego, balkonów i malowanie elewacji

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego, balkonów i malowanie elewacji

Data zamieszczenia: 2019-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku
ul. Piotra Kmity 6a
38-600 Lesko
powiat: leski
tel. 013 469 64 46
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lesko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych - ,,Remont pokrycia dachowego, balkonów i malowanie elewacji budynku Smolki 1"
Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego budynku, balkonów i malowanie elewacji budynku Smolki 1 - zgodnie z załączonymi obmiarami robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert w dniu 16 lipca 2019 r. o godz. 9.00

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie - lipiec 2019
b) zakończenie - wrzesień 2019

Wymagania:
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
- cena brutto - 100 % Cena oferty:
najniższa zaoferowana cena (brutto)
ilość punktów = - x 100
cena w badanej ofercie ( brutto)
4. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, w szczególności z obmiarami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania oraz dokonać oględzin przedmiotu zamówienia w terenie.
b) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym, zdolnym do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c) Wykonawca powinien załączyć do oferty Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (zał. nr 3).
d) Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zał. nr 3).
e) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie
f) Zamawiający wymaga 5-letniego okresu gwarancji i rękojmi.
g) Zapoznać się i przyjąć proponowane warunki umowy jak w projekcie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
h) Oferent jest związany ofertą prze 30 dni.
5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY" ( zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na zamkniętej kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na ,,Remont pokrycia dachowego, balkonów i malowanie elewacji budynku Smolki 1".
Załącznikiem do oferty powinien być szczegółowy kosztorys ofertowy.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie I piętro lub pocztą na
adres Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie porozumiewał się z Oferentami w formie pisemnej (poczta, e-mail, faks).

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Józef Myszka - Kierownik GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku tel. 0-13 469 64 46, w godz. od 8.00 do 13.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.