Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
3628z ostatnich 7 dni
14436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zabezpieczenie szlaku zrywkowego w leśnictwie "

Przedmiot:

,,Zabezpieczenie szlaku zrywkowego w leśnictwie "

Data zamieszczenia: 2019-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
ul. Leśna 4a
58-530 Kowary
powiat: jeleniogórski
Tel.: +48 757182212, Faks: +48 757182523
sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: 1 900,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zabezpieczenie szlaku zrywkowego w leśnictwie Karpniki"

Numer referencyjny: ZR.270.1.9.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Roboty budowlane polegające na zabudowie szlaku zrywkowego.

Zakres planowanych prac:

-- zabudowa szlaku turystycznego/zrywkowego na długości ok. 365 m i szerokości 2,5 m,

-- zabudowa szlaku za pomocą wodopustów 10 szt.,

-- zabudowa szlaku za pomocą progów drewnianych 8 szt.

Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca:

-- Projekt budowlany - załącznik nr 11 do SIWZ

-- Projekt wykonawczy - załącznik nr 12 do SIWZ

-- Przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ

-- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załączniki nr 9 do SIWZ.

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Śnieżka, teren leśnictwa Karpniki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres planowanych prac:

-- zabudowa szlaku turystycznego/zrywkowego na długości ok. 365 m i szerokości 2,5 m,

-- zabudowa szlaku za pomocą wodopustów 10 szt.,

-- zabudowa szlaku za pomocą progów drewnianych 8 szt.

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projekt pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" POIS.02.01.00-00.0006/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 900,00 PLN

CPV: 45200000

Dokument nr: 304481-2019, ZR.270.1.9.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Śnieżka, 58-530 Kowary, ul. Leśna 4a, POLSKA, pokój nr 2.11 - Sala narad II piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Śnieżka, teren leśnictwa Karpniki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2019

Kontakt:
Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
ul. Leśna 4a
Kowary
58-530
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Woźniak
Tel.: +48 757182212
E-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl
Faks: +48 757182523
Kod NUTS: PL515

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.