Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
3678z ostatnich 7 dni
14486z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości

Przedmiot:

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
Tel.: +48 134743218
zp@um.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: 400 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

Numer referencyjny: ZP.271.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa inkubatora przedsiębiorczości obejmuje budowę budynku z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wyposażeniem oraz infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i 2 zjazdami.

W ramach zadania wykonawca

-- na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego

-- będzie obowiązany również wykonać wszelkie czynności i ponieść koszty związane z przyłączeniem obiektu inkubatora do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie określonym w wydanych warunkach technicznych przyłączenia i umowach przyłączeniowych jak również przygotować niezbędne dokumenty i brać udział w procesie uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu. Wykonawca wykona także tablicę informacyjno-pamiątkową inwestycji według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
45310000
45314000
45330000
45331000
32000000
39150000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa inkubatora przedsiębiorczości obejmuje budowę budynku z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wyposażeniem oraz infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i 2 zjazdami.

W ramach zadania wykonawca - na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego -będzie obowiązany również wykonać wszelkie czynności i ponieść koszty związane z przyłączeniem obiektu inkubatora do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie określonym w wydanych warunkach technicznych przyłączenia i umowach przyłączeniowych jak również przygotować niezbędne dokumenty i brać udział w procesie uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu. Wykonawca wykona także tablicę informacyjno-pamiątkową inwestycji według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

Obiekt: parterowa hala produkcyjna i 3-kondygnacyjne skrzydło administracyjno-biurowe: 3 kondygnacje nadziemne, powierzchnia zabudowy 3 534,23 m2, kubatura brutto 29 420,35 m3, powierzchnia użytkowa 5 073,51 m2, wysokość budynku do kalenicy 13,50 m, długość budynku 100,00 m, szerokość budynku 39,40 m.

Zagospodarowanie: 2 zjazdy do istniejącej drogi, drogi wewnętrzne, chodniki, place, 54 miejsca postojowe, ogrodzenie i zieleń.

Roboty elektryczne: instalacje zewnętrzne, zasilanie szafy sterowniczej TZO, stacji transformatorowej, instalacji elektrycznej wewnętrznej (Uwaga: z zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej wyłączona zostaje instalacja fotowoltaiczna, której nie należy ujmować w ofercie).

Instalacje teletechniczne: system SW i N, system DSO, system KD, system CCTV, system SSP, instalacja LAN, system BMS, urządzenia aktywne, system telefonii, system detekcji wycieków, instalacja przyzywowa.

Instalacje audiowizualne: w dwóch salach na parterze inkubatora przedsiębiorczości - sala szkoleniowa (0.12) i sala wielofunkcyjna (0.10) oraz w dwóch salach konferencyjnych na pierwszym piętrze budynku - sala 1.23 i sala 1.24.

Instalacje sanitarne: węzeł cieplny (bez dostawy układu wymiennikowego), instalacja wentylacji, klimatyzacji, CO, CT, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, instalacji hydrantowej, wodnej, armatura regulacyjno-odcinająca, armatura wypływowa i biała.

Przyłącza do sieci infrastruktury technicznej: elektryczny w zakresie leżącym po stronie odbiorcy zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i węzła wodomierzowego.

Wyposażenie inkubatora: meble, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, oznaczenia i oznakowania.

Oprogramowanie w teletechnice: SW i N alarmowa: standardowe oprogramowanie PC. BIS zarządzające systemami alarmowymi integrujące - pakiet podst. CCTV monitoring: systemowe do zestawu PC, licencja na OPC Server oraz na obsługę kanałów. BMS: systemowe do zestawu PC, zarządzające systemami alarmowymi, systemowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymaganego sprzętu, urządzeń i wyposażenia, jego parametry techniczne określone są w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj. Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Tabelach parametrów oraz Przedmiarach robót.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników, zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.01.03.00-18-0004/18 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

II. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

III. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

CPV: 45000000

Dokument nr: 315299-2019, ZP.271.66.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 313, POLSKA

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.krosno.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krosno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
Krosno
38-400
Polska
Tel.: +48 134743218
E-mail: zp@um.krosno.pl
Kod NUTS: PL821

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.