Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
3457z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH

Przedmiot:

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gorlice
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
tel. 183 551 252, faks 183 551 212
zampub@um.gorlice.net.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: 6000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE MIASTA GORLICE JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ SUBREGIONU SĄDECKIEGO - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - TRASA PIESZO ROWEROWA A-B
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę trasy pieszo rowerowej opisanej jako trasa pieszo - rowerowa A-B w ramach zadania ,,Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku) na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego" - współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne - SPR), wraz z budową łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego oznaczonym pkt 2-4 w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wraz z Aneksem, stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do SIWZ (zwanymi dalej łącznie ,,PFU") i wykonaniem poprawy nawierzchni jezdni odcinka ul. Kochanowskiego na dł. ok. 600 m wraz z placem manewrowym wzdłuż projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w przebiegu trasy pieszo - rowerowej A - B na etapie IV oznaczonym pkt 4-5 w PFU z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) Na odcinku zaznaczonym w PFU jako etap IV (oznaczony pkt 4-5, na odcinku ok. 600 m) wzdłuż projektowanej przez Wykonawcę ścieżki pieszo-rowerowej, po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń, zezwalających na wykonanie robót budowlanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego wykonanie remontu nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z placem manewrowym zlokalizowanym na końcu odcinka 4-5, według założonych parametrów: a) miejscowe frezowanie istniejącej nawierzchni (zależne od zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej), b) warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno bitumicznych - gr. średnio 4 cm, c) nawierzchnia ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4 cm, d) remontowaną nawierzchnię wykonać w szerokości nie mniejszej niż 5,80 m, e) uwzględnić wysokościową regulacje włazów kanałowych i krat ściekowych. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku) na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego", składającej się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, innych opracowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń administracyjnych wymaganych prawem dla trasy pieszo - rowerowej, oznaczonej jako A-B w PFU. Trasa A-B jest zlokalizowana w dzielnicy Łęgi w Gorlicach, rozpoczynając swój przebieg na końcowym odcinku ulicy Batorego, a następnie biegnąc w kierunku ulicy Kochanowskiego do granicy Miasta Gorlice z gminą Sękowa, z uwzględnieniem następujących wymagań: a) na odcinku trasy A-B, oznaczonym w PFU jako etap II (oznaczonym jako pkt 2-3) i etap III (oznaczony jako pkt 3-4) i oznaczony w Projekcie Koncepcyjnym pn: Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach, oznaczonego jako wariant 3 (będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ, zwanego dalej Projektem Koncepcyjnym) na długości w km 0+000 do 0+391,41 - wykonanie pełnego zakresu budowy łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego, b) na odcinkach trasy A-B, oznaczonych w PFU jako etap I, etap IV i etap V, (oznaczone odpowiednio punktami 1-2, 4-5 i 5-6 w całości według założeń PFU, c) w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej związanej z budową trasy pieszo-rowerowej A-B, na odcinku oznaczonym jako pkt 4-5 należy doprojektować i wykonać studzienki kanalizacyjne uliczne wraz z przyłączem do istniejących studni nowo wybudowanego kolektora. Zamawiający informuje że na odcinku projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w opisanym w PFU etapie IV (oznaczonym pkt 4-5), została wykonana nowa kanalizacja deszczowa, której inwentaryzacja powykonawcza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i projekt zagospodarowania terenu który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. d) Od wykonawcy zależy podział na etapy opracowanej dokumentacji. Zamawiający dopuszcza realizację zadania na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa), lub/i odpowiednio zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1186), e) Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów odpowiednich dla projektowanej inwestycji, stanowiących kompletne załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRiD, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot nie wymagających pozwolenia na budowę. 3) Po wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia i uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń, zezwalających na wykonanie robót budowlanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego. 4) Wykonanie robót budowlanych trasy pieszo rowerowej A-B, opisanych w programie funkcjonalno - użytkowym i na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień SIWZ określają: 1) Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z Aneksem - załącznik nr 1do SIWZ, 2) Projekt Koncepcyjny pn. ,,Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach" załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Mapa z zaznaczonym zakresem remontu nawierzchni wraz z placem manewrowym w ciągu ul. Kochanowskiego - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Inwentaryzacja powykonawcza budowy kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego - załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Projekt zagospodarowania terenu dla kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kochanowskiego - załącznik nr 5 do SIWZ

CPV: 45233162-2,45233161-5,45233220-7,45111200-0,45233200-1,45233320-8,45232451-8,45233290-8,71320000-7

Dokument nr: 571371-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gorlice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Gorlicach, 38- 300 Gorlice, Rynek 2, Biuro Obsługi Klienta (segment A)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-25, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej, której zakres obejmował lub która polegała na: budowie ścieżek rowerowych o powierzchni co najmniej 1500 m2, lub budowie ścieżek spacerowych o powierzchni co najmniej 1500 m2, lub budowie chodników o powierzchni co najmniej 1500 m2, lub budowie parkingów o powierzchni co najmniej 1500 m2, lub budowie placów o powierzchni co najmniej 1500 m2, lub budowie drogi o powierzchni co najmniej 1500 m2, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. UWAGA: Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami: a) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, b) kierownikiem budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) - b) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ. 2. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w ,,Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz ,,OFERTA", który należy sporządzić w postaci papierowej ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 1.2. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego zał. nr 12 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.