Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z...

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,,Wspólnota" w Połańcu
11-ego Listopada 15
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
tel. 882 021 779, tel. 606 782 903
akurganek@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20855
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac powstanie jeden pokój z aneksem jadalnym dla osoby z niepełnosprawnościami, cztery inne pokoje, sala terapeutyczna, gabinet i korytarz. Zostaną zmodernizowane także dwie łazienki, w tym jedna zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac powstanie jeden pokój z aneksem jadalnym dla osoby z niepełnosprawnościami, cztery inne pokoje, sala terapeutyczna, gabinet i korytarz. Zostaną zmodernizowane także dwie łazienki, w tym jedna zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie prac adaptacyjnych obejmuje m.in.:
1) wymianę stolarki okiennej (2 szt.) i drzwiowej (5 szt.) z poszerzeniem otworów drzwiowych;
2) dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (630 m2),
3) prace tynkarskie, w tym odbicie luźnych tynków i uzupełnienie tynków na ścianach,
4) prace glazurnicze, w tym usunięcie płytek ceramicznych i położenie nowych;
5) prace elektryczne (przesunięcie istniejących gniazdek elektrycznych i włączników światła (12 szt., dostawa i montaż nowych gniazdek i włączników (38 szt.) oraz rastrowych lamp świetlówkowych (14 szt.);
6) prace hydrauliczne (przesunięcie 11 punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej);
7) dostawę i montaż urządzeń wodno-sanitarnych.
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w Przedmiarze robót i Wykazie prac adaptacyjnych - załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami pogodowymi możliwe jest przedłużenie ww. terminu na wniosek Wykonawcy.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 20855

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert, a także odczytanie ofert przesłanych w formie elektronicznej nastąpi w sekretariacie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,,Wspólnota" w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec, w dniu 25 lipca 2019 r., o godz. 10.15.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA: Zamawiający może zakończyć postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert, w szczególności w przypadku, gdyby cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,,Wspólnota" w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec, w terminie do dnia 25 lipca 2019 r., do godz. 10.00.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie we wskazanym terminie ofert w formie skanu podpisanych dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną na adres: akurganek@gmail.com..
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

8. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). O zachowaniu terminu złożenia oferty pocztą elektroniczną decyduje moment otrzymania poczty na serwer pocztowy właściwy dla wskazanego adresu mailowego.
9. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,,Wspólnota" w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec
Oferta na realizację zadania: ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"
Nie otwierać przed dniem 25.07.2019 r. godz. 10.15.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Połaniec
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia - niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
2) termin zakończenia - 31 sierpnia 2019 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ,,Wspólnota" w Połańcu, ul. ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 50 000,00 zł, polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności z podaniem informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (udokumentowane przez referencje). W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę co najmniej 4 osobami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku robotników budowlanych, wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1666). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.
Warunki zmiany umowy
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji do postępowania spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
Uwaga: zmiana jest możliwa pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody ze strony instytucji finansującej (Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego)
2) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca, w tym będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia z wyjątkiem jego obniżenia w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, których wartość strony uzgodnią na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyceny wykonawcy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów w formie pisemnej lub w formie skanu podpisanych dokumentów:
1) Formularz oferty sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, osobami go reprezentującymi lub osobami wykonującymi czynności w postępowaniu w imieniu Zamawiającego, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
3) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
4) Polisa lub inny dokument poświadczający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 zł;
5) Wykaz osób, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu zamówienia, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
6) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do Ogłoszenia,
2. Brak złożenia w ofercie formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Brak złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-6 skutkuje wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100%.
Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad: ocenie zostanie poddana cena brutto oferty zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty w relacji do najniższej ceny spośród złożonych ofert. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi, czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.
Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, osobami reprezentującymi Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców oświadczenia o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych wg załączonego wzoru.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
Adres
ul. Franciszkańska 10
26-060 Chęciny
świętokrzyskie , kielecki
Numer telefonu
15 865 07 38
NIP
9591218378
Numer naboru
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18
Inne źródła finansowania
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).
Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Projekt umowy ryczałt
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 RODO
Załącznik nr 5 Wykaz pracowników
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 Wykaz prac adaptacyjnych i przedmiar

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Kurganek lub Teresa Sojda
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 882 021 779, tel. 606 782 903

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.