Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
3457z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości, dozowników...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości, dozowników oraz sprzętu do sprzątania

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O
UL. GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN
powiat: Szczecin
tel. 91/489 88 18, tel. 91/489 88 10,
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: SZCZECIN
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych,
środków czystości, dozowników oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.
2. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na części. Liczba części - 8.

Dokument nr: EM/EK/PN/SEK/03/2019

Otwarcie ofert: 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019r. o godz. 12 00 w siedzibie zamawiającego, przy
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, sala konferencyjna nr P12 (poziom -1).

Specyfikacja:
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie
internetowej zamawiającego: http://www.zwik.szczecin.pl/ odnośnik aktualne przetargi.

Składanie ofert:
13. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2019r. do godz. 11 45 w sekretariacie siedziby
zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin pok. 124 - I piętro.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia dla części nr 2, części nr 3, części nr 4, części nr 5 i części nr 8 -
12 miesięcy od daty zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach
określonych w umowie.
4. Termin realizacji zamówienia dla części nr 1, części nr 6 i części nr 7 - 2 miesiące od daty
zawarcia umowy.

Wymagania:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część, na kilka wybranych części lub na wszystkie
części. Na każdą z powyższych części zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej
oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej części, oferty niekompletne będą odrzucane.
5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III
SIWZ.
6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia nr 2 jak
również do złożenia oświadczenia nr 1.
3.1.1 Oświadczenia nr 1, że:
a) zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia ujęty w części nr 2, części nr 3, części nr 4,
części nr 5 i części nr 8 przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy + 3 miesiące
ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie,
b) zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia ujęty w części nr 1, części nr 6 i części
nr 7 w okresie 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy (dwie dostawy),
c) termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT,
d) zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia
oferty, akceptuje wzór umowy,
e) spełnia pozostałe warunki określone we wspomnianym oświadczeniu.
3.1.2 Oświadczenia nr 2, że:
a) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) dysponuje zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.
Strona 1 z 2EM/EK/PN/SEK/03/2019
7. W celu wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów
określonych w pkt. 3 SIWZ, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców ,lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca
przedstawi następujące dokumenty:
8.1. kartę katalogową/techniczną lub inny dokument w której/-ym winny znaleźć się między innymi
następujące informacje: nazwa handlowa ręczników papierowych w rolce z adaptorem, ręczników
papierowych składanych "ZZ", papieru toaletowego oraz przemysłowego czyściwa papierowego,
białość ręcznika papierowego składanego "ZZ", gramatura ręcznika papierowego w z adaptorem,
ręcznika papierowego składanego "ZZ", papieru toaletowego oraz przemysłowego czyściwa
papierowego, długość i szerokość, ręcznika papierowego w rolce z adaptorem, papieru toaletowego
oraz przemysłowego czyściwa papierowego. Wszystkie podane informacje powinny być w języku
polskim - dotyczy to produktu wyszczególnionego w części nr 3 w pozycji nr 2 oraz wszystkich
produktów wyszczególnionych w części nr 4
9.
Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83
ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. Kryterium oceny: cena - 100%
17. Termin związania ofertą - 60 dni
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim
warunków przetargowych.

Kontakt:
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
- w sprawach formalnych - Jarosław Skobel - tel. 91/489 88 18, w sprawach merytorycznych - Edyta
Krupińska - tel. 91/489 88 10, (poniedziałek - piątek godz. 8 00 - 14 00 )

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.