Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
441z dziś
3536z ostatnich 7 dni
14679z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu

Przedmiot:

Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
powiat: Wrocław
0048 71 32-72-694, 0048 71 32 72 606
oisw_wroclaw@sw.gov.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194917
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu:
o Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
o Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej. W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt dowolnego producenta spełniający parametry opisane w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ (kolumna 2 - Szczegółowe dane techniczne maszyny/urządzenia), wskazane parametry są minimalne, tj. Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach. Udowodnienie, że proponowane przez Wykonawcę maszyny lub urządzenia są nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, należy do Wykonawcy.
3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 44510000-8
o 38651600-9 - Kamery cyfrowe
o 43414000-8 - Szlifierki
o 43320000-2 - Urządzenia budowlane
o 44423200-3 - Drabiny
o 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
o 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy
o 42999000-5 - Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym
o 42650000-7 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
o 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze
o 39721320-1 - Osuszacze powietrza
o 44212310-5 - Rusztowania
o 39711120-6 - Zamrażarki
o 39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
o 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
o 39713400-7 - Maszyny do konserwowania podłóg
o 43315000-4- Maszyny do zagęszczania gruntu
o 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
o 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
o 43133100-5 - Rusztowania przesuwne
o 39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i jego wartości maksymalnie o 9% licząc od wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 oraz § 2 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
5. Strony dopuszczają, na zasadach opisanych w § 11 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), zmianę marki/typu konkretnej maszyny, urządzenia lub narzędzia, którego sprzedaż wraz z dostawą stanowi przedmiot Umowy, w sytuacji zaprzestania jego produkcji, dystrybucji, wycofania tego produktu z obrotu lub okresowej niedostępności produktu na rynku, o ile zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej kryteria zawarte w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (czyli może mieć wyższe parametry techniczne) i zmiana nie powoduje wzrostu wartości zamówienia. W przypadku zmiany maszyny, urządzenia lub narzędzia na droższy produkt, od przedstawionego w ofercie, Wykonawca nie ma roszczenia o dopłatę różnicy w wartości zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zarówno okoliczności uzasadniające zmianę jak również fakt, iż zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej wymagania określone w SIWZ (załącznik nr 3 do Umowy) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy).
Cel zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu:
o Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
o Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu:
o Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
o Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 1194917, OI/POWER.2230.4.2019.KM

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, sala konferencyjna.
Termin składania ofert upływa - 19.08.2019 r. o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert - 19.08.2019 r. o godz. 10:15.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wrocław, Wołów, Głogów, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Strzelin, Kłodzko, Zaręba
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1 SIWZ warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający zażąda koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku polskiego Wykonawcy dokument taki nie jest wymagany.
Wiedza i doświadczenie
Dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia tj. Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: co najmniej 1 dostawę, polegającą na dostawie maszyn lub urządzeń o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. Przez jedną dostawę należy rozumieć jednorazową dostawę maszyn lub urządzeń na rzecz jednego Zamawiającego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;
Dodatkowe warunki
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1-3, ust. 3 pkt 1-7 SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia / nie spełnia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.
7. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy;
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
10. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia z jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Warunki zmiany umowy
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, której wzór (projekt) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Do umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty dopuszczalna jest w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1) zmianą stanu prawnego regulującego właściwość zamówienia;
2) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia;
3) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
4) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi;
5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
5. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami.
6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie;
3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
4) zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego;
5) zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych;
6) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
7) - oraz w innych przypadkach określonych w projekcie umowy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i jego wartości maksymalnie o 9% licząc od wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 oraz § 2 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
8. Strony dopuszczają, na zasadach opisanych w § 11 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), zmianę marki/typu konkretnej maszyny, urządzenia lub narzędzia, którego sprzedaż wraz z dostawą stanowi przedmiot Umowy, w sytuacji zaprzestania jego produkcji, dystrybucji, wycofania tego produktu z obrotu lub okresowej niedostępności produktu na rynku, o ile zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej kryteria zawarte w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (czyli może mieć wyższe parametry techniczne) i zmiana nie powoduje wzrostu wartości zamówienia. W przypadku zmiany maszyny, urządzenia lub narzędzia na droższy produkt, od przedstawionego w ofercie, Wykonawca nie ma roszczenia o dopłatę różnicy w wartości zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zarówno okoliczności uzasadniające zmianę jak również fakt, iż zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej wymagania określone w SIWZ (załącznik nr 3 do Umowy) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
3) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku polskiego Wykonawcy dokument taki nie jest wymagany.
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł
5) Wykaz dostaw.
6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego.
8) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu.
9) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
10) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
11) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznie
12) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający przewiduje zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy, polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw maszyn oraz urządzeń, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia na dodatkowe dostawy stanowić będą ni więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3b) ustawy.
4. Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy nie będzie przekraczać 3 lat.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie ( waga ) kryterium przy ocenie ofert Maksymalna liczba punktów do otrzymania w kryterium
1
Cena oferty brutto 60 % 60
2
Termin dostawy 40 % 40
Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.
2. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
4. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena oferty brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
Cena brutto najniższej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt = liczba punktów badanej oferty
Cena brutto oferty ocenianej
6. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium ,,Termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
7. Przyznanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
1) Termin dostawy 20 dni i mniej od dnia podpisania umowy - 40 punktów
2) Termin dostawy od 21 dni do 29 dni od dnia podpisania umowy - 30 punktów
3) Termin dostawy od 30 dni do 35 dni po podpisaniu umowy - 20 punktów
4) Termin dostawy od 36 dni do 40 dni po podpisaniu umowy - 10 punktów
5) Termin dostawy 41 dni po podpisaniu umowy i więcej - 0 punktów.
8. Wyjaśnienie przyznawania ilości punktów w kryterium ,,Termin dostawy".
1) Termin dostawy należy podać w dniach i wpisać w formularzu ofertowym - Załącznik nr 5 do SIWZ
2) Nie zależnie od wskazanego terminu dostawy 21 dni czy też 29 dni lub pomiędzy wskazanym przedziałem Wykonawca w kryterium ,,Termin dostawy" otrzyma 30 punktów
3) Punkt 8 podpunkt 2 niniejszego rozdziału należy stosować analogicznie dla wszystkich terminów dostaw wspomnianych w punkcie 7 niniejszego rozdziału.
9. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych kryteriów: cena oferty brutto + termin dostawy.
10. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej jest niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (otrzymały tają samą ilość punktów), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Wykluczenia
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcę:
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 z:
a. zamawiającym,
b. osobami uprawionymi do reprezentowania zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
? zgodnie z art. 24 usta. 5 pkt. 6 ustawy - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 ustawy;
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
? zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRALNY ZARZĄD SŁUZBY WIĘZIENNEJ
Adres
Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
226408596
Fax
226408583
NIP
5261058188
Tytuł projektu
Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Numer projektu
POWR.02.07.00-00-0001/15-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
por. Tomasz Wisniewski, st. inspektor Katarzyna Morawska, st. inspektor Emilia Job, kpt Michał Stachowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0048 71 32-72-694, 0048 71 32 72 606

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.