Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
3628z ostatnich 7 dni
14436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
70-240 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 26 1452026, faks 26 1452024
rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 80 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku do przechowywania JBR-15 z zespołem prądotwórczym dla CSSP w Koszalinie oraz przyłączenie do sieci projektowanego budynku JBR-15 na terenie CSSP Koszalin (PKOB 1242).
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku do przechowywania JBR-15 z zespołem prądotwórczym dla CSSP w Koszalinie oraz przyłączenie do sieci projektowanego budynku JBR-15 na terenie CSSP Koszalin (PKOB 1242). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 12/O/2018 z dnia 19.03.2018r. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na: a) przygotowaniu terenu i przyłączenia obiektów do sieci: - wygrodzenie terenu budowy z terenu funkcjonowaniu Jednostki Wojskowej, - wycinka drzew - rozbiórka obiektu garażowego, - uzupełnienie (po wyburzeniu budynku garażowego) powłoki elewacyjnej, dachu budynku sąsiedniego,. - demontaż płyt drogowych; - demontaż/przełożenie istniejącej infrastruktury - sieci energetycznej, kanalizacyjnej, oświetleniowej. - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, energetycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego; b) budowie obiektów podstawowych: - wykonanie budynku garażowo-szkoleniowego z zapleczem sanitarnym, I-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z dachem płaskim o konstrukcji lekkiej z płyt warstwowych; - wykonanie instalacji wewnętrznych klimatyzacji, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ciągłej i awaryjnej, odprowadzenie spalin, ogrzewczej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, elektrycznej i teleinformatycznej oraz SAP. c) zagospodarowaniu terenu i budowie obiektów pomocniczych: - wykonania drogi dojazdowej do budynku; - wykonanie opaski budynku z polbruku; - wykonanie oświetlenia zewnętrznego; - wykonanie/odtworzenie pasa zieleni; - wykonanie odwodnieni. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - Projektach budowlanych, - Projektach wykonawczych, - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. Przebudowę sieci ciepłowniczej zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz BHP i ppoż, w uzgodnionym z MEC Koszalin terminie wyłączenie z eksploatacji sieci ciepłowniczej istniejącej i włączeniem nowo wybudowanej, na podstawie warunków 49/2017 z dnia 05.09.2017r. i uzgodnieniem MEC nr 13/2018 z dnia 16.04.2016r., w tym: - demontaż i likwidację części istniejącej sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych 2 x O 114,3/200mm - budowę odcinka sieć ciepłowniczej 2 x O 114,3/200mm i włączenie do istn. sieci cieplnej z wykorzystaniem materiałów z demontażu jw., a w szczególności: a) wykonanie przebudowy sieci cieplnej zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz BHP i Ppoż., b) wykonanie przebudowy sieci cieplnej z nowych materiałów (wyrobów budowlanych) odpowiadających polskim normom i przepisom prawa budowlanego oraz posiadających ważne aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019.0.266 z późniejszymi zmianami). c) przebudowa sieci ciepłowniczej, łącznie z uruchomieniem instalacji alarmowej, d) demontaż odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej które narzuca dokumentacja należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić płaszcza rur preizolowanych, ciecia rur należy wykonać w miejscach spawów (muf), e) badanie radiologiczne jakości spawów 100%, f) kompleksowa obsługa geodezyjna, g) usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przebudowy sieci cieplnej, h) usuwanie kolizji wynikłych przy realizacji przebudowy sieci cieplnej, i) badanie zagęszczenia gruntu tam gdzie narzuca dokumentacja projektowa, potwierdzone wynikiem badania wykonanego przez laboratorium drogowe, j) zgłoszenie MEC Koszalin (przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego) do oceny zdemontowane rury preizolowane, wywiezienie ich na własny koszt z terenu budowy do magazynu MEC Koszalin - FUB przy ul. Słowiańskiej lub do punktu skupu złomu i dostarczenie do Zamawiającego i MEC Koszalin dowodu dostawy (zdemontowany materiał jest własnością MEC Koszalin). A.1. Przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przełożenia odcinka sieci ciepłowniczej będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiór końcowy. A.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przy udziale MEC Koszalin. Wykonawca robót winien zgłaszać do MEC Koszalin gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, w formie pisemnej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnych prac odkrywkowych i ich ponownego wykonania. A.3. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale MEC Koszalin. Wykonawca robót winien zgłaszać do MEC Koszalin i Zamawiającego gotowość do odbioru, w formie pisemnej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Skutek zaniechania tego obowiązku obciążać będzie Wykonawcę. W przypadku braku gotowości do odbioru, MEC Koszalin odmówi dokonania odbioru. A.4. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego sieci ciepłowniczej, Wykonawca robót skompletuje i przekaże do MEC wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie przełożenia sieci ciepłowniczej, w tym: a) dokumentację powykonawczą sieci ciepłowniczej (schemat montażowy oraz schemat instalacji alarmowej z naniesionymi długościami elektrycznymi oraz ze szczegółami połączeń w punktach charakterystycznych np. trójnikach) - 3 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. RZI , b) protokół badania systemu alarmowego (rezystancja i długość pętli zasilania i powrotu, oraz rezystancja pianki zasilania i powrotu), długości elektryczne pomierzone przyrządem pomiarowym (podać typ przyrządu, nr fabryczny i ważność kalibracji) dla nowego odcinka sieci - 3 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI , c) protokół badania systemu alarmowego (rezystancja i długość pętli zasilania i powrotu, oraz rezystancja pianki zasilania i powrotu), długości elektryczne pomierzone przyrządem pomiarowym (podać typ przyrządu, nr fabryczny i ważność kalibracji) dla całej sieci zgodnie z projektem wykonawczym (rys. S3) - 3 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI , d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z zaznaczonymi miejscami spawów (muf) oraz usunięcie z mapy sieci zdemontowanych - 4 egz. dla MEC i 2 egz. dla dla RZI, łącznie ze szkicami geodezyjnymi, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę, że jest wykonana zgodnie z uzgodnieniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie. dxf . - 1 egz. dla MEC Koszalin oraz 1 egz. dla RZI, e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokument z badań potwierdzających, że współczynnik przewodności cieplnej dla sztywnej pianki poliuretanowej elementów preizolowanych wynosi ?50 ? 0,027 W/mK- 2 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI, f) protokół badania rezystancji rur i elementów preizolowanych przed ich wbudowaniem 2 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI., g) protokół badania wszystkich spawów - 2 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI., h) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 Prawo budowlane - 2 egzemplarze dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI., i) ksero zapisów dotyczących sieci ciepłowniczej z dziennika budowy - 2 egz. dla MEC Koszalin oraz 2 egz. dla RZI.. A.5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego sieci ciepłowniczej będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. A.6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego sieci ciepłowniczej zostaną stwierdzone wady, to MEC Koszalin przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wystąpią wady nie pozwalające na użytkowanie odbieranego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ale nadające się do usunięcia wówczas MEC Koszalin ma prawo odmówić dokonania odbioru. Nowy termin odbioru końcowego zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 3, b) jeżeli wystąpią wady pozwalające na użytkowanie odbieranego przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem i nadające się do usunięcia, wówczas MEC Koszalin dokona odbioru przedmiotu umowy; w protokole odbioru końcowego MEC Koszalin wyznaczy Wykonawcy robót termin na usunięcie stwierdzonych wad. A.7. Wykonawca robót nie może odmówić usunięcia wad, o których mowa w ust. A.6 litera a) i b) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1. Wykonawca wykona instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) - Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć instalacje i rurociągi (oznaczenie instalacji co 3 m i przy zmianie kierunków) - opisać, jakie media znajdują się w rurociągach, zaznaczyć kierunki przepływu danego medium. Należy opisać również zawory - co odcinają (jakie medium oraz jakie pomieszczenia). Dla zaworów regulujących należy podać nastawy zaworów. 4. Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i MEC Koszalin oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz zgodnie z ,,Wytycznymi Szefa IWspSZ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie procedur odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych". Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.21). 6. Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (6 -8 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 7. Wykonawca jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o udzielone przez Zamawiającego Pełnomocnictwo. UWAGA: ? Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą budowlaną oraz umową. ? Wykonawca roboty teletechniczne wykona zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem RWT/Węzłą Łączności w Koszalinie, uzgodni je przed rozpoczęciem z Użytkownikiem; prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury wykona ręcznie a w przypadku uszkodzenie istniejących sieci poniesie koszt ich napraw. ? Wykonawca zadania uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi. ? Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2, 45222200-1, 45223000-6, 45231100-6

Dokument nr: 570142455-N-2019, 46/OB/RB/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

RZI Szczecin, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, budynek 22, Kancelaria pok. 4
IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
24/07/2019 godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 450

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:
1. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ,,ZASTRZEŻONE". W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać: - opracowaną opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 2. Załącznikiem do umowy będą Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:
1) Zamawiający nie zobowiązuje Wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo określone w art. 131m ustawy Pzp. 1a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować część zamówienia Podwykonawcą/ami wskaże w ofercie te części zamówienia oraz poda nazwy firm Podwykonawczych wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo dla proponowanych części zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część umowy wiążącej się z dostępem do informacji niejawnych do realizacji Podwykonawcy/om, to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że Podwykonawca/y posiada/ją zdolność do ochrony informacji niejawnych i uprawnienia do realizacji zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych na poziomie, do którego będzie/dą miał/li dostęp w trakcie realizacji części umowy. 3) Podwykonawca realizujący powierzone zamówienie wiążące się z dostępem do informacji niejawnych musi spełniać wymagania w zakresie ochrony tych informacji na poziomie, do którego będzie miał dostęp w trakcie realizacji części umowy. 4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania zobowiązania Podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5) Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia. Ww. zmiany mogą dotyczyć: zamiaru powierzenia części umowy do realizacji Podwykonawcom, zmiany umowy o podwykonawstwo. W pisemnej informacji Wykonawca zawrze dane dotyczące: nazw(y) firm(y) podwykonawczych(ej), zakresu zlecanych prac, wartości i terminu wykonania zamówienia, które pozostaną w zgodzie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6) Powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 7) Zamawiający w czasie wykonywania umowy, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełnienia przez Podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych. 8) Do oceny spełnienia przez Podwykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 7 stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 9) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany Podwykonawca nie spełnia. 10) Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia tj. posiadanie: - opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każdy oraz wykonał sieć ciepłowniczą o średnicy co najmniej DN 150mm i dł. min 100m; 2) dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych: a) pracowników do kierowania robotami budowlanymi - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami - kierownik budowy, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych do kierowania robotami - kierownik robót, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami - kierownik robót, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub równoważne do kierowania robotami - kierownik robót, b) pracowników przewidzianych do prac geodezyjnych - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, c) pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych: - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje pracownikami wymienionymi w pkt 3) lit. a)÷b), to może zaangażować pracowników spoza firmy, ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami. Pracownicy wymienieni w pkt. 2) oraz dodatkowo kierownik jednostki organizacyjnej muszą posiadać ważne dokumenty upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) ustanawiają Lidera - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, b) wszystkie firmy ubiegające się wspólnie o zamówienie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE, c) wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia, którzy będą posiadali dostęp do materiałów niejawnych musza spełniać wymagania w zakresie dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE, d) lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych, e) wszystkie elementy zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych wykonują uprawnieni pracownicy w przystosowanych pomieszczeniach Lidera, f) w składanej ofercie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych, g) w terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę w której dokonany będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki realizacji umowy.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak

III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:
tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):
(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentu wymienionego w pkt 1) potwierdzającego, że nie podlega wykluczeniu (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:

III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
1. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 (z późn. zm.): 1) w § 5 pkt 1 Rozporządzenia - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy; 2) w § 5 pkt 4 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 3) Dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia, tj.: oświadczenie o posiadaniu: a) Opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742), instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określające zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. b) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. c) Pracowników wymienionych w sekcji III.2.3 pkt 2) z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, niezbędnymi do realizacji zadania tj. dokumentów, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) Osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów wymienionych w pkt 1÷3 potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Dokumentem w zakresie spełnienia kryteriów selekcji wymaganym przez Zamawiającego jest ,,Wykaz dodatkowych robót budowlanych" opisany w sekcji IV.1.3) niniejszego zamówienia.

III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.8) INNE DOKUMENTY
1. Udostępnienie Wykonawcy zasobów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp przez inne podmioty: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tabelaryczny wykaz zawierający informacje dotyczące: - zakresu zasobów podmiotu trzeciego dostępnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia, - sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem trzecim. Brak wykazu z określeniem zasobów podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp jako wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:
% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:
nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena 60
2. Przedłużenie okresu gwarancji jakości (z wyłączeniem sieci ciepłowniczej) 20
3. Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20
IV.7.2) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.