Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi leśnej

Przedmiot:

Budowa drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Gryfino
ul. 1 Maja 4
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 091 4162259, faks 091 4647552
gryfino@szczecin.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym, dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - III postępowanie
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 1 w leśnictwie Borzym jako dojazdu gospodarczego w Nadleśnictwie Gryfino na terenie działek nr 322, 300, 276, 275, 299, 298, 321 w obrębie ewidencyjnym Rożnowo, w gminie Banie, województwo zachodniopomorskie. Długość projektowanej drogi wynosi łącznie 1933,00 m. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni i mijanek w technologii z kruszywa łamanego 0-31,5 mm; wykonanie nawierzchni placów składowych z płyt drogowych betonowych 1.5x3.0m; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm; ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m2; warstwa mrozoochronna; wykonanie przejścia dla płazów i gadów z rury PEHD o 400mm; odmulenie i odtworzenie. rowów odwadniających. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako podbudowy (warstwy nośnej) kruszywa łamanego z kamienia naturalnego lub destruktu betonowego (recyklingu betonowego). Kruszywo betonowe (recykling betonowy) powinno być frakcjonowane i zbadane pod względem ciągłości uziarnienia oraz pod względem dopuszczalnej ilości substancji szkodliwych. Destrukt betonowy (recykling betonowy) musi posiadać świadectwo pochodzenia materiału rozbiórkowego, określające miejsce jego pozyskania (przedkładanie świadectwa na każde żądanie Zamawiającego), potwierdzone badaniami laboratoryjnymi o nieprzekroczeniu przez materiał dopuszczalnych zanieczyszczeń chemicznych, pod kątem stężenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska, m.in. zawartości metali ciężkich jak ołów, cynk, miedź, mangan, nikiel, chrom, wanad, benzyny (węglowodory C6- C12), olejów mineralnych (C13 - C33), węglowodorów aromatycznych BTEX. Projektowane rozwiązania, wymagania i wskazówki odnośnie wykonania robót budowlanych oraz inne wytyczne zawarte są w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w skład której wchodzi: 1) Projekt budowlany; 2) Projekt wykonawczy; 3) Przedmiar robót (materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty); 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 5) Rysunki, szkice, schematy, itd.; 6) Decyzja nr GK.6730.17.2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2009 r., o warunkach zabudowy (nr rejestru 35/2013); 7) Decyzja nr 486/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 października 2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (znak AB.6740.1.19.2018.GK). W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa budowy oraz wykonanie przez Kierownika Budowy czynności, określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, niezbędnych podczas realizacji Przedmiotu Umowy. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uwzględnić niezbędny dla Zamawiającego czas na dokonanie ewentualnej wycinki drzew kolidujących i wywiezienie ich z działek objętych Przedmiotem zamówienia. Po geodezyjnym wytyczeniu przez geodetów Wykonawcy w terenie przebiegu drogi zgodnie z projektem, Zamawiający dokona wycinki drzew kolidujących z robotami (oraz wywiezienia drewna) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zgłoszenia potrzeby wycinki drzew przez Wykonawcę. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1040) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) prace ręczne związane z wykonywaniem podstawowych robót budowlanych oraz prac pomocniczych, b) czynności operatora maszyn budowlanych. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy PZP, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Zamawiający informuje, że zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna lub inny system referencji technicznych, należy przyjąć, że dopuszczalne jest rozwiązanie ,,równoważne". Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 PZP, dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego zostaną odrzucone

CPV: 45233120-6,45233123-7

Dokument nr: 572555-N-2019, SA.270.2.8.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/zamownienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-23

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 400 000 złotych.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy): - co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto; - definicja ,,przebudowy" zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186). b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne przy czym: - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie doświadczenia, jakie musi posiadać ww. osoba; - Zamawiający nie wymaga zatrudnienia ww. osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca może dysponować ww. osobą w sposób bezpośredni (stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a osobą) bądź w sposób pośredni (więź prawna pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim). Uprawnienia o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r poz. 2272) -w zakresie uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, tj.: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6. 2 SIWZ, tj. 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem była: budowa, przebudowa nawierzchni drogowych - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są oświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do SIWZ. Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonywane były roboty budowlane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać w/w dowodów; 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał); 2) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 3) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w III.4) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument, potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - ODRĘBNIE dla każdego ze wspólników oraz ODRĘBNIE dla spółki.
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). WADIUM NALEŻY WNIEŚĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0099 0790 (bank BGŻ PARIBAS S.A), z dopiskiem odnoszącym się do skróconej nazwy postępowania na przykład: ,,Budowa drogi leśnej Borzym" bądź podaniem sygnatury sprawy, tj.: SA.270.2.8.2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny: 10:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego poniżej (art. 46 ust. 4a PZP). Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości określonej w pkt. 18 SIWZ. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.