Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodnej 7 w Ornecie
Mickiewicza 6/2
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
(55) 24 21 241
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20930
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie:
Zadanie I. Termomodernizacja
1. Docieplenie przegród budowlanych: ściany fundamentowe, ściany kondygnacji nadziemnych, ściany
poddasza, strop nad ostatnią kondygnacją, strop nad piwnicami, daszki wiatrołapów.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych
3. Zagospodarowanie terenu: odtworzenie i naprawa utwardzonych ciągów pieszych, rozebranych w związku z prowadzonym dociepleniem ścian przyziemia; wykonanie opaski wokół budynku; uporządkowanie terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych.
4. Roboty ogólnobudowlane związane z wykonywaną termomodernizacją
Zadanie II. Wykonanie instalacji solarnej; węzeł ciepła.
1. Wykonanie instalacji solarnej
2. Przystosowanie pomieszczenia na węzeł ciepła
3. Montaż urządzeń i wyposażenia
Zadanie III. Roboty ogólnobudowlane remontowe :
1/. Remont klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych
2/. Wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie
3/. Zagospodarowanie terenu:
- ciągi piesze i opaski wokół budynku
- nawierzchnie trawiaste
- nasadzenia ozdobne
Cel zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie
Przedmiot zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie:
Zadanie I. Termomodernizacja
1. Docieplenie przegród budowlanych: ściany fundamentowe, ściany kondygnacji nadziemnych, ściany
poddasza, strop nad ostatnią kondygnacją, strop nad piwnicami, daszki wiatrołapów.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych
3. Zagospodarowanie terenu: odtworzenie i naprawa utwardzonych ciągów pieszych, rozebranych w związku z prowadzonym dociepleniem ścian przyziemia; wykonanie opaski wokół budynku; uporządkowanie terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych.
4. Roboty ogólnobudowlane związane z wykonywaną termomodernizacją
Zadanie II. Wykonanie instalacji solarnej; węzeł ciepła.
1. Wykonanie instalacji solarnej
2. Przystosowanie pomieszczenia na węzeł ciepła
3. Montaż urządzeń i wyposażenia
Zadanie III. Roboty ogólnobudowlane remontowe :
1/. Remont klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych
2/. Wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie
3/. Zagospodarowanie terenu:
- ciągi piesze i opaski wokół budynku
- nawierzchnie trawiaste
- nasadzenia ozdobne

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 20930, 235/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej 7 w Ornecie .
2. Termin złożenia oferty: 05 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2. Adres do korespondencji: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wodnej 7, 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2
3. Będą rozpatrywane wyłącznie oferty złożone w terminie, w formie pisemnej. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku, gdy wpłynie mniej niż jedna ważna oferta, postępowanie zostanie unieważnione.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Orneta
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane wg harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego opracowanego przy zawieraniu Umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykonał zadania polegające na termomodernizacji ( ocieplenia przegród
budowlanych, wymiana stolarki) oraz zadania polegające na wykonaniu minimum 3 zadań dot. wykonania kompletnej instalacji solarnej ( instalacja wraz z węzłem ciepła)
Wykonawca obowiązany jest do wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Potencjał techniczny
Oświadczenie Wykonawcy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:
a/. 1 kierownik budowy
posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 3 zadań , odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
b/. 1 kierownik robót budowlanych
posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 3 zadań, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
c/. 1 kierownik robót branży sanitarnej
posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 3 zadań, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym branży sanitarnej - budowa instalacji solarnej, stanowiącym przedmiot zamówienia.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga, aby wskazane osoby brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca musi wykazać, że:
a/. posiada opłaconą polisę/inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjna odpowiadającą wartości przedmiotu umowy . Wartość ubezpieczenia musi stanowić gwarancję zabezpieczenia przedmiotu umowy.
b/. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia
Dodatkowe warunki
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącego zał.nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia powiązania oferent zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku braku złożenia oświadczenia o braku powiązań oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie :
a) terminu wykonania zamówienia
- w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy a które maja rzeczywisty wpływ na termin wykonania
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, wynikającej
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie,
- zmiany zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie".
b) wynagrodzenia:
- w przypadku zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w pkt c)
c) zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót, np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub z powodu braku możliwości zapewnienia wystarczającej wysokości środków finansowych na realizację projektu w całości.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
kompletna oferta składa się z następujących dokumentów i oświadczeń
Zał. nr 1. Formularz ofertowy- zgodny z załącznikiem .
Zał. nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- zgodnie z załącznikiem .
Zał. nr 4. Potencjał kadrowy - zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 5. Doświadczenie - Wykaz wykonanych robót budowlanych, zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 6. Podwykonawcy - zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 7. Założenia do kosztorysowania - uzupełnione, podpisane, zgodnie z załącznikiem.
Zał. nr 8. Zastosowany kompletny system ocieplenia - zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 9. Zastosowane urządzenia, wyposażenie, materiały systemu instalacji solarnej z węzłem ciepła -
zgodnie z załącznikiem .
Zał. nr 10. Parametry stolarki okiennej - zgodnie z załącznikiem
Zał. nr 11. Parametry drzwi wejściowych do wiatrołapów- zgodnie z załącznikiem.
Zał. nr 12. Zaakceptowany Projekt umowy - zgodny z załącznikiem
Zał. nr 13. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w załączniku nr 5 zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w terminie i prawidłowo ukończone.
Zał. nr 14. Kosztorysy osobne dla każdego zakresu:
Zad. I. Roboty budowlane z zakresu termomodernizacji
Zad. II. Roboty budowlane z zakresu instalacji solarnej
Zad. III. Roboty budowlane z zakresu remontu
14.1. sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej
14.2. sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej (ceny jednostkowe)
14.3. tabele wartości elementów scalonych, w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych
przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu.
Zał. nr 15. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
Zał. nr 16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu- jeżeli dotyczy.
Zał. nr 17. Potwierdzenie wniesienia wadium.
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających, zamiennych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość udzielenia zamówienia wykonania robót budowlanych dodatkowych, uzupełniających, zamiennych Wykonawcy robót podstawowych lub innemu Wykonawcy .
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium koszt wykonania 85 %
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty budowlano-montażowe, płace, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu, delegacje, zakup sprzętu i inne czynniki stanowiące koszt, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w celu kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia). Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.
Kryterium wymierne: - obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
cena najniższa
Kcena = ----------------------- x 85%
cena badana
gdzie: cena najniższa - najniższa cena ofertowa brutto
cena badana - cena ofertowa brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 85 pkt.
Podana przez Wykonawcę cena nie podlega zmianie.
2. Okres rękojmi za wady 15 %
Minimalny wymagany okres rękojmi za wady wynosi 5 lat.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny przyjmie minimalny okres tj. 5 lat.
Punkty w tym kryterium przyznane zostaną zgodnie z poniższym wzorem:
1/. 5 lat rękojmi za wady = 0 pkt
2/. 6 lat rękojmi za wady = 5 pkt
3/. 7 lat rękojmi za wady i więcej = 15 pkt
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 15 pkt.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów, w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie później niż w dniu upływu terminu na składanie ofert:
1) nie wyrządził szkody, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
2) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego,
4) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Adres
Wodna 7/
11-130 Orneta
warmińsko-mazurskie , lidzbarski
Numer telefonu
(55) 24 21 241
NIP
7432030715
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Inne źródła finansowania
1. Środki własne
2. Kredyt
3. Dofinansowanie ze środków UE
Załączniki

3. Dokumentacja
2. Kosztorysy ofertowe
1. Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisława Miłaszewska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(55) 24 21 241

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.