Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
517z dziś
3745z ostatnich 7 dni
14553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wzmocnienia konstrukcji stropów nad piwnicą w budynku usługowo - mieszkalnym

Przedmiot:

Wzmocnienia konstrukcji stropów nad piwnicą w budynku usługowo - mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. 32 227 40 91
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie
Wspólnota Mieszkaniowa nr 32/I reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego
działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49
reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu
o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,
z siedzibą przy ul. Filaretów 31, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie : Wzmocnienia konstrukcji stropów nad piwnicą w budynku usługowo -
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Arkadowej 2 i 2A w Tychach.
I. Szczegółowy zakres robót został określony w załączonej ekspertyzie, projekcie
budowlanym oraz rysunkach szczegółowych, jak również przedmiarze robót.

Specyfikacja:
Przed
złożeniem oferty oferent jest zobowiązany do kontaktu z Inspektorem Nadzoru ROM I tel.
32 227 31 32 w.32, kom. 887 448 305 celem uzyskania informacji dodatkowych i dokonania
oględzin budynku.

Składanie ofert:
V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia: 26. 07. 2019 r. w SEKRETARIACIE
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), ul. Filaretów 31,
43-100 Tychy,

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty otrzymania zlecenia

Wymagania:
II. Wymagania :
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo
wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru z załączonym kosztorysem
powykonawczym (kosztorys powykonawczy winien uwzględniać koszty realizacji w podziale na
poszczególne pomieszczenia), zatwierdzonym i podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela Zarządu WM 32/I.
3. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000 zł
5. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne.
6. Dysponowanie osobą nadzoru posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
HI. Sposób obliczenia ceny oferty :
1. Cena oferty, to wartość ogółem ceny z podatkiem VAT.
2. Formularz oferty cenowej należy sporządzić na podstawie kalkulacji własnej.
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania objęte zakresem prac
określonych w dokumentacji oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe
opłaty rozliczeniowe (handlowe) oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
4. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana
w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
5. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na ofertę :
1. wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
2. kalkulacja ceny / kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót
załączonego do niniejszego zaproszenia.
3. kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie wydane
przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa - osoby pełniącej funkcję kierownika budowy
4. aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia- o wartości ubezpieczenia nie mniejszej
niż 50 000 zł.
VII. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie wystawione
zlecenie na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.