Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
441z dziś
3536z ostatnich 7 dni
14679z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 4435509, faks 22 4435552
ppl.wzp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych w lokalach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych w lokalach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis robót oraz zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 9 do niniejszej specyfikacji oraz przedmiary - załącznik 10 do SIWZ. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał 2 pracowników bezpośrednio realizującego prace na terenie budowy na stanowiskach: instalator urządzeń klimatyzacyjnych lub spawacz miedzi i stopów miedzi, w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji

CPV: 45331200-8,45000000-7,45300000-0,45310000-3,45311100-1

Dokument nr: 571146-N-2019, UD-VI-ZP/65/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zamowienia.pragapld.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6, 33, 03-833 Warszawa w pok. 217 na II piętrze

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazania wykonania: - co najmniej dwóch robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem wykonanie systemów klimatyzacyjnych typu VRF lub VRV o wartości brutto po min. 400.000 zł. każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykazania dysponowaniem certyfikatem dla przedsiębiorstwa FGAZ dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydanego przez odpowiednią jednostkę certyfikującą, zezwalającym na instalację, naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację 2.3 w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej Zamawiający wymaga wykazania dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; - 4 wykwalifikowanych pracowników posiadających imienne certyfikaty personelu FGAZ z kategorią pierwszą - wydane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą, zezwalające na sprawdzanie szczelności, instalowanie, serwis i konserwacja, odzysk czynnika z instalacji (bez ograniczeń co do wielkości napełniania) oraz odpowiednie kwalifikacje, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, - 2 wykwalifikowanych pracowników w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającego świadectwo kwalifikacyjne ,,E" lub ,,D" - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, - 2 wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania lutowania twardego metodą 912 lub spawania miedzi i stopów miedzi. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach przez te samą osobę. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej - wykazu wykonanych robót - załączniki nr 6 (,,Wykaz robót" ). Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy roboty i te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia). - Certyfikat dla przedsiębiorstwa FGAZ dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydanego przez odpowiednią jednostkę certyfikującą, zezwalającym na instalację, naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności zawodowej - wykazu osób - załącznik nr 7 (,,Wykaz osób"). Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót. Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z: 1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ , 2. Oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Ustawy - załącznik nr 2, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.) 3. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału - załącznik nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: o zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu o sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, o zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, o czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 5. Pełnomocnictwa (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy). 6. Dokumentu wniesienia wadium
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł. 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia xx.07.2019 r. do godz. 1000. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BANK CITI HANDLOWY W WARSZAWIE Nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 2. niniejszego rozdziału, dokument wadium należy złożyć w depozycie w pok. 208 Urzędu Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274 (godz. pracy: poniedziałek - piątek od 830 do 1530), a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oryginału poręczenia lub gwarancji. W takim wypadku dokument nie powinien być złączony z ofertą w sposób trwały. Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja powinny zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Przedłużona gwarancja powyżej 36 miesięcy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.