Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
441z dziś
3536z ostatnich 7 dni
14679z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Gtówna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 537 41 58, fax 22 621 19 68, 22 537 40 75
organizacyjny@koszykowa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji wentylacji
i klimatyzacji dla central NW1 oraz NW4 wraz z zasilaniem w budynku Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej
26/28 w Warszawie w celu poprawy parametrów powietrza nawiewanego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 2 Projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla central NW1 oraz NW4 w budynku
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy
ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie

Dokument nr: Tchn.26.ZQ.3.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 25.07.2019 r.
o godz. 13:30 w miejscu ich składania.

Składanie ofert:
17. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, Dział
Organizacyjno-Prawny, pok. 108, I piętro budynku Magazynu zbiorów,
do dnia 25.07.2019 r. do godziny 13:00.
18. Sposób składania oferty w wybrany z poniższych:
1) osobiście/pocztą kurierską w miejscu składania ofert,
2) pocztą tradycyjną, na adres: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa,
skr. 365,
3) pocztą elektroniczną (skany dokumentów podpisanych przez osobę
uprawnioną/osoby uprawnione) na adres: organizacyjny@koszykowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 29 listopada 2019 r.

Wymagania:
4. Ofertę stanowią:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy {załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego),
2) odpis KRS lub wpis do CEIDG, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
składania ofert.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają ofertę podpisaną
przez obu Wykonawców lub ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy
wówczas dołączyć pełnomocnictwo mocujące pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, pełnomocnictwo takie musi:
1) określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania;
2) wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Podwykonawcy - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
podwykonawcy.
7. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę
lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. W przypadku osób reprezentujących
Wykonawcę należy dołączyć dokument potwierdzający prawo wymienionej osoby
do reprezentowania Wykonawcy.
8. Każde pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej
notarialnie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Zaleca się, aby Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu zapoznał się
z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert.
12. Wykonawcy, którzy w terminie składania ofert nie złożyli niezbędnych dla ważności
oferty oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,
zostają wezwani do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta ta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Formularz Ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
13. Wykonawca, który nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie zostaje wykluczony z posterowania.
14. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przy zastosowaniu kryterium
cena - 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną
realizacji zamówienia.
19. w przypadku złożenia oferty w sposób podany w ust. 16 pkt 3 Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia treści złożonej
oferty.
20. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisującą/e ofertę.
21. Obliczona przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca
uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich posiadanych informacji o przedmiocie
zamówienia, wymagań i warunków podanych niniejszym Zapytaniu.
22. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście badanej oferty, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
24. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Kontakt:
15. W niniejszym postępowaniu wszystkie informacje i zawiadomienia przekazywane będą
drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania danej informacji. Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl
16. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Wykonawcami: Zofia Pastor -
tel. 22 537 40 75.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.