Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
3702z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 914305236, Faks: +48 914305201
agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000: część nr 1 - Dolna Odra PLH320037; część nr 2 - Pojezierze Myśliborskie PLH320014; część nr 3 - Dziczy Las PLH320060

Numer referencyjny: ZP.261.26.2019.DJ.81
II.1.2)Główny kod CPV
77211400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.1.1 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000:

-- część nr 1 - Dolna Odra PLH320037 położonym w powiecie gryfińskim, gmina Widuchowa. Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie drzew i krzewów na szacowanej łącznej powierzchni 0,96 ha obejmującej płaty siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

-- część nr 2 - Pojezierze Myśliborskie PLH320014 położonym w województwie zachodniopomorskim. Zabiegi ochrony czynnej obejmują usunięcie drzew krzewów oraz koszenie na szacowanej łącznej powierzchni około 41,22 ha obejmującej płaty siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),

-- część nr 3 - Dziczy Las PLH320060 położonym w powiecie gryfińskim, gmina Banie. Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie drzew i krzewów, w tym m.in. nalotów i podrostów na szacowanej łącznej powierzchni 2,03 ha obejmującej płaty siedlisk...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 164 013.46 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dolna Odra PLH320037

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000: - część nr 1 - Dolna Odra PLH320037 położonym w powiecie gryfińskim, gmina Widuchowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Położonym w powiecie gryfińskim, gmina Widuchowa. Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie drzew i krzewów na szacowanej łącznej powierzchni 0,96 ha obejmującej płaty siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 707.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium: część nr 1 - Dolna Odra PLH320037 - 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych)

Kryterium oceny ofert: cena 60 %, doświadczenie kierownika prac 40 %

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielen...

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pojezierze Myśliborskie PLH320014

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pojezierze Myśliborskie położone w województwie zachodniopomorskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Położonym w województwie zachodniopomorskim. Zabiegi ochrony czynnej obejmują usunięcie drzew krzewów oraz koszenie na szacowanej łącznej powierzchni około 41,22 ha obejmującej płaty siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 335 121.95 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium: część nr 2 - Pojezierze Myśliborskie PLH320014 - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Kryterium oceny ofert: cena 60 %, doświadczenie kierownika prac 40 %

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielen...

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dziczy Las PLH320060

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położony w powiecie gryfińskim, gmina Banie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie drzew i krzewów, w tym m.in. nalotów i podrostów na szacowanej łącznej powierzchni 2,03 ha obejmującej płaty siedlisk przyrodniczych: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio - Caricetea nigrae),

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 325.20 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium: część nr 3 - Dziczy Las PLH320060 - 500,00 PLN (słownie: pi...

Kryterium oceny ofert: cena 60 %, doświadczenie kierownika prac 40 %

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielen...

CPV: 77211400

Dokument nr: 327211-2019, ZP.261.26.2019.DJ.81

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.8.2019 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego: I piętro, pokój nr 106.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000: - część nr 1 - Dolna Odra PLH320037 położonym w powiecie gryfińskim, gmina Widuchowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pojezierze Myśliborskie położone w województwie zachodniopomorskim

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położony w powiecie gryfińskim, gmina Banie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska, st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
Faks: +48 914305201
Kod NUTS: PL424

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.