Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
426z dziś
3654z ostatnich 7 dni
14462z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stacji ładujących e-bike

Przedmiot:

Dostawa i montaż stacji ładujących e-bike

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
748621706
jklich@kudowa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20988
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w ramach realizacji projektu "Singletrack Orlicko - Kladsko" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch wiat wolnostojących wraz z urządzeniem pełniącym funkcję źródła zasilania dla akumulatorowych rowerów turystycznych oraz 4 stojakami na rowery.
Cel zamówienia
Realizacja dostawy i montażu dwóch stacji ładujących rowery w ramach realizacji projektu "Singletrack Orlicko - Kladsko" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, której głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza polsko-czeskiego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch wiat wolnostojących wraz z urządzeniem pełniącym funkcję źródła zasilania dla akumulatorowych rowerów turystycznych o poniższych parametrach technicznych:
1. Wiata wraz ze stacją ładującą e-bike nr 1:
a) lokalizacja oraz montaż - ul. Zdrojowa, nr ewidencyjny działki: 189/10 AM 5, obręb Zakrze, Kudowa-Zdrój. Działka stanowi własność Gminy Kudowa-Zdrój.
Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 300 cm x 250 cm wraz z podbudową i obrzeżami oraz zamontować wiatę do wykonanej nawierzchni.
b) konstrukcja: stalowa, cynkowana, wolnostojąca,
c) wypełnienie - ściany boczne wykonane ze szkła hartowanego,
d) parametry wiaty:
- wysokość - co najmniej od 240 cm do 250 cm,
- szerokość - co najmniej od 185 cm do 195 cm,
- głębokość - co najmniej od 125 cm do 135 cm,
- dach jednospadowy z paneli fotowoltaicznych o kącie nachylenia co najmniej 15°.
e) urządzenie pełniące funkcję źródła zasilania -- jego elementy wyposażenia:
- gniazdo ładowania rowerów szt. 4,
- gniazdo ładowania USB/ telefon szt. 2,
- urządzenie Bluetooth szt. 1,
- półka pod telefon szt. 1 wraz ze skrytką,
- stojak na 4 stanowiska rowerowe.
f) sposób zasilania: panele fotowoltaiczne, akumulator(y) głębokiego rozładowania, zabezpieczany przed nadmiernym prądem ładowania dostosowany do jednoczesnego ładowania 4 rowerów wraz z możliwością podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
2. Wiata wraz ze stacją ładującą e-bike nr 2:
a) lokalizacja oraz montaż - nr ewidencyjny działki: 452/10 AM 5, obręb Słone, Kudowa-Zdrój.
Działka stanowi własność Gminy Kudowa-Zdrój.
Montaż do istniejącej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z dopasowaniem lokalizacji wiaty do istniejącej infrastruktury.
b) konstrukcja: stalowa, cynkowana, wolnostojąca.
c) wypełnienie - ściany boczne wykonane ze szkła hartowanego
d) parametry wiaty:
- wysokość - co najmniej od 240 cm do 250 cm,
- szerokość - co najmniej od 185 cm do 195 cm,
- głębokość - co najmniej od 125 cm do 135 cm,
- dach jednospadowy z paneli fotowoltaicznych o kącie nachylenia co najmniej 15°
e) urządzenie pełniące funkcję źródła zasilania -- jego elementy wyposażenia:
- gniazdo ładowania rowerów szt. 4,
- gniazdo ładowania USB/ telefon szt. 2,
- urządzenie Bluetooth szt. 1,
- półka pod telefon szt. 1 wraz ze skrytką na skrzynkę,
- stojak na 4 stanowiska rowerowe.
f) sposób zasilania: panele fotowoltaiczne, akumulator(y) głębokiego rozładowania, zabezpieczany przed nadmiernym prądem ładowania dostosowany do jednoczesnego ładowania 4 rowerów wraz z możliwością podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 20988

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 05:
1. w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: Oferta na: ,,Dostawa i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój", lub
2. mailowo na adres: jklich@kudowa.pl w formie skanów oryginalnych materiałów (tj. oferty, załączników i pozostałych dokumentów) w tytule wiadomości wpisując Oferta na: Dostawa i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z § 11 wzoru umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Najniższa cena - 100 %
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Kudowa-Zdrój
Adres
Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
dolnośląskie , kłodzki
Numer telefonu
748621706
NIP
8831679903
Numer naboru
PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16
Inne źródła finansowania
Projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Klich
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
748621706

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.