Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
3628z ostatnich 7 dni
14436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot:

DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Data zamieszczenia: 2019-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel.: (082) 56-85-111, (082) 56-85-106, 721-961-314,, 721-961-325
sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH (szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia w załączeniu).

Składanie ofert:
4) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2019 r.
- przesłać faksem na numer (082) 56-85-742 lub w formie skanu pocztą elektroniczną
na adres: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
1) Dostawa będzie realizowana do magazynu budowlanego Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej w Chełmie do 30.08.2019 r.

Wymagania:
I. Warunki udziału w postępowaniu:
Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza cenowego.
III. Kryteria oceny oferty: 100% - najniższa wartość brutto
1) ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego;
2) oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3) oferta musi być czytelna;
5) Zamawiający odrzuci ofertę:
- złożoną po terminie;
- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
-jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
V. Informacje dotyczące wyboru oferty/opis sposobu wyboru oferty:
1) Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 4 i 5.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu.
VIII. Płatność i dostawa:
2) Płatność za realizację zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT na wskazany rachunek bankowy wykonawcy.
3) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w kwocie oferty
(załadunek, rozładunek, transport).
IX. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania
przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą
udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako
najkorzystniejszej) zostanie zawarta umowa.
4) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
5) Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 zezm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy.
X. Zgodnie z art. 6 ust.l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dn. 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie
podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom.
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod linkiem:
http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29214,Prawa-osob-
ktorych-dane-dotycza. html

Kontakt:
VII. Osoba uprawniona do kontaktu: Hubert PAWEŁEK, tel. (082) 56-85-106, 721-961-314,
st. chor. szt. SG Krzysztof BRZEZECKI tel. 721-961-325

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.