Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
3578z ostatnich 7 dni
14721z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego

Przedmiot:

Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego

Data zamieszczenia: 2019-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radecznica
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica
powiat: zamojski
tel. 846818001; fax: 846818041
sekretariat@gminaradecznica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radecznica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego
łamanego w miejscowości Gorajec-Zastawie w Gminie Radecznica.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa
drogowego łamanego na odcinku drogi długości 90 mb, szer. 3,0 m w miejscowości
Goraj ec-Zastawie w obrębie działki nr ewid. 1235 w następującym zakresie:
L.p. Podstawa Opis robót Jedn. obm. Ilość
1 KNR2-01 01119-01 Analiza indywidualna Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie pagórkowatym m 90,0
2 KNR2-01 0239-04 0214-04 Roboty ziemne wykonane ładowarkami o pój. łyżki 2,0 m3z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odl. do 1 km, grun kat. III, wykonanie koryta i poboczy m3 1.18,8
3 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I-IV m2 270,0
4 KNR2-31 0104-07 Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szerokości drogi, wykonane i zagęszczone mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 em, docelowa grubość warstwy 20 cm Krotność - 2 m2 270,0
5 KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 em, kruszywo frakcji 31,5-63 mm, docelowa grubość podbudowy - 20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu nr 270,0
6 KNR 2-31 0204-05 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna grubość po zagęszczeniu 7 em, frakcja 0-31,5 mm, zamiałowana miałem kamiennym m2 270,0
KNR 2-01 0506-08 Plantowanie skarp i korony nasypów, grunt kat. IV, plantowanie poboczy szer. 0,5 m m2 90,0
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r, o godz. 12;10 w siedzibie zamawiającego
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

Składanie ofert:
8. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: ,,Oferta - Wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego w m. Gorajec-Zastawie" w Urzędzie Gminy
w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul.
R. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 26.07.2019 r. do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do
10 październik 2019 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień
podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych faxem lub
e-mailem,
2) oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami
Wykonawcy,
3) w formularzu ofertowym należy podać łączną cenę netto całości zamówienia. Do
wykazanej ceny doliczyć podatek VAT oraz wartości zsumować,
4) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia
a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca
ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż
uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w
sprawie zamówienia,
6) pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny uważać się będzie, że zostały ujęte
w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu,
7. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa nie
podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena 100 %.
11. Obliczając cenę oferty należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar
zawarty w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. Następnie wyliczone wartości przenieść do
formularza ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.
12. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-
montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie
całości zadania jak np.:
1) organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,
2) zapewnienie osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne
uprawnienia,
3) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, pieszym i właścicielom
przyległych posesji, w razie potrzeby dostarczenie i utrzymanie na własny koszt
ogrodzenia, oświetlenia, znaków ostrzegawczych itp. oraz do skutecznego
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,
4) zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie budowy,
5) przywrócenie terenu robót oraz terenów przyległych do stanu pierwotnego,
6) pokrycie roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osom trzecim
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest obowiązany do
udzjelenia pisemnej gwarancji na okres min. 24 miesiące i do podpisania umowy na
warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy' Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą z pozostałych ofert.
14. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
15. Realizacja wypłaty po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od
złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej
z ofert.
17. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Uwagi:
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Kontakt:
4. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica,
tel.
846826851, fax 846818041,
e-mail radecznicadrog@op.pl w godz. 08.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.