Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
3702z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bełchatów
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44 6325211 w. 34, faks 446 326 854
zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów. Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów. Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów" dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi i został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 - ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów z budową zjazdów" Zadanie 2 - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101262E w miejscowości Dobrzelów z budową zjazdów i oświetlenia ulicznego" 3.2.1. Zadanie 1 - ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów z budową zjazdów", Lokalizacja inwestycji: dz. nr 247, 423 obręb Dobrzelów Długość odcinka drogi: 428,83 mb. Szerokość jezdni: 5,5 mb. Zakres prac obejmuje: 1) obsługa geodezyjna obejmująca wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 2) wykonanie korytowania pod nawierzchnię, 3) wykonanie podsypki piaskowej, 4) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego; - warstwa dolna - 31,5/63mm o gr.15 cm, - warstwa górna - 0/31,5 mm o gr. 5 cm, 5) ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu - 2318 m2; - warstwa ścieralna - o gr. 4 cm, - warstwa wiążąca - o gr. 4 cm, 6) wykonanie chodników z kostki betonowej szarej - 697 m2, 7) wykonanie zjazdów z posesji z kostki betonowej kolorowej 308 m2, 8) formowanie poboczy z destruktu bitumicznego - 297 m2, 9) odwodnienie wpustami ulicznymi do rowów przydrożnych - szt. 6, 10) umocnienie rowów przydrożnych płytami ażurowymi - 245 m2, 11) wymiana przepustów rurowych pod zjazdami. 12) oznakowanie stałej organizacji ruchu 3.2.2. Zadanie 2 - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101262E w miejscowości Dobrzelów z budową zjazdów i oświetlenia ulicznego ". Lokalizacja: dz. nr ewid. 290/1 205/1, 246, 368, 346/1. obręb Dobrzelów. Długość odcinka drogi: 632,5 mb Szerokość jezdni: 5,5 mb. 1. Przebudowa drogi. Zakres prac obejmuje: 1) obsługa geodezyjna obejmująca wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 2) wykonanie korytowania pod nawierzchnię 3820+284,5 m2, 3) wykonanie podsypki piaskowej gr. 40 cm - 3838 m2, 4) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego; - warstwa dolna - 3630,25 m2 0/63 o gr. 12 cm, - warstwa górna - 3630,25 m2 0/31,5 o gr. 8 cm, 5) ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu; - warstwa ścieralna -3485 m2 o gr. 4 cm, - warstwa wiążąca - 3503 m2 o gr. 4 cm, 6) ułożenie geowłókniny polipropylenowej - 3820 m2, 7) wykonanie chodników z kostki betonowej szarej - 1127 m2 o gr. 8 cm, na podbudowie z tłucznia 0/31,5 o gr. 12 cm, 8) wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej o gr. 8 cm grafitowej - 234,5 m2 + 36,85 m2 9) formowanie poboczy z destruktu o gr. 10 cm - 447 m2, 10) oznakowanie zgodne z PT stałej organizacji ruchu. 2. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 101626 E z droga krajową nr 74 ( obecnie wojewódzką) do szer. 5,5 m, budowa chodnika 14 m2, budowa przepustu O500 dł. 14,5 mb, 3. Oświetlenie Zakres prac obejmuje montaż 16 sztuk kompletów hybrydowych zestawów oświetlenia składających się z następujących elementów; a) 2 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 250Wp zwróconych w stronę południową połączonych równolegle; b) turbiny wiatrowej 24V DC o mocy min 300W posadowionej na szczycie słupa; c) oprawy oświetlenia z LED-owymi źródłami światła o mocy 40W z zasilaczem mocowana na wysięgniku aluminiowym anodowanym; d) 2 szt. akumulatorów żelowych 12V DC o pojemności najmniej 150Ah połączonych równolegle, zabudowanych w pobliżu słupa w szczelnych zasobnikach z tworzyw sztucznych. e) sterownika odpowiedzialnego za prace paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, oprawy oświetleniowej. Zestawy hybrydowe posadowione będą na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości całkowitej 7,9m mocowanych do prefabrykowanych fundamentów betonowych. Sterowanie oświetleniem odbywało się będzie za pomocą wyłącznika zmierzchowego programowalnego. 3.2.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na minimalny okres 36 miesięcy. 3.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe, przedmiary robót, SST. 3.2.5. Przedmiar robót załączony jest pomocniczo jedynie w celu ułatwienia wyceny (stanowić może jedynie bazę do dalszych obliczeń Wykonawcy). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak roz-poznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca szacuje cenę ofertową według własnej kalkulacji obmiarowej. 3.2.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w każdym przypadku, kiedy opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". 3.2.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.3. Warunek zatrudnienia: 3.3.1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z fizycznym wykonywaniem robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni mineralno - bitumicznych, obsługa maszyn drogowych. 3.3.2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w/w poziom zatrudnienia wszystkich pracowników przez cały okres realizacji zamówienia. 3.3.3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Kierownika Budowy. 3.3.4. Szczegółowy zakres dotyczący zatrudnienia zawarty został w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

CPV: 45233140-2,45316110-9,45233220-7

Dokument nr: 574447-N-2019, IZ.271.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.ugbelchatow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-31, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku, o którym mowa w pkt. 1, ppkt 2 lit. c) Zamawiający wymaga: a) doświadczenia: wykazania wykonania z należytą starannością co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie, przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw łamanych, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. b) dysponowania osobami, które będą pełnić funkcję: - kierownika budowy, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - należącym do właściwej izby samorządu zawodowego; - kierownika robót, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - należącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach i wykazach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklu-czeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp): a) Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy składają oświadczenie wspólnie. b) Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie jest dokumentem odrębnym. Dokument składa każdy z tych Wykonawców. UWAGI do pkt 1): a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku ist-nienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświad-czeniach, o których mowa w ppkt 1 tego rozdziału. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1 lit. b tego rozdziału. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ppkt 1 tego rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) Wypełniony Formularz oferty przetargowej, wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 6.2. W terminie do 3 dni (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) od zamieszczenia na stronie in-ternetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp 1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy przedkłada: 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyko-nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi za-łącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest dokumentem odrębnym. Doku-ment składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.3. Dokumenty / oświadczenia składane przez wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów w ocenie ofert (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) 6.3.1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. SIWZ tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -co najmniej jednej roboty budowlanej pole-gającej na budowie, remoncie, przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kru-szyw łamanych, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szcze-gólności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uza-sadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku-mentów - inne dokumenty. 6.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze-gólności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budow-lanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stano-wiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-nie zamówienia - Wykonawcy mogą złożyć dokument wspólnie lub odrębnie którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie. W przypadku oferty wspólnej - konsorcjum - dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum. Dokumenty składane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.