Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
426z dziś
3654z ostatnich 7 dni
14462z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń - koniecznych dla uzupełnienia instalacji...

Przedmiot:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń - koniecznych dla uzupełnienia instalacji wody oczyszczonej (PW), wraz z kwalifikacją i walidacją

Data zamieszczenia: 2019-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komarko Sp. z o.o
Kierbedzia 8
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
+48 604414530
e.komar@komarko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195800
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2019 z dnia 16.07.2019 na dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń - koniecznych dla uzupełnienia instalacji wody oczyszczonej (PW), wraz z kwalifikacją i walidacją.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W celu koniecznej ochrony nowego systemu instalacji wody oczyszczonej (PW) przed niepożądanym zanieczyszczeniem bakteriologicznym i dla zachowania wysokiej jakości wody oczyszczonej (PW) niezbędnej do prac przy realizacji projektu w Centrum Badawczo - Rozwojowym w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, należy uzupełnić wykonaną w ramach projektu instalację systemu wody oczyszczonej (PW).
W ramach uzupełnienia należy dostarczyć niezbędne urządzenia według specyfikacji zamieszczonej poniżej, dokonać instalacji dostarczonych urządzeń, uruchomić kompletną instalację, przeprowadzić kwalifikację i walidację systemu wody oczyszczonej(PW).
Lista niezbędnych urządzeń:
1. Lampa UV w wykonaniu higienicznym o przepływie 4 m3/h - 1 szt.
2. Higieniczny wymiennik ciepła o powierzchni wymiany 1,1 m2 - 1 szt.
3. Agregat freonowy do chłodzenia wymienników ciepła 10 kW - 1 szt.
Cel zamówienia
W celu koniecznej ochrony nowego systemu instalacji wody oczyszczonej (PW) przed niepożądanym zanieczyszczeniem bakteriologicznym i dla zachowania wysokiej jakości wody oczyszczonej (PW) niezbędnej do prac przy realizowaniu projektu w Centrum Badawczo - Rozwojowym w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, należy uzupełnić wykonaną w ramach projektu instalację systemu wody oczyszczonej (PW).
W ramach uzupełnienia należy dostarczyć niezbędne urządzenia według specyfikacji zamieszczonej poniżej, dokonać instalacji dostarczonych urządzeń, uruchomić kompletną instalację, przeprowadzić kwalifikację i walidację systemu wody oczyszczonej(PW).
Przedmiot zamówienia
Lista niezbędnych urządzeń i czynności:
1. Lampa UV w wykonaniu higienicznym o przepływie 4 m3/h - 1 szt.
2. Higieniczny wymiennik ciepła o powierzchni wymiany 1,1 m2 - 1 szt.
3. Agregat freonowy do chłodzenia wymienników ciepła 10 kW - 1 szt.
4. Dokonać instalacji w/w urządzeń,
5. Uruchomić kompletną instalację,
6. Przeprowadzić kwalifikację i walidację systemu wody oczyszczonej(PW).

CPV: 42912330-4, 51514110-2

Dokument nr: 1195800, 11/2019

Otwarcie ofert: TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
19.08.2019 r., godz. 13.00, sekretariat siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
3. na adres mailowy: e.komar@komarko.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 30.09.2019.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Wiedza i doświadczenie:
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Potencjał techniczny:
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym charakterze jak dostawa i usługi będące przedmiotem tego postępowania, udokumentowane referencjami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi ich realizację.
Warunki zmiany umowy
ZMIANY W UMOWIE:
Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik
nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
4. Wypełniony Wykaz zrealizowanych inwestycji dotyczących usług i dostaw o podobnym charakterze i zastosowaniu do usług i dostaw będących przedmiotem danego postępowania o udzielenie zamówienia wraz z referencjami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi ich realizację, stanowiące załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:
o dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego,
o punktowe:
Kryterium 1 - Cena - 80 punktów
Kryterium 2 - Gwarancja - 20 punktów
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
W kryterium 1 ,,Cena" najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium 1 = Cena oferty najniższej x 80 : cena oferty ocenianej
W kryterium 2 ,,Gwarancja" najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny przedmiotu zamówienia liczony w miesiącach, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środki trwałe będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
Kryterium 2 = okres gwarancji oferty ocenianej x 20 : okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3.
Wyniki postępowania będą upublicznione za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Wykluczenia
WYKLUCZENIA:
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KOMARKO SP. Z O.O.
Adres
Stanisława Kierbedzia 8
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie , warszawski zachodni
NIP
1181707197
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spżywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0075/16-00
Załączniki

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 16.07.2019
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 16.07.2019
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 16.07.2019
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 16.07.2019
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 16.07.2019
Zapytanie ofertowe nr 11/2019 z dnia 16.07.2019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Elżbieta Komar
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 604414530

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.