Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
3578z ostatnich 7 dni
14721z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali produkcyjnej

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2019-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko
Kościuszki 27
38-500 Sanok
powiat: sanocki
0048533994698
biuro@bellamy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195842
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa hali produkcyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 3.2.2 /POIR/BEL/2019-1
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W ramach danego koszty wykonane zostaną roboty w zakresie:
Etap I - usunięcia dotychczasowej nawierzchni, wykonania wykopów oraz przekopów pod fundamenty, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych. Następnie wykonane zostaną fundamenty oraz izolacje: podkłady z chudego betonu, stopy fundamentowe, ławy o ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
1. Roboty ziemne, fundamentowe, podbudowa pod posadzkę.
Etap II - powstanie konstrukcja nośna hali z poprzecznych ram stalowych, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym wg rysunków z projektu budowlanego: zabudowa ścian i dachu, pasmo świetlne dachowe z klapami przewietrzającymi, stolarka drzwiowa i okienna, komplet rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
2. Wykonanie konstrukcji hali wraz z obudową i stolarką.
Etap III - Wykonanie posadzki przemysłowej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
3. Posadzki przemysłowe
Etap IV - Roboty wykończeniowe, ściany wewnętrzne.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
4.1 Wykonanie zaplecza socjalnego
4.2 Strop nad kotłownią
4.3 Roboty wykończeniowe
6. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Etap V - Instalacja WOD-KAN oraz C.O.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
5. Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz C.O.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców budowy hali produkcyjnej w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji mebli dla dzieci odpornych na zarysowanie", nr: POIR.03.02.02-00-1555/18.
Zakup robót budowlanych ma charakter bezwarunkowy i jest związany z realizacją projektu ze środków w ramach III osi priorytetowej ,,Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działania 3.2 ,,Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R", Podziałania 3.2.2 ,,Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia
W ramach danego koszty wykonane zostaną roboty w zakresie:
Etap I - usunięcia dotychczasowej nawierzchni, wykonania wykopów oraz przekopów pod fundamenty, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych. Następnie wykonane zostaną fundamenty oraz izolacje: podkłady z chudego betonu, stopy fundamentowe, ławy o ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
1. Roboty ziemne, fundamentowe, podbudowa pod posadzkę.
Etap II - powstanie konstrukcja nośna hali z poprzecznych ram stalowych, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym wg rysunków z projektu budowlanego: zabudowa ścian i dachu, pasmo świetlne dachowe z klapami przewietrzającymi, stolarka drzwiowa i okienna, komplet rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
2. Wykonanie konstrukcji hali wraz z obudową i stolarką.
Etap III - Wykonanie posadzki przemysłowej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
3. Posadzki przemysłowe
Etap IV - Roboty wykończeniowe, ściany wewnętrzne.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
4.1 Wykonanie zaplecza socjalnego
4.2 Strop nad kotłownią
4.3 Roboty wykończeniowe
6. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Etap V - Instalacja WOD-KAN oraz C.O.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
5. Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz C.O.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1195842, 3.2.2 /POIR/BEL/2019-1

Otwarcie ofert: Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godzinie 10:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat sanocki, gmina Sanok, ul. Kościuszki 27, 38-500 Sanok.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
01.08.2019 r. do godziny 09.00.
2. Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego:
Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko,
ul. Kościuszki 27, 38-500 Sanok
Koperta musi także zawierać dopisek:
,,Dotyczy zapytania ofertowego nr 3.2.2 /POIR/BEL/2019-1
Nie otwierać do dnia 1 sierpnia 2019 r do godz. 10:00".
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej).
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
10. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

12. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Kościuszki 27, 38-500 Sanok, 01.08.2019 r. godz. 10:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
13. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, najpóźniej do dnia 02.08.2019 roku.
14. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Kościuszki 27, 38-500 Sanok, 02.08.2019, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko, ul. Zagórska 31, 38-500 Sanok
b) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 8.00 - 15.00:
- Jakub Suchocki adres email: biuro@bellamy.pl
16. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
17. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 22.06.2018 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą bazy konkurencyjności, bez wskazywania autora pytania.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Zagórz
Harmonogram realizacji zamówienia
Budowa hali produkcyjnej:
Etap I - nie później niż do końca 31.08.2019 r.
Etap II - nie później niż do końca 30.09.2019 r.
Etap III - nie później niż do końca 15.10.2019 r.
Etap IV - nie później niż do końca 15.12.2019 r.
Etap V - nie później niż do końca 31.12.2019 r.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 ,,Wzór oferty",
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia oraz uzupełnienie listy referencyjnej umieszczonej w formularzu oferty - załącznik nr 1 ,,Wzór oferty", - dokumentujących doświadczenie Oferenta w realizacji 3 prac budowlanych w przeciągu 5 ostatnich lat o podobnym charakterze względem przedmiotu zamówienia przedstawionego w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, przy czym okres 5 lat liczony jest od daty upublicznienia zapytania ofertowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Potencjał techniczny
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 ,,Wzór oferty",
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 ,,Wzór oferty",
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 ,,Wzór oferty",
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Dodatkowe warunki
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Udzielą minimum 36 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu ofertowym, liczonej od momentu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem odbioru końcowego) z wyłączeniem elementów, dla których obowiązują odmienne okresy gwarancyjne producentów - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty - załącznik nr 1 ,,Wzór oferty",
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a).
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Za spełnienie warunku o którym mowa w ppkt. 3, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Warunki zmiany umowy
1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy,
b) niespełnienia określonych w przetargu wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) - w wysokości 20% wartości umowy,
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:
a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy,
b) zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
6. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
7. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym przetargu oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.
8. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
10. Przedłużenie terminów zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych realizacji;
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
f) realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego,
g) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
11. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu realizacji wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 ,,Wzór oferty" oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
2. Oferty można składać w języku polskim.
3. Odrzuceniu podlegają oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w w/w dokumentacji.
5. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może być krótszy niż 60 dni.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególny etap robót.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Za spełnienie warunku o którym mowa w ppkt. 1, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do przetargu - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
RITA SUCHOCKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DZIECKO
Adres
38-500 Sanok
podkarpackie , sanocki
Numer telefonu
0048533994698
NIP
6871649592
Tytuł projektu
Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji mebli dla dzieci odpornych na zarysowanie
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-1555/18-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy
Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 3.2.2 /POIR/BEL/2019-1
Załącznik nr 5 Protokół postępowania
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 3 Przedmiary oraz projekt budowlany
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 1 Wzór oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jakub Suchocki

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.