Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
529z dziś
3624z ostatnich 7 dni
14767z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Rozbudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-07-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Wł. Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
powiat: płoński
tel. 242 315 075, faks 242 315 199
fundusze@czerwinsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Czerwińsk nad Wisłą
Wadium: 30 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie, gmina Czerwińsk nad Wisłą km 0+961 - 2+850 w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni, zjazdów wraz z wykonaniem odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a także projektami usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem warunków geologicznych. Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy, szczegółowo opisany jest w części III SIWZ tj. Programie Funkcjonalno - Użytkowym. PFU dostępny jest do wglądu na stronie internetowej bądź w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 189), na warunkach wynikających z umowy na zamówienie podstawowe i obejmujące wszystkie rodzaje robót, które zostały przewidziane w zamówieniu podstawowym. W szczególności roboty obejmujące: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię, pobocza, zjazdy i oznakowanie

CPV: 45233120-6,45111230-9,45112730-1,45113000-2,45231000-5,45232000-2,45233000-9,45233140-2,45233150-5,45233220-7,45233221-4

Dokument nr: 575781-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://czerwinsk.bipgmina.pl/wiadomosci/11138/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi o klasie minimum gminnej, realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", o wartości robót co najmniej 800 000 zł brutto i przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone LUB Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi o klasie minimum gminnej, o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł brutto i co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy bądź przebudowy drogi gminnej o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł i przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 3 lit a) przedłoży wykaz wymienionych wyżej usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie. b. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Kierownik budowy i kierownika robót drogowych - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót drogowych w specjalności drogowej bez ograniczeń
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych rozdziale IX ust. 1 i niepodlegających wykluczeniu zgodnie z rozdziałem IX ust. 10, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik bądź każdy z Wykonawców składa oświadczenie osobno).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale 9 ust 1 pkt 3 lit. a) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale 9 ust 1 pkt 3 lit. b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Opłaconą polisę (wraz z dowodem opłacenia składki), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 800 000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych), przy czym ważność polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej okres związania z ofertą określony w SIWZ (oryginał bądź kopia ostemplowana za zgodność z oryginałem). 4) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 5) Oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) którym mowa rozdziale 10 ust 3 pkt 1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa 10 ust 3 pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.