Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
3702z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej do gruntów rolnych

Przedmiot:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2019-07-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
tel. 552 472 401, faks 552 472 405
urzad@miastonowydwor.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Orłowo ul. Szczęśliwa - Etap I
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: przebudowa (modernizacja) drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Orłowo ul. Szczęśliwa od km 0+00 do km 0+700 wraz z zjazdami i mijankami. W zakres zamówienia wchodzi: odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych rozbiórka istniejącej drogi z płyt betonowych mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie na głębokość 22 cm geosiatka dwukierunkowa o wytrzymałości na rozciąganie 40kN/m podbudowa z kruszywa łamanego z recyklingu stabilizowanego mechanicznie 0/63 jezdnia główna i zjazdy, warstwa dolna gr. 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego z recyklingu warstwa górna o gr. 12 cm, wypełnienie między płytami warstwa podsypki piaskowej, gr. 5 cm nawierzchnia z płyt wielootworowych zbrojnych typu jomb, gr. 12 cm pobocza z kruszywa łamanego o szerokości min 50 cm i gr. 15 cm wywiezienie materiału z rozbiórki na odległość 10 km 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną, 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w razie konieczności, 5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 8) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami bhp, a także zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne prac umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, na swój koszt, 12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 13) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 15) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 16) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 17) prowadzenie dziennika budowy, 18) oznakowanie robót, 19) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu zostaną dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 21) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 22) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 23) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych w razie konieczności, 24) realizacja robót zgodnie z harmonogramem, 25) zabezpieczenie objazdów umożliwiających dotychczasową nieprzerwaną komunikację zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uzgodnieniu z Zamawiającym, 26) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót, 27) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren, 28) wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej, 32) zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót jako dokument pomocniczy, stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 5. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 7. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą dokumentacją przetargową, jak również usługi nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszty zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty podatki, cła itp. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, sprawdzeń, opinii, ubezpieczenie budowy, zajęcie pasa drogowego, itp

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 575786-N-2019, ZP.271.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.miastonowydwor.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej
Adres:
Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną (zamówienie na roboty budowlane) polegającą na przebudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni z płyt betonowych typu jomb o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: kierownikiem robót drogowych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży drogowej, doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy lub kierownik robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 1 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SIWZ. b. W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.