Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową

Przedmiot:

Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową

Data zamieszczenia: 2019-07-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. 322 852 203, faks 322 852 203
mzuimzp@um.tgory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową wewnętrzną (droga pieszo - jezdna) oraz budowa zjazdu publicznego i utwardzenie terenu w obrębie obiektów użytku publicznego przy ulicy Janasa w Tarnowskich Górach. Zakres budowy obejmuje następujące branże: drogową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, oświetleniową. Przedmiotowa budowa podzielona jest na 2 etapy tj.: Etap 1 - Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową wewnętrzną (droga pieszo - jezdna), która zawiera w szczególności: o Budowę drogi dojazdowej wewnętrznej pieszo - jezdnej z kostki betonowej prefabrykowanej do budynku CAS, z poboczem, o Budowę parkingu na 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, o Budowę oświetlenia drogi oraz parkingu, o Budowę odwodnienia drogi i parkingu, o Wycinkę drzew i krzewów. Etap 2 - Budowa zjazdu publicznego i utwardzenie terenu w obrębie obiektów użytku publicznego, która obejmuje w szczególności: o Budowę zjazdu z kostki brukowej betonowej, o Utwardzenie terenu w obrębie obiektów użytku publicznego przy ulicy Janasa w Tarnowskich Górach z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z odwodnieniem, o Przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z wjazdem o Wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze, o roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które są integralną częścią niniejszej SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

CPV: 45111000-8,45233220-7,45342000-6,77211400-6,77211600-8,45231400-9,45231300-8

Dokument nr: 575876-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurierem, za pomocą operatora pocztowego
Adres:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 110
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy lub innym dokumentem ubezpieczeniowym z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie ( w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) a) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez ,,roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością" Zamawiający rozumie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (brutto) każda lub jedna robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł (brutto). Pojęcie budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Uwaga. Zgodnie z art. 23 ust.5 ustawy Pzp Zamawiajacy zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu , na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości sumowania doświadczenia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności drogowej - jedna osoba; - kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: a) inżynieryjno - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - jedna osoba. b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - jedna osoba. Ww. osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww zaświadczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. WW dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnoęci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwemu organu. 7.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt 7.2 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.3. niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500000,00 zł. b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 4 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określonej dla każdej części zamówienia w punkcie 3.3.1). UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone dla każdej części zamówienia w punkcie 3.3.2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy dla każdej branży. 4) Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art 25a ustawy) które należy złożyć w formie pisemnej. 5) O ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w ofercie pisemne zobowiązanie innego podmiotu dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2.2.SIWZ. 6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 7) Dowód wniesienia wadium: kopii potwierdzenia nadania przelewu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu rękojmi 15,00
kara umowna za zwłokę 10,00
doświadczenie kierownika budowy 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.