Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2019-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Spółka z o.o
ul. Stadionowa 1
20-405 Lublin
powiat: Lublin
tel. 0-81 466 51 16, fax. 0-81 466 51 01
osrodek@mosir.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie.
1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy,
w I gatunku i wolny od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowany, bez oznak
przechowywania, nieregenerowany. Oferowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami,
certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami
szczególnymi.
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys
ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 3 do Zaproszenia.
Ilekroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
nazwy produktu, urządzenia lub jego producenta - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty
równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako
wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne
materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załączniku do Zaproszenia). Obowiązek
udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest
wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji
równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji
opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań
równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby
Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich
parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Dokument nr: ZPD.263.34.2019

Składanie ofert:
9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć: do dnia 31.07.2019 r,, faxem (081) 466-51-01, e-mailem:
osrodek@mosir.lublin.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
w zamkniętym opakowaniu oznaczonym następująco: ,,Dostawa materiałów hydraulicznych
na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie,
oznaczenie sprawy ZPD.263.34.2019". Opakowanie powinno być zaadresowane na adres
korespondencyjny Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca"
w Lublinie Sp. z o.o. ul. Stadionowa 1; 20-405 Lublin (Stadion Arena Lublin).
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia:
Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
przez okres 12 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy, według przekazywanych na
bieżąco potrzeb.

Wymagania:
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7) termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 9 niniejszego Zaproszenia.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) dane dotyczące Wykonawcy ( nazwa, siedziba )
c) numer telefonu i faxu firmy, adres e-mail
d) Nr KRS/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
e) adres zamieszkania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy
f) termin wykonania zamówienia, (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaproszenia)
g) warunki płatności:
- forma płatności - przelew,
- termin płatności - nie krótszy niż 30 dni od otrzymania faktury
h) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
wartość pozycji asortymentowej brutto i łącznie ( dla pozycji, w których podatek VAT
rozlicza Zamawiający wg ustawy o VAT jako odwrotne obciążenie - należy pominąć
obliczenie wartości brutto a wpisać zwrot,, odwrotne obciążenie" lub podobny -
Zamawiający w celu porównania ofert- samodzielnie doliczy podatek VAT).
i) kosztorys ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia),
UWAGA- zapisy dla produktów objętych ,, odwrotnym obciążeniem" podatkiem VAT - zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT:
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - poprzez
umieszczenie adnotacji dla takiego towaru w kolumnie ,,wartość brutto" adnotacji
,,odwrotne obciążenie" lub podobnej oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
a jedynie właściwą dla niego stawkę podatku VAT, który będzie musiał rozliczyć
Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ,,Oferty Dostawcy" zgodnie ze wzorem
przekazanym wraz z Zaproszeniem.
10) opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta cenowa powinna zawierać :
a) wartość brutto oferty,
b) stawka podatku VAT
Cena powinna obejmować wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym podatek VAT, koszt
wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym dojazd do
jednostki Zamawiającego oraz ewentualnie udzielony rabat finansowy. Ceny jednostkowe
oraz wartość powinny być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze- dwa miejsca
po przecinku. Łączną wartość brutto stanowiącą cenę przedmiotu zamówienia należy wpisać
w fonnularzu ,,Oferty Dostawcy", nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe.
Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia.
11) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
zawarto w załączniku nr 4 do Zaproszenia.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny.

Kontakt:
5) informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
Kontaktować można się pisemnie, osobiście lub telefonicznie w godz. 800- 1500.
Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:
1. Alicja Kliczka tel/ 81 466-51-16, fax: 81 466-51-01, e-mail: a.kliczka@mosir.lublin.pl
Pod względem merytorycznym:
1. Tomasz Koniuszewski tel. 724-990-146

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.