Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU

Przedmiot:

REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2019-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
pl. Kościuszki 1
16-030 Supraśl
powiat: białostocki
tel. 857 183 216, faks 857 183 216
pzp.lp@wp.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Supraśl
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU STRÓŻÓWKI W ZESPOLE PAŁACOWYM bUCHHOLTZA W SUPRAŚLU
Przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ

CPV: 45000000-7,44212310-5,45100000-8,45453000-7,45261000-4,45421000-4

Dokument nr: 576422-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/1404

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej, na adres: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera, 16-030 Supraśl, Pl. T. Kościuszki 1
Adres:
Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera, 16-030 Supraśl, Pl. T. Kościuszki 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02 lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponują osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z art. 37c, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. b) w okresie ostatnich pięciu lat ( przed dniem upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali zamówienia tożsame lub podobne polegające na remoncie, wymianie pokrycia dachowego, a także wymianie drewnianej stolarki okiennej lub drzwiowej, w budynku wpisanym do rejestru zabytków. c) udzielą na oferowany przedmiot zamówienia gwarancji: min. 36 miesięcy; max. 60 miesięcy. d) dokonali wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w terminie przed dniem składania ofert. e) posiadają certyfikaty wydane przez upoważnione jednostki naukowo-badawcze lub urząd państwowy, wskazujące, że zapewniona jest zgodność wyrobu z określonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm parametrami: przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelności i współczynnika przenikania ciepła dla okien skrzynkowych i jednoramowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualnego odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków lub zaświadczenie o uzyskanej przewidzianej prawem zgodzie na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł, wraz z dowodem opłaty. b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby kierującej pracami przy zabytku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
certyfikaty wydane przez upoważnione jednostki naukowo-badawcze lub urząd państwowy, wskazujących, że zapewniona jest zgodność wyrobu z określonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm parametrami: przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelności i współczynnika przenikania ciepła dla okien skrzynkowych i jednoramowych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Gwarancja 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.