Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
38z dziś
3300z ostatnich 7 dni
14713z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ,,Szewska 10" w Gryficach
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa ,,Szewska 10" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu
której działa:
Gryfickie TBS Spółka z o.o.,
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szewskiej 10 w Gryficach, uszkodzonego w wyniku pożaru, wraz
z wywozem i utylizacją powstałego gruzu.
II. Zakres opracowania:
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z opracowanym projektem rozbiórki budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Szewska 10 w Gryficach, bez uwzględnienia rozbiórki konstrukcji
więźby dachowej - etap wykonany.
Projekt rozbiórki dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9. w dni
robocze tj. od pn. do pt. w godz. od 7:00 do 15:00.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Decyzją nr 306/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
zezwalającą na rozbiórkę niniejszego budynku.

Dokument nr: Dz.T.526.342.2019.MO

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do
20.08.2019 r. do godz. 10:00.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Rozbiórka budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Szewska 10 w Gryficach - NIE OTWIERAĆ PRZED
20.08-2019 r. przed godz. 10.00"

Wymagania:
III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowanym
projektem rozbiórki budynku Szewska 10 (do wglądu w siedzibie Zamawiającego), bez
uwzględnienia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej - etap wykonany - obowiązującymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym
o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą
Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed
upływem terminu składania ofert.
VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załąezyć do oferty:
-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania
ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,
-postępowanie prowadzone jest wjęzyku polskim.
VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:
Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego.
- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania
ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się
będą w złotych polskich.
IX. Informacje o formalnościach:
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie
wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego. Zamawiający
podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, w terminie
14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert.
- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli
się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze
kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
- niniejsze Zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu
Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,
- od przeprowadzonego postępowania nic przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie
oraz skarga.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,
adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,
czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.