Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK

Przedmiot:

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK

Data zamieszczenia: 2019-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
powiat: mławski
tel. 23 6794004, faks 23 6704085
ug@strzegowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Strzegowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie
1. Przedmiot zamówienia: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: ,,Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie", projekt pod nazwą ,,Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie". Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - docieplenie stropu nad piętrem granulatem z wełny szklanej o min. ?= 0,039 W/mK o grubości min. 19 cm przez nadmuch na strop nad piętrem w przestrzeń pomiędzy stropem a dachem. Część 2 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda z funkcją chłodzenia i instalacji grzewczej w postaci klimakonwektorów. Istniejącą instalację co należy pozostawić w charakterze szczytowego źródła ciepła. Dopuszcza się zastosowanie klimakonwektorów tylko w części biurowej (3 pomieszczenia), wówczas w pozostałych pomieszczeniach, podłączonych do istniejącej instalacji, należy wymienić grzejniki na większe lub o większej ilości płyt zgodnie z zapotrzebowaniem pomieszczeń, dla parametrów instalacji niskotemperaturowej pod dobraną pompę ciepła: np. 55/45/20°C (podane wartości to: temperatura zasilania grzejnika/temperatura powrotu/temperatura w pomieszczeniu). Dla jeszcze lepszych efektów można zastosować grzejniki z wentylatorem. Montaż pompy ciepła powietrze -woda z napędem elektrycznym o mocy cieplnej 50 kW typu multisplit z rozprowadzeniem przewodów zasilających klimakonwektory do poszczególnych pomieszczeń zasilanych obecnie z istniejącego źródła co. Typ pompy ciepła: powietrze-woda Nominalna moc grzewcza w punkcie B7W45 wg EN 14511 (dT=5K): max. 50 kW SCOP w punkcie B7W45 wg EN14511: min. 3,0 (z wentylatorami). Dopuszcza się zastosowanie kilku pomp ciepła i montaż ich w systemie kaskadowym przy założeniu, że łączna moc cieplna będzie nie mniejsza niż 50 kW. Zastosowana technologia : sprężarki typu scroll z geometrią dostosowaną do pracy grzewczo oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki, wykonanie hermetyczne, elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli pracy. Ilość obiegów grzewczych : 4 - 6, w tym jeden należy doprowadzić i dostosować (do pracy w okresie zimowym) do istniejącego zasobnika na I piętrze zasilonego z kolektorów słonecznych. Automatyka : umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem sterowania pompy oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym oraz umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury i czasu pracy dobowo i tygodniowo . Dodatkowe wymagania : zgodność z CE Część 3 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie: Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót remontowych: Parter: - rampa dla osób niepełnosprawnych, - podest, - klatka schodowa, - korytarz, - łazienka, - sala klubowa, - sala kameralna, Piętro: - klatka schodowa, - holl - łazienka (wykonanie nowego pomieszczenia), - sala zajęciowa, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Program funkcjonalno - użytkowy Termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, - Audyt energetyczny budynku GOK w Strzegowie z dodaniem usprawnień instalacji elektrycznej, - Program funkcjonalno - użytkowy Modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, a w przypadku części 1 także na podstawie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462), Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, jeżeli będą wymagane dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym pozwolenia na budowę albo w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu administracji publicznej. W przypadku wykonywania robót dla których będzie wymagane pozwolenie na budowę, Wykonawca w ramach niniejszego zadania uzyska w imieniu zamawiającego stanowisko organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu (jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji lub organ ten przed upływem powyższego terminu wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli nadzór budowlany zażąda jej zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy). 3. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym i audytami energetycznymi budynku. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm..): 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w programie funkcjonalno - użytkowym i audytach energetycznych budynku - wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzętu, kadra techniczna budowy za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów; 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności. 5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4), Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w programie funkcjonalno - użytkowym i audytach energetycznych budynku służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" - art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego i audytów energetycznych budynku nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem programu funkcjonalno - użytkowego i audytów energetycznych budynku sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - docieplenie stropu nad piętrem granulatem z wełny szklanej o min. ?= 0,039 W/mK o grubości min. 19 cm przez nadmuch na strop nad piętrem w przestrzeń pomiędzy stropem a dachem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 71320000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45321000-3, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda z funkcją chłodzenia i instalacji grzewczej w postaci klimakonwektorów. Istniejącą instalację co należy pozostawić w charakterze szczytowego źródła ciepła. Dopuszcza się zastosowanie klimakonwektorów tylko w części biurowej (3 pomieszczenia), wówczas w pozostałych pomieszczeniach, podłączonych do istniejącej instalacji, należy wymienić grzejniki na większe lub o większej ilości płyt zgodnie z zapotrzebowaniem pomieszczeń, dla parametrów instalacji niskotemperaturowej pod dobraną pompę ciepła: np. 55/45/20°C (podane wartości to: temperatura zasilania grzejnika/temperatura powrotu/temperatura w pomieszczeniu). Dla jeszcze lepszych efektów można zastosować grzejniki z wentylatorem. Montaż pompy ciepła powietrze -woda z napędem elektrycznym o mocy cieplnej 50 kW typu multisplit z rozprowadzeniem przewodów zasilających klimakonwektory do poszczególnych pomieszczeń zasilanych obecnie z istniejącego źródła co. Typ pompy ciepła: powietrze-woda Nominalna moc grzewcza w punkcie B7W45 wg EN 14511 (dT=5K): max. 50 kW SCOP w punkcie B7W45 wg EN14511: min. 3,0 (z wentylatorami). Dopuszcza się zastosowanie kilku pomp ciepła i montaż ich w systemie kaskadowym przy założeniu, że łączna moc cieplna będzie nie mniejsza niż 50 kW. Zastosowana technologia : sprężarki typu scroll z geometrią dostosowaną do pracy grzewczo oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki, wykonanie hermetyczne, elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli pracy. Ilość obiegów grzewczych : 4 - 6, w tym jeden należy doprowadzić i dostosować (do pracy w okresie zimowym) do istniejącego zasobnika na I piętrze zasilonego z kolektorów słonecznych. Automatyka : umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem sterowania pompy oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym oraz umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury i czasu pracy dobowo i tygodniowo . Dodatkowe wymagania : zgodność z CE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 71320000-7, 45300000-0, 45332000-3, 45331100-7, 45331200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót remontowych: Parter: - rampa dla osób niepełnosprawnych, - podest, - klatka schodowa, - korytarz, - łazienka, - sala klubowa, - sala kameralna, Piętro: - klatka schodowa, - holl - łazienka (wykonanie nowego pomieszczenia), - sala zajęciowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 71320000-7, 45210000-2, 45453000-7, 45400000-1, 45321000-3, 45300000-0, 45332000-3, 45331200-8, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45210000-2,71320000-7,45453000-7,45400000-1,45321000-3,45300000-0,45331100-7,45332000-3,45331200-8,45310000-3,45320000-6

Dokument nr: 580425-N-2019, 271.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzegowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu wymienionego w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz oferty, b) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), c) dowód wniesienia wadium, d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na każdą część, na którą składa ofertę w wysokości: a) 500,00 zł., słownie: pięćset złotych gr. 00/100 na Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu, b) 3 000,00 zł., słownie: trzy tysiące złotych gr. 00/100 na Część 2 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, c) 1 000,00 zł., słownie: jeden tysiąc złotych gr. 00/100 na Część 5 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty. Z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.