Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
38z dziś
3300z ostatnich 7 dni
14713z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza,...

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów

Data zamieszczenia: 2019-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządca" Spółka z o.o
Szybkiej 3B/ 2 i 3
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
713420021
zarzadca@zarzadca.wroc.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198754
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul Traugutta 106 we Wrocławiu polegających na remoncie elewacji frontowej, remoncie elewacji od podwórza wraz z ociepleniem, remoncie dachu i remoncie klatki schodowej. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7, 8, 9) i projekt umowy (zał. nr 12) do SIWZ.
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, usuniecie zagrożeń związanych ze złym stanem technicznym klatki schodowej, dachu i elewacji i podniesienie estetyki wystroju architektonicznego przez co podniesienia wartości budynku mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Traugutta 106
Przedmiot zamówienia
Wykonanie prac remontowych i poprawę stanu technicznego budynku przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu.
Zakres prac:
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do SIWZ.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1198754, DT/ 1 /2/R/2019

Otwarcie ofert: XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22-08-2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki
"Zarządca" Spółki z o.o. przy ul. Szybkiej 3B/2, 3 , pok. nr 3.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, co do których zostanie złożone
zawiadomienie o ich wycofaniu. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez ich
otwierania.
4. Koperty/opakowania oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwarciu
oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny ofert i okresu
udzielonej gwarancji.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.zarzadca.wroc.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny i okresu udzielonej gwarancji.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opatrzone napisem: ,,Oferta na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu, termin składania ofert: 22.08.2019 r. do godz. 11.00".
Oferta powinna spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna być sporządzona wg wzoru Formularza Ofertowego wraz z załącznikami stanowiącymi załączniki do SIWZ i być złożona w sekretariacie lub przesłana poczta na adres siedziby Spółki ,,Zarządca" Spółka z o.o. 50-421 Wrocław ul. Szybkiej 3B/ 2 i 3, w terminie do dnia 22.08.2019r. do godz. 11.00.
SWIZ stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia. Dokumentacja techniczna jak i całe ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.zarzadca.wroc.pl w ogłoszeniach przetargowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji robót ostatecznie zostanie przygotowany przez wykonawcę zgodnie warunkami określonymi w SWIZ .

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców , którzy:1) złożą oświadczenia i wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu elewacji robót ogólnobudowlanych w tym jedna była o wartości min 200.000,00 zł brutto 2)w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Potencjał techniczny
W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy, należy złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca ich wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane oraz z załączeniem dowodów , określających , czy roboty te zostały wykonane należycie tzn. czy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czy dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których roboty był wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór -załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SWIZ)
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na postawie której dokonano wyboru wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn: a) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót i inspektor a nadzoru; b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) niemożliwe do przewidzenia zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i w związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia dla wykonawcy o wartość robót niezrealizowanych; d) długotrwały okres występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robot lub spełnienie wymogów technologicznych m. innymi jak: w miejscu działania Wykonawcy powódź , trąba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze lub opady śniegu o dużych rozmiarach i znacznym oddziaływaniu: e) siła wyższa lub inne nieprzewidziane zdarzenia losowe , czasowo uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie robót np: epidemia, pożar, niezależne od Wykonawcy brak zasilania energii; f) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; g) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwa bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym , zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; h) koniecznością wykonania robót dodatkowych o których mowa w umowie mogących mieć wpływ na termin wykonania umowy; i) konieczność uzyskania środków finansowych niezbędnych do całkowitego zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy; j) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych; k) wystąpienia nie związanej przez Wykonawcę awarii na terenie budowy; l) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe wstrzymanie realizacji umowy; m) wystąpienia robót nie ujętych w przedmiarze robót, a objętych projektem budowlanym; n) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom; o) nieotrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację przedmiotu zamówienia W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu , należy złożyć oświadczenia: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (wzór -załącznik nr 2 do SIWZ) 2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) II. W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy, należy złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca ich wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane oraz z załączeniem dowodów , określających , czy roboty te zostały wykonane należycie tzn. czy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czy dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których roboty był wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór -załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SWIZ)
Zamówienia uzupełniające
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przewiduje udzielenie , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot budowlanych, zmówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania , w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielane na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na postawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria wyboru i procentowa ich waga:
1. Cena - 80% (80 pkt)
2. Okres gwarancji - 20% (20 pkt)
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:
W celu przydzielenia punktów za cenę należy:
a) ustalić dla każdej z ofert cenę brutto na podstawie ,,formularza ofertowego" pkt 6
b) ustalić ofertę o najniższej cenie (cena oferty brutto) i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt x 80% = 80 pkt.
c) pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg wzoru:
najniższa cena brutto oferty (zł)
ilość pkt. za cenę oferty = ---------------------------------------- x 100 pkt. x 80%
cena brutto badanej oferty (zł)
W celu przydzielenia punktów za okres gwarancji należy:
a) ustalić dla każdej z ofert oferowany okres gwarancji,
b) ustalić ofertę o najdłuższym okresie gwarancji i przydzielić jej najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. x 20% = 20 pkt.
c) pozostałym oferentom przydzielić punkty wg wzoru:
oferowany w ofercie
okres gwarancji
ilość pkt. za okres gwarancji = ------------------------------------ x 100 pkt. x 20%
najdłuższy oferowany okres
gwarancji
Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to do wyliczenia punktów za to kryterium Zamawiający przyjmie okres gwarancji 60 miesięcy, natomiast do umowy przyjmie okres oferowany przez Wykonawcę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria wyboru.
Wykluczenia
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu , należy złożyć oświadczenia: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (wzór -załącznik nr 2 do SIWZ) 2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SIWZ)
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. TRAUGUTTA 106 WE WROCŁAWIU
Adres
Szybka 3b/2,3
50-421 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
713420021
Fax
713420019
NIP
8992388536
Tytuł projektu
Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu
Numer projektu
RPDS.06.03.02-02-0021/18-00
Inne źródła finansowania
Własne środki oraz zaciągniętego kredytu
Załączniki

Zalącznik-nr-7-do-SIWZ-Traugutta 106 PR
Traugutta 106_SIWZ_

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sławomir Łata
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
713420021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.