Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
687z dziś
4676z ostatnich 7 dni
16608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dwóch Sal Obsługi Klienta

Przedmiot:

Modernizacja dwóch Sal Obsługi Klienta

Data zamieszczenia: 2019-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
ul. Czachowskiego 21A
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 48 38-56-375, faks 48 38-56-518
grzegorz.kozicki@zus.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 40.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dwóch Sal Obsługi Klienta (SOK) w budynku B1 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowlanego polegającego na modernizacji dwóch Sal Obsługi Klientów (SOK) w budynku B1 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz wykonywanie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w terminie 36 miesięcy

CPV: 45453000-7,45300000-0,45331210-1,45331220-4,45310000-3,45311200-2,45311100-1,45314300-4,45314300-4,45316200-7

Dokument nr: 581476-N-2019, 310000/271/001/2019/ADG-ZAP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.zus.pl/o-zus/zamowienia -publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jedn ostki-zakladu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pomocą posłańca w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie zamawiającego: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom - Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta - parter - wejście B),
Adres:
lub przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21a

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 322
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że: *nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 800.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; *dysponuje osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności Kierownika Budowy - Koordynatora robót, posiadającą: aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania/pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; *dysponuje osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności Kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone obowiązującymi przepisami, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; *dysponuje osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie obejmujące kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
*Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, *Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, *zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, *zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, *oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ); *oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ); *oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
*wykaz robót budowlanych spełniających warunki wymienione w pkt. 4.1.4.1. wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; *wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego spełniających warunki wymienione w pkt 4.1.4.2 - 4.1.4.4 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat (odpowiednio) ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres wykonania modernizacji SOK wejście B 20,00
Okres wykonania modernizacji SOK wejście C 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.