Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich oraz urządzeń...

Przedmiot:

Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich oraz urządzeń telemonterskich

Data zamieszczenia: 2019-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zasobów Informatycznych
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261 847 818, faks 261 847 145
czi.inwestycje@mon.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich oraz urządzeń telemonterskich dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Informatycznych
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich z podziałem na następujące części: a) Część 1 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Warszawa; b) Część 2 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Bydgoszcz; c) Część 3 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Kraków; d) Część 4 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Olsztyn; e) Część 5 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Wrocław; f) Część 6 - Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla CZI Warszawa; g) Część 7 - Dostawa specjalistycznych narzędzi teleinformatycznych dla RCI Warszawa, RCI Bydgoszcz, RCI Kraków, RCI Olsztyn i RCI Wrocław. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zakresem i warunkami realizacji zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ- Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Warszawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Bydgoszcz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Kraków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Olsztyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla RCI Wrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa narzędzi, akcesoriów narzędziowych i narzędzi monterskich dla CZI Warszawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi i akcesoriów narzędziowych oraz narzędzi monterskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 44512000-2, 44514000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa specjalistycznych narzędzi teleinformatycznych dla RCI Warszawa, RCI Bydgoszcz, RCI Kraków, RCI Olsztyn i RCI Wrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa specjalistycznych narzędzi teleinformatycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511000-5, 30232110-8, 32500000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44511000-5,44514000-6,44512000-2,30232110-8,32500000-8

Dokument nr: 582017-N-2019, 2613.17.2018.EB

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zamowienia-czi.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zamiast dokumentów, o których mowa w ust. III.4) pkt 1) lit. a), b) SIWZ składa: a) w przypadku dokumentów o których mowa w pkt. ust. III.4) pkt 1) lit. a) - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) w przypadku dokumentu o których mowa w ust. III.4) pkt 1) lit. b) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. III.4) pkt 1) lit. a) i lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców: Wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. III.4) pkt 1) lit. a) i lit. b) składa w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) oddzielnie. Natomiast dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. III.4) pkt 1) lit. c) do d) oraz wskazane w ust. III.7) pkt 1) składa w oryginale każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) oddzielnie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) ,,Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w oryginale (w formie pisemnej) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej CZI informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź informacje, potwierdzające że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę i załączniki do oferty, działa/ją na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum - jeżeli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami ust. 7.5 pkt 1) SIWZ. 4) W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (D) 40,00
Okres gwarancji (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.