Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4768z ostatnich 7 dni
16700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa systemów uziomowych

Przedmiot:

Dostawa systemów uziomowych

Data zamieszczenia: 2019-08-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Telefon 618848396, Fax 618848396
anna.galinska@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Dostawa systemów uziomowych dla potrzeb Enea Operator sp. z o.o.

CPV: 31216200-5

Dokument nr: RPUZ/P/0890/2019/DL/LZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-08-21 12:30
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy 60-479
Miasto Poznań

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia serwis WWW Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019-08-21 12:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje określony na czas od dnia zawarcia umowy do wartościowego wyczerpania ceny łącznej przedmiotu zamówienia, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem pkt 18 WZ.

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj.: wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, równoważnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 3 i o wartości każda powyżej kwoty: - dla zadania 1 - 50 000,00 zł netto, - dla zadania 2 - 50 000,00 zł netto, dla danego zadania w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez dostawę równoważną zamawiający rozumie: dla zadania 1 - dostawę osprzętu uziomu prętowego cynkowanego, dla zadania 2 - dostawę osprzętu uziomu miedziowanego prętowego. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę dotyczącą więcej niż jednego zadania, Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeśli z przedstawionych dokumentów wynika zrealizowanie dostaw na kwotę stanowiącą sumę kwot spośród zadań, wskazanych powyżej, w których Wykonawca składa ofertę. Jednocześnie przedstawione dokumenty dotyczące zrealizowania dostaw na najwyższą wymaganą kwotę, spośród zadań, w których Wykonawca składa ofertę, muszą obejmować asortyment wszystkich zadań, na które Wykonawca złożył ofertę bez konieczności spełnienia warunku kwotowego dotyczącego poszczególnych zadań, opisanego powyżej; c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: - dla zadania 1 - 750 000,00 zł, - dla zadania 2 - 250 000,00 zł, W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę dotyczącą więcej niż jednego zadania, wymagane jest posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowiącego sumę kwot poszczególnych zadań, których oferta dotyczy. 1.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 6. 1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszych Warunków Zamówienia.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do WZ), b) wypełnioną i podpisaną tabele asortymentową (Załącznik nr 1.1 do WZ), c) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4 do WZ); d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego. e) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do WZ); 1.2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do WZ); b) ważny i aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 1.3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) karty katalogowe każdej pozycji asortymentowej stanowiącej przedmiot zamówienia, b) kolorowe zdjęcia poszczególnych pozycji asortymentowych pozwalające na identyfikację produktu (dodatkowo załączone w formacie PDF, jpg lub tiff na płycie CD/pendrive, gdzie nazwa pliku dla danego produktu winna rozpoczynać się dwucyfrowym numerem zadania oraz pozycji danego produktu zgodnym z tabelą zawartą w rozdziale II. Zdjęcia winny być zamieszczone w folderze ,,zdjęcia"), c) tabele asortymentowe (Załącznik nr 1.1. do WZ) (dodatkowo w wersji edytowalnej - format xls na płycie CD/pendrive), d) certyfikaty i raporty z badań, na które się one powołują, potwierdzające spełnienie wymogów norm PN-EN 62561-2, PN-EN 50164-2 wydane przez instytucje jednostki certyfikujące wyroby posiadające akredytację PCA lub równoważne równoważnej jednostki akredytującej z terenu UE, zrzeszonej w ILAC lub IAF lub będącą sygnatariuszem porozumienia EA MLA e) czytelny skan całej oferty w formacie pdf na płycie CD/pendrive. f) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5 do WZ); 1.4. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: ,,za zgodność z oryginałem" (lub innego - o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1-6.3, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. 1.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.7. Dokument, o których mowa w pkt. 6.6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.6. zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 100 % CENA
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Anna Galińska
Nazwa firmy Specjalista ds. Zamówień i Zakupów
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Telefon 618848396
Fax 618848396
E-mail anna.galinska@operator.enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.