Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
21z dziś
3284z ostatnich 7 dni
14696z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części wspólnych budynków

Przedmiot:

Remont części wspólnych budynków

Data zamieszczenia: 2019-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Malborka
Pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
powiat: malborski
556290412
biuroburmistrza@um.malbork.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199735
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 5 w Malborku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żeromskiego 5 w Malborku w ramach projektu pn. ,,Malbork na ,,+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka".
Zakres rzeczowy obejmuje:a) Remont klatki schodowej b) Wymiana instalacji elektrycznej na klatce c) Renowacja drzwi wejściowych
d) Renowacja okien
Cel zamówienia
Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 5 w Malborku. Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu ,,Malbork na ,,+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne - Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r.)
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żeromskiego 5 w Malborku w ramach projektu pn. ,,Malbork na ,,+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka".
Zakres rzeczowy obejmuje:a) Remont klatki schodowej b) Wymiana instalacji elektrycznej na klatce c) Renowacja drzwi wejściowych
d) Renowacja okien
Kod CPV
45453000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 1199735

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Podpisane oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej stosowną adnotacją lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork lub przesłać na adres: biuroburmistrza@um.malbork.pl :
Oferta na remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Żeromskiego 5 w Malborku

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
termin realizacji - do 3 mcy od daty podpisania umwoy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, przy czym Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej o łącznej wartości minimum 18 000,00 zł. brutto
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
5.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
5.2.1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2.2. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
Warunki zmiany umowy
W zakresie terminu wykonania - 1) okoliczności:a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektor nadzoru;b) przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem prawa do własności działek bądź zgody właścicieli działek, na których realizowany będzie przedmiot umowy2) działania organów adm lub innych podmiotów, w szczeg:a) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień;b) odmowy, zwłoki lub braku w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień na skutek błędów w dokumentacji proj lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót bud, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub innego organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;3) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w zapytaniu, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy warunków geologicznych, rcheologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, architektoniczne, itp;4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego;5) konieczności wykonania robót, o których mowa a art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 lub udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,7) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;8) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,9) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa10) przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.3.10.2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.3.10.3. Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Wykonawcy i zakresu przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o ile konieczność zmiany została spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 3.10.4. Zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,3.10.5. Zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,3.10.6. Zmiany podwykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,3.10.7. Zmiany technologii wykonywania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego wynikające w szczególności z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wyższych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów prawa, niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.3.10.8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:1) siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie o nikłym stopniu prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli innymi słowy przemożne, zjawisko, które ze względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej - przed jego skutkami - żadnej obrony uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy,2) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie wskazanym umową. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww zdarzeń , termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności..Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a) kompletny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt. 5.2,
b) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii
Formularz oferty powinien być ostemplowany pieczęcią firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczęcią imienną (lub jeśli jej brak, opatrzony czytelną adnotacją wskazującą imię i nazwisko osoby składającej podpis) przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
5.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu:
a) dla warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to robót wykonanych w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie np. referencje lub protokoły odbioru wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane;
5.4 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3. dopuszcza się złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami na podobne roboty budowlane lub usługi może obejmować do 30% zamówienia podstawowego

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena oferty brutto 94 %
okres gwarancji 6%
W ramach ustalonych kryteriów punkty przyznawane będą według następujących zasad:
kryterium cena oferty brutto oceniane będzie według wzoru:
P_cena= (C_(brutto-n) x0,94x100)/C_(brutto-b)
gdzie: P_cena - liczba punktów będąca wynikiem kryterium cena
C_(brutto-n) - cena brutto z oferty z najniższą ceną
C_(brutto-b) - cena brutto z oferty badanej
Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia. Zarówno cena netto, jak i cena brutto powinny zostać wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
kryterium okres gwarancji na przedmiot zamówienia oceniane będzie według punktów:
Okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy - 3 pkt
Okres gwarancji 60 miesięcy - 6 pkt
Okres gwarancji należy podać w miesiącach, przy czym Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji krótszej niż okres minimalny oferta podlega odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (36 m-cy). Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku wskazania okresu dłuższego niż maksymalny ( powyżej 60 m-cy), Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów, jednakże do umowy zostanie wprowadzona gwarancja wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Łączna liczba punktów przyznanych każdej z ofert stanowi sumę punktów z kryteriów, o których mowa w pkt 9.2. lit a) - b) powyżej. Obliczenie będzie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty według przyjętej zasady, że 1% = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w powyższych kryteriach. Maksymalna ilość punktów przyznana wykonawcy wynosi 100%.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
5.2.1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2.2. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO MALBROK
Adres
pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
pomorskie , malborski
Numer telefonu
55 629 04 00
Fax
556473324
NIP
5792230763
Tytuł projektu
Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka
Numer projektu
RPPM.08.01.02-22-0002/17-00
Załączniki

Przedmiar robót
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Danuta Siółkowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
556290412

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.