Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
51z dziś
3313z ostatnich 7 dni
14726z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych polegających na budowie instalacji centralnego...

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych polegających na budowie instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacji w budynkach

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Sosnowcu
Sielecka 63
42-500 Będzin
powiat: będziński
502-690-268
gstar0@poczta.onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22110
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 Dla zadania : ,,Zmiana sposobu ogrzewania poprzez likwidację pieców węglowych i budowę instalacji centralnego ogrzewania w technologii ciepła systemowego dostarczanego przez TAURON CIEPŁO Sp. z o.o. oraz termomodernizacja 2 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej : ul. Kasztanowa 8 abc, Sucha 36-38-40"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych polegających na budowie instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacji w budynkach przy :
1. ul. KASZTANOWA 8 ABC w Sosnowcu,
2. ul. SUCHA 36-38-40 w Sosnowcu ,
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
W wyniku realizacji projektu nastąpi głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Wspólnoty.
Projekt wpisuje się w cel Poddziałania 1.7.1 - ,,Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" . Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej obu budynków mieszkalnych.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia
Zakres robót remontowo- modernizacyjnych - (koszty kwalifikowane ) , obejmuje:
-Docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm , lambda 0,040 W/mK oraz wykończenie zgodnie z projektem.
o Docieplone ściany szczytowe i ściany lukarn na poddaszu docieplić płytami styropianowymi o gr 5 cm i lambda 0,040 W/mK i wykończyć zgodnie z projektem.
o Docieplenie ścian piwnic , powyżej gruntu należy wyłożyć płytami styropianowymi o grubości 10 cm i lambda 0,040 W/mK oraz wykończyć zgodnie z projektem.
o Ściany piwnic , po wykonaniu, do poziomu ław fundamentowych hydroizolacji , należy docieplić styropianem fundamentowym o gr. 10 cm i ułożyć folię kubełkową.
o Strop na poddaszu należy docieplić poprzez rozłożenie styropianu gr. 20 cm i lambda 0,040 W/mK , na którym następnie należy wylewkę cementowa o grubości 6 cm zazbrojoną siatką stalową.
o Ściany mieszkań na poddaszu należy docieplić wełną mineralną gr. 10 cm i lambda 0,036 W/mK i wykończyć je siatką i pomalować farba emulsyjna.
o Stropy mieszkań na poddaszu należy docieplić poprzez rozłożenie mat z wełny mineralnej gr. 20 cm i lambda 0,039 W/mK. W celu umożliwienia dostania się na dach budynku należy wykonać podest techniczny z płyty OSB.
o Okna w piwnicach należy wykuć i zastąpić je kratkami wentylacyjnymi z rurą PCV. Pozostały otwór zamurować i otynkować.
o Wszystkie parapety obróbki blacharskie należy wymienić na nowe , zgodnie z projektem .
o Wybudować instalację centralnego ogrzewania do wszystkich wskazanych w projekcie lokali mieszkalnych, zgodnie z projektem .
o Montaż i demontaż rusztowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrą praktyką. Rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania zadania został opisany w Projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego oraz przedmiarach robót budowlanych.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 22110, 3/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącego Załącznik nr 2 oraz szczegółowy kosztorys ofertowy , opracowany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym
Załączniki nr 1 A i 1 B ,
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku lub
wg druku stanowiącego Załącznik Nr 3,
3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na druku lub
wg druku stanowiącego Załącznik Nr 4,
4. pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z rejestru lub ewidencji.
5. wniesione wadium.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: SOSNOWIEC
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia :
o Budowa instalacji centralnego ogrzewania do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
o Termomodernizacja budynków do dnia 31 lipca 2020 roku.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK KASZTANOWA 8 ABC
AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK SUCHA 36-38-40
Wiedza i doświadczenie
Minimum 1 dowód potwierdzający, że roboty, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 złotych o złożoności i charakterze porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonano nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia co najmniej 1 000.000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion złotych). Jeśli z treści dokumentu nie będzie wynikało, że wymagane składki ubezpieczenia zostały opłacone,
Wykonawca dołączy dowód ich zapłaty.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe warunki
WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych ).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:
o Pieniądzu,
o Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązanie pieniężnym,
o Gwarancjach bankowych,
o Gwarancjach ubezpieczeniowych,
o Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Nr: 02 1320 1465 7550 0823 2000 0001 w BANK POCZTOWY SA
z dopiskiem WADIUM TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ul. Kasztanowa 2-4-6, Kasztanowa 6 abc"
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wpłatę, która w
terminie : do dnia 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00, znajdzie się na w/w rachunku oraz będzie zawierała dane umożliwiające identyfikację postępowania, do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
o Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
DOKUMENTY
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku gdy:
a. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
b. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
C. nie wniesiono wadium.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oświadczenie - na druku lub wg druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego - o braku niżej wymienionych powiązań :
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :
o Uczestniczeniu w spółce , jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o Posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
o Pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Informacje zawarte w oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Oferta musi być opracowana czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w wersji papierowej.
2. Każdy dokument lub oświadczenie musi być podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Oferta powinna być :
złożona w trwale zamkniętym opakowaniu adresowanym: Wspólnota Mieszkaniowa KASZTANOWA 2-4-6 w Sosnowcu, 42-500 Będzin, ul. Sielecka 63.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone:
,,OFERTA - ,,Zmiana sposobu ogrzewania poprzez likwidację pieców węglowych i budowę instalacji centralnego ogrzewania w technologii ciepła systemowego dostarczanego przez TAURON CIEPŁO Sp. z o.o. oraz termomodernizacja 2 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej: ul. Kasztanowa 8 abc, Sucha 36-38-40"
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Będzin ul. Sielecka 63 /pokój nr 7/ lub przesłać na adres 42-500 Będzin ul. Sielecka 63 /pokój nr 7 / .
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - waga kryterium 80 %
Okres gwarancji - waga kryterium 20%,
Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba punktów za cenę (C):
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cn - cena badanej oferty , łącznie za oba budynki
100 - stały współczynnik
(Cmin / Cn) x 100 x 80% = ilość punktów za cenę badanej oferty.
Liczba punktów za okres gwarancji (G) - ocenie zostanie poddana zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ( łącznie za oba budynki ). Liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w % , gdzie 1pkt=1%. Maksymalna ilość punktów w kryterium = 20.
Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zadeklarowane 60 miesięcy okresu gwarancji jakości - 0,00 pkt,
b) zadeklarowane 72 miesiące okresu gwarancji jakości - 10,00 pkt,
c) zadeklarowane 84 miesiące okresu gwarancji jakości - 20,00 pkt.
Uwaga! Wykonawca powinien zadeklarować termin gwarancji w pełnych miesiącach, np. : 60 miesięcy, 72 miesiące lub 84 miesiące.
W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy - oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji
w formularzu ofertowym oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu..
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
w kryterium cena i okres gwarancji.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :
o Uczestniczeniu w spółce , jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o Posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
o Pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Informacje zawarte w oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa KASZTANOWA 2-4-6, 8-10, 12-14, 6 ABC, 8ABC, SUCHA 36-38-40 w Sosnowcu , z siedzibą : 42-500 Będzin, ul. Sielecka 63 NIP 644-288-01-13, REGON 276274290
Adres
SIELECKA 63/7
42-500 Będzin
śląskie , będziński
Numer telefonu
502690268
NIP
6442880113
Numer naboru
POIS.01.07.01-IW.04-00-004/19
Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE NR 3/2019
ZAŁĄCZNIKI NR 1-6

Pytania i wyjaśnienia

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK KASZTANOWA 8 ABC
AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK SUCHA 36-38-40

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
GRZEGORZ STARKOWSKI
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502-690-268

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.