Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
110z dziś
3372z ostatnich 7 dni
14785z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Remont elewacji budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Kazimierza Sosnkowskiego 40-42, pok. 114
45-254 Opole
powiat: Opole
77-4559079, 77-4624724
szef@smlw.opole.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200569
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Bielskiej 32-40 ; Bielskiej 22-30, ul. Chełmskiej 38-40,Kieleckiej 1-9, Chełmskiej 30-36, Bielskiej 42-50 i Kieleckiej 11-21
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania:
Zadanie 1.1 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 32-40
Zakres 1 termomodernizacja - łącznie 3.169,91 m2
I etap ul. Bielska 32-34,
II etap ul. Bielska 36-40
Zakres 2 prace ornitologiczne
I etap ul. Bielska 32-34,
II etap ul. Bielska 36-40
Zadanie 3.1 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 22-30, ul. Chełmskiej 38-40
Zakres 1 termomodernizacja - łącznie 4.096,77 m2
I etap ul. Chełmska 38-40
II etap ul. Bielska 22-26
III etap ul. Bielska 28-30
Zakres 2 prace ornitologiczne
I etap ul. Chełmska 38-40
II etap ul. Bielska 22-26
III etap ul. Bielska 28-30
Zadanie 3.2 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 1-9, ul. Chełmskiej 30-36
Zakres 1 termomodernizacja - łącznie 5.215,81 m2
I etap ul. Kielecka 5-9
II etap ul. Kielecka 1-3
III etap ul. Chełmska 30-36
Zakres 2 prace ornitologiczne
I etap ul. Kielecka 5-9
II etap ul. Kielecka 1-3
III etap ul. Chełmska 30-36
Zadanie 3.3 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 42-50, ul. Kieleckiej 11-21
Zakres 1 termomodernizacja - łącznie 6.512,73 m2
I etap ul. Kielecka 11-17
II etap ul. Kielecka 19-21
III etap ul. Bielska 42-50
Zakres 2 prace ornitologiczne
I etap ul. Kielecka 11-17
II etap ul. Kielecka 19-21
III etap ul. Bielska 42-50
Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania.
UWAGA: Przedmiot zamówienia określony w zakresie 2 wszystkich zadań polegający na pracach ornitologicznych jest wydatkiem niekawalifikowalnym i rozliczenie w tym zakresie będzie prowadzone osobną płatnością (odrębną fakturą).
Cel zamówienia
Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
Przedmiot zamówienia
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Bielskiej 32-40 ; Bielskiej 22-30, ul. Chełmskiej 38-40,Kieleckiej 1-9, Chełmskiej 30-36, Bielskiej 42-50 i Kieleckiej 11-21
Kod CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

Dokument nr: 1200569

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach oznaczone napisem ,,Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Bielskiej 32-40 ; Bielskiej 22-30, ul. Chełmskiej 38-40,Kieleckiej 1-9, Chełmskiej 30-36, Bielskiej 42-50 i Kieleckiej 11-21 zadanie nr ....." należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42, pok. 114, w terminie do 27.08.2019r. do godz.12:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Harmonogram realizacji zamówienia
Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 grudnia 2020r.
Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty.
Oferta powinna zawierać czas wykonania robót od dnia przekazania placu budowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy prac określający kolejne etapy prac, czas realizacji, obszar realizacji oraz etapy fakturowania.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent ubiegający się o zamówienie powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Wiedza i doświadczenie
Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji lub ociepleniu budynku lub termomodernizacji budynku o wartości brutto minimum 100.000,00 zł każda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
- Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie IV.3.1 a) Zapytania ofertowego oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 5
- Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie IV.3.1 a) Zapytania ofertowego
- Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, wskazanych w punkcie IV.3.1 b) Zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień. Wykaz ten należy przestawić na załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta ubiegającego się o zamówienie powinna zapewniać wykonanie tego zamówienia. Oferent winien wykazać, iż:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
- Polisę bądź inny dokument potwierdzający, iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości wskazanej w punkcie IV.3.2 a) Zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wypełniony przez Wykonawcę, wraz z kosztorysami ofertowymi - kosztorysy szczegółowe, w układzie odpowiadającym przedmiarom robót, z wykazem cen i składników cenotwórczych (R,S, Kp, Kz i Z) i cen materiałów zastosowanych w kosztorysach ofertowych.
b) Oświadczenie dotyczące powiązań- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wypełniony przez Wykonawcę,
c) Zaparafowany Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
d) Wykaz robót -wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wypełniony przez Wykonawcę, wraz z referencjami
e) Wykaz osób - wzór - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - wypełniony przez Wykonawcę,
f) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy.
g) Harmonogram rzeczowo-finansowy z określeniem kolejnych etapów prac, czasu realizacji, obszaru realizacji oraz etapów fakturowania. Przewiduje się następujące warunki płatności:
- dla Zadania 1.1 - dla zakresu 1 ( termomodernizacja) maksymalnie 4 faktury - 3 faktury częściowe i faktura końcowa oraz dla zakresu 2 (prace ornitologiczne) 1 faktura końcowa,
- dla Zadania 3.1 - dla zakresu 1 ( termomodernizacja) maksymalnie 6 faktur - 5 faktur częściowych i faktura końcowa oraz dla zakresu 2 (prace ornitologiczne) 1 faktura końcowa,
- dla Zadania 3.2 - dla zakresu 1 ( termomodernizacja) maksymalnie 6 faktur - 5 faktur częściowych i faktura końcowa oraz dla zakresu 2 (prace ornitologiczne) 1 faktura końcowa,
- dla Zadania 3.3 - dla zakresu 1 ( termomodernizacja) maksymalnie 6 faktur - 5 faktur częściowych i faktura końcowa oraz dla zakresu 2 (prace ornitologiczne) 1 faktura końcowa,
z terminem płatności 21 dni. Faktury częściowe będą płatne za wykonanie kompletnego ocieplenia na min. 50% powierzchni elewacji danego etapu. Faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu ostatniego etapu robót i odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót bez uwag dla faktury częściowej oraz podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag dla faktury końcowej.
h) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wygenerowanym nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
i) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) Polisę bądź inny dokument potwierdzający, iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
k) Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy oraz przyjęciu projektu umowy bez zastrzeżeń.
l) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty.
m) Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7
n) Dowód wpłacenia wadium.
o) Opis oferowanego systemu ocieplenia z podaniem producenta oraz specyfikacją materiałową tego systemu.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym Zapytaniu warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena.
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został przez IŻ PO
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU
Adres
Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-254 Opole
opolskie , Opole
Numer telefonu
77 46 24 702
Fax
77 46 24 701
NIP
7540335848
Tytuł projektu
Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0024/16-00
Załączniki

Projekt umowy
Załączniki wraz z formularzem ofertowym
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Stelmach, Janina Piwowarska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
77-4559079, 77-4624724

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.