Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4652z ostatnich 7 dni
16584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i konfiguracja systemu zewnętrznego i wewnętrznego monitorowania wizualnego

Przedmiot:

Dostawa, montaż i konfiguracja systemu zewnętrznego i wewnętrznego monitorowania wizualnego

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań
powiat: Poznań
Tel. +48 61 8738 702
monika.szymanowicz@mogilenska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie ofert na:
dostawę, montaż i konfigurację systemu zewnętrznego i wewnętrznego monitorowania wizualnego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu zewnętrznego
i wewnętrznego monitorowania wizualnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

A. Na realizację zadania składa się dostawa, montaż i konfiguracja fabrycznie nowego sprzętu (minimalne parametry techniczne urządzeń zostały opisane w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-ilościowa):
a. Licencji dostępowych - 13 szt.
b. Przełączniki sieciowe - 3 szt.
c. Kamery kopułowe wewnętrzne - 7 szt.
d. Kamery tubowe zewnętrzne - 8 szt.
e. UPS - 5 szt.
f. Okablowanie - wg potrzeb montażowych - mapki poglądowe znajdują się w załączniku nr 1
B. Uruchomienie wszystkich urządzeń i przeprowadzenie pierwszych prób, konfiguracji itp.
C. Wszystkie pracę mogą obywać się w godzinach: 8-15.00
D. Podane nazwy własne służą jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia a podane parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych).
E. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Dokument nr: ZOLiRM.IV.383.15.2019

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: w formie papierowej - Sekretariat Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (Budynek Główny, parter); w formie elektronicznej - skan na adres mailowy: monika.szymanowicz@mogilenska.pl
2. Ofertę w każdej formie należy stosownie oznaczyć:
,,ZOLiRM.IV.383.15.2019 - monitoring"
3. Oferty należy składać do: 27.08.2019 r. (liczy się data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki u operatora pocztowego - w przypadku wersji papierowej)
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez ich otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 40 dni.

Wymagania:
2. Płatność: po wykonaniu całości prac, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony bez uwag.
3. Gwarancja: 3-lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag
4. Konserwacja: w okresie 2 lat na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia przeglądów i konserwacji urządzeń zalecanych przez producenta i inne przepisy prawa. Wykonawca wykonanie ww. prac powinien wliczyć w koszt przygotowanej oferty ponieważ Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat w okresie objętych gwarancją i konserwacją.
5. Termin płatności: do 30 dni od dnia wystawienia faktury
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.
Zamawiający dokona oceny przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert przyjmując zasadę, że 1 pkt = 1 %
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Wartość punktowa w kryterium ,,Cena" będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru w skali do 100 pkt. (maksymalna liczba punktów w kryterium):
wartość punktowa C = 100 * C min/C b,
gdzie:
C min-najniższa cena wśród złożonych ofert,
C b- cena oferty badanej
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa również na stronie internetowej.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej jest Pani Sara White, kontakt: adres e-mail: sara.white@mogilenska.pl, telefon: 61 87 38 732
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia /dane identyfikujące postępowanie: ZOLiRM.IV.383.15.2019 - Dostawa i montaż systemu zewnętrznego i wewnętrznego monitorowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów dot. archiwizowania dokumentacji.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Wykonawcy z postępowania;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.