Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
84z dziś
3347z ostatnich 7 dni
14760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
powiat: pruszkowski
fax 22 738 14 86, tel: 22 738-14-00
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr
3107 W- ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy oraz remont drogi powiatowej nr
3107W ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i
Granicy.
Nadzór obejmuje branże: drogową, sanitarną (odwodnienie - instalacja systemów chłonno-rozsączających),
energetyczną, w zakresie:
1. przekazania terenu budowy;
2. w trakcie realizacji robót:
a. sprawowania kontroli zgodności realizowania robót z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu
zastosowania wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c. kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu,
d. potwierdzania faktycznie wykonanych robót, bieżące kontrolowanie rozliczenia zadania,
e. nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p. poż. i BHP
oraz egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie,
f. bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót,
g. dojazd na teren budowy w ciągu 30 min. od telefonicznego zgłoszenia,
h. codzienna osobista wizytacja budowy z dokumentowaniem fotograficznym, przekazywanym
Zamawiającemu;
3. na etapie odbioru przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego
z udziałem Zamawiającego. W ramach tych czynności inspektor nadzoru zobowiązuje się do:
a. stwierdzenia gotowości do odbioru, na podstawie zgłoszenia wykonawcy robót,
b. uzyskania od wykonawcy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru,
c. uczestnictwa w pracach komisji odbioru końcowego, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego,
d. wyegzekwowania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania,
e. sygnalizowania Zamawiającemu wykonanie robót niezgodne z umową będące podstawą do naliczania
i egzekwowania kar umownych od wykonawcy oraz udział w postępowaniu przed sądami w sprawach
spornych przy realizacji zadania.
4. sporządzania rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych robót.

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego pok. 207, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:
inwestycje@powiat.pruszkow.pl, faksem pod nr 22 738 14 86 lub przez Platformę Zakupową ,,Open Nexus".
Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2019 r., godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 22.11.2019 r.

Wymagania:
Cena oferty:
(w cenę należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia a w szczególności: należne cła,
podatki, transport, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp., a w przypadku osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający
zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie
zamawiającego)
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej
izby inżynierów budownictwa dla wszystkich branż.
Do niniejszego postępowania o zamówienie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), podst. prawna art. 4 pkt 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez dokonania
wyboru którejkolwiek oferty.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.