Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3983z ostatnich 7 dni
15166z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac związanych z termomodernizacją klatki pierwszej ściany południowej budynku

Przedmiot:

Wykonanie prac związanych z termomodernizacją klatki pierwszej ściany południowej budynku

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Leśna 22
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
32 287 18 11 wewn. 344.
inwestycje@smpiekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2 | S t ro n aIII.
OPIS
PRZEDMIOTU
REALIZACJI. ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO
1. jest
Przedmiotem
zamówienia
wykonanie
następujących
prac
związanych
z termomodernizacją klatki pierwszej ściany południowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 99 w Piekarach Śląskich.
1.1.
Roboty przygotowawcze - przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych
należy zamontować stosowne rusztowania i
zabezpieczenia. Istniejącą okładzinę
w postaci płyt azbestowo-cementowych należy rozebrać przy pomocy firmy
posiadającej odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy ponadto przeprowadzić takie prace
jak:
- wzmocnienie warstwy fakturowej ściany w systemie copy-eco,
- demontaż obróbek blacharskich, parapetów, balustrad balkonowych,
- wykonanie naprawy płyt balkonowych,
- montaż nowych balustrad balkonowych zgodnie z projektem technicznym, ocynkowanych
i proszkowo malowanych w kolorze RAL 8023. Balustrady w kondygnacjach 9-10 należy
wypełnić pełnymi płytami laminatowymi o grubości 8 mm w kolorze RAL 8023,
- zlikwidowanie uskoków pomiędzy kondygnacjami na bocznych balustradach balkonowych
poprzez przyklejenie właściwej grubości płyt styropianowych,
- wymiana dwóch zwodów pionowych instalacji odgromowej wraz z instalacją złącz
kontrolnych.
1.2.
Docieplenie ściany
- docieplenie ścian zewnętrznych (w tym wnęk balkonowych) styropianem grubości 14 cm
o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,040 [W/mK].
- docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych styropianem grubości 5 cm o współczynniku
przewodzenia ciepła ?=0,040 [W/mK].
Powierzchnia ścian wykończona zostanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu grub. 1,5 mm.
1.3.
Roboty
wykończeniowe
-
Podczas
docieplania
elewacji,
w
związku
ze zwiększeniem warstwy ocieplenia koniecznym stanie się wymiana istniejących obróbek
3 | S t ro n ablacharskich, parapetów oraz kompleksowy remont balkonów (łącznie z mrozoodpornymi
płytkami balkonowymi wraz z cokolikami). Zakres rzeczowy przewiduje ponadto
wykonanie prac związanych
z wykonaniem nowych zadaszeń
balkonów nad ostatnią
kondygnacją.
2. Składając ofertę wykonawcy oświadczają że nie wnoszą zastrzeżeń do zakresu prac
przewidzianych do wykonania.
2. Zakres prac należy wykonać zgodnie zakresem wskazanym w przedmiarze.
Zakres oferowanych przez wykonawcę robót winien obejmować kompleksowe wykonanie
robót budowlanych, w tym robót towarzyszących i koniecznych do wykonania celem
osiągnięcia zamierzonego efektu inwestycyjnego.
3. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny prac i nie determinują
one zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. W związku z tym Zamawiający
sugeruje dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót.
4. Przewidzianym
rodzajem
wynagrodzenie ryczałtowe.
wynagrodzenia za wykonanie
zamówienia
jest
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
UWAGA:
4.1. Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu
ofertowego. Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia wraz z ofertą
kosztorysu ofertowego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4 | S t ro n a5. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ
i wszystkimi jej załącznikami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
6. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być
realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego
prawa, przywołanych norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej,
przepisów: bhp, p.poż., ochrony środowiska i postępowania z azbestem, sztuki
budowlanej oraz należytej staranności.
7.
Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:
a. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym budynku mieszkalnym.
b. Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby nie zakłócać normalnego
funkcjonowania budynku.
c. Wykonawca musi zabezpieczyć okna, drzwi i inne elementy przed zabrudzeniem,
kurzem itp. Wymagane bezwzględnie jest przestrzeganie porządku i czystości prac.
d. Wykonawca musi zabezpieczyć teren prac przed zaśmieceniem, zniszczeniem,
zakurzeniem, zabrudzeniem oraz przed stwarzaniem zagrożenia dla otoczenia,
a w szczególności zabezpieczyć nawierzchnię utwardzoną przed uszkodzeniem
mechanicznym lub trwałym zabrudzeniem.
e. Wykonawca musi zorganizować zaplecze dla pracowników, dostawę energii
elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót (w porozumieniu
z Zamawiającym), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki oraz pozostałe roboty
i czynności wynikające z technologii wykonania robót przewidzianych do
realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikających ze sztuki
budowlanej.
f. Wykonawca obowiązany jest zapewnić przeszkolenie przez uprawnioną instytucję
zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
g. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia
do wszystkich sąsiednich obiektów.
h. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie
z przepisami, wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót,
5 | S t ro n astref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót. Należy dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
umowy.
8.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym
(w punkcie 4 załącznika nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku wskazania części zamówienia,
których wykonanie miałoby być powierzone Podwykonawcom, Zamawiający uzna,
że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia.

Otwarcie ofert: 6.
Otwarcie
ofert
nastąpi
w
siedzibie
Zamawiającego
w
Piekarach
Śląskich,
przy ul. Leśnej 22 w Sali konferencyjnej w dniu 02.09.2019 r. o godzinie 12:15.
7.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
Strona internetowa w sprawie zamówienia:
www.smpiekary.pl/ogloszenia/przetargi/inne
IV.
INFORMACJA NA TEMAT ZAMÓWIENIA.
1. Szczegółowy zakres
prac
precyzuje
dokumentacja stanowiąca integralną
część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przedmiar robót
i rysunki z projektu budowlanego. Przedmiar robót i rysunki stanowią załączniki nr 5 i 6
do
SIWZ
i

dostępne
na
stronie
internetowej:
www.smpiekary.pl/ogloszenia/przetargi/inne

Składanie ofert:
18 | S t r o n aXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Piekarach Śląskich
przy ul. Leśnej 22, Sekretariat, w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godziny 12:00.
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę (w tym wszystkie dokumenty i oświadczenia)
w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
? nazwę i adres Zamawiającego,
? nazwę i adres Wykonawcy,
? opis :
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
................................................................... Spółdzielnia Mieszkaniowa
................................................................... w Piekarach Śląskich
................................................................... ul. Leśna 22
...................................................................
41 - 940 Piekary Śląskie
OFERTA NA:
,,Termomodernizacja klatki pierwszej ściany południowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 99
w Piekarach Śląskich".
Nie otwierać przed 02.09.2019 r., godz. 12:15
3.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.
4.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
19 | S t r o n azłożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty z ofertami, które
zostały wycofane nie będą otwierane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: kompletne ukończenie przedmiotu Zamówienia
wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi: 30.11.2019 r.

Wymagania:
V.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ
TERMIN WYKONANIA PRAC.
1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających lub/i
dodatkowych
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym
niezbędnych
do
jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli w szczególności:
a. z
przyczyn
dodatkowego
technicznych
od
lub
zamówienia
gospodarczych
podstawowego
oddzielenie zamówienia
wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b. wykonanie
zamówienia
podstawowego
jest
uzależnione
od
wykonania
zamówienia dodatkowego.
6 | S t ro n aVI.
WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU, PRZESŁANKI
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ ODRZUCENIA OFERTY.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
i odpowiednio udokumentuje, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą docieplenia jednego budynku
wysokiego (powyższej 25 metrów) obejmującą swym zakresem likwidację ze ścian
zewnętrznych budynku płyt zawierających azbest i docieplenie tych ścian,
o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy
złotych). Powyższe roboty powinny być wykonane na danym obiekcie
budowlanym, gdzie jednocześnie zdjęto z niego azbest i następnie go docieplono.
W tym celu Wykonawca wypełni załącznik nr 3 do SIWZ ,,wykonana robota
budowlana" w zakresie odpowiadającym postawionym wymaganiom, ze wskazaniem
nazwy zamówienia, wartości brutto wykonanej roboty, datę i miejsce wykonania,
nazwę Inwestora/Zleceniodawcy oraz przedłoży jeden dokument
potwierdzający,
że robota została prawidłowo ukończona (np. referencja, poświadczenie).
1.2. Dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 4
do SIWZ ,,osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia"
wskazując co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia
podstawie
wcześniej
obowiązujących
budowlane,
przepisów

które zostały wydane na
oraz
przedłoży
dokument
potwierdzający posiadanie przez tę osobę przynależność do właściwej organizacji
zawodowej.
7 | S t ro n a1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.3.1. Wykonawca spełni
ubezpieczenie odpowiedzialności
od
warunek,
jeżeli
wykaże,
cywilnej
działalności gospodarczej związanej z
w
przedmiotem
że
posiada
zakresie
ważne
prowadzonej
zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
1.3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność
kredytową
na
kwotę
nie
mniejszą
niż
100.000,00
zł,
(słownie: sto tysięcy złotych).
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także w stosunku do
których zostało otwarte postępowanie sanacyjne,
b. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. którzy nie złożyli oferty określonej w załączniku nr 1 (formularz ofertowy),
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,
d. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
e. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f. należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 poz. 798),
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
8 | S t ro n aprowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
a. Jest niezgodna z regulaminem o którym mowa w rozdziale II pkt 1 SIWZ.
b. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, SIWZ lub dokumentacji
przetargowej.
c. Zawiera
błędy
w
obliczeniu
ceny,
za
wyjątkiem
oczywistych
pomyłek
rachunkowych.
d. Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
e. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
g. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
VII.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU I
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w rozdziale VI pkt 1 ust. 1.1., 1.2., 1.3. SIWZ Wykonawcy składają formularz ofertowy
(załącznik nr 1) wraz z następującymi dokumentami:
1.1. ,,Wykonana robota budowlana" (załącznik nr 3) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z:
- dokumentem potwierdzającym, że robota została prawidłowo ukończona,
1.2. ,,Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" (załącznik nr 3)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobą zdolną
do wykonania zamówienia wraz z:
9 | S t ro n a- dokumentem potwierdzającym, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej posiada wymagane uprawnienia,
- dokumentem potwierdzającym posiadania przez tę osobę przynależność do właściwej
organizacji zawodowej.
1.3. W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej
i finansowej:
- polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności
cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.,
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na
kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł., wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż
3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
2. Na potwierdzenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania składają oni
następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenia zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ.
1.2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w Urzędzie Skarbowym oraz
zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS lub KRUS wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
2. Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale należy składać w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu skutecznego
potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest
formuła ,,za zgodność z oryginałem" lub inna tożsama znaczeniowo opatrzona
podpisem upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy przedstawiciela.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymienionych
w rozdziale VI i VII oświadczeń i dokumentów, z wyłączeniem formularza ofertowego
(załącznik nr 1), albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
10 | S t r o n ai dokumenty zawierają błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
wg formuły ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej: osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu
(nr faksu: 32/287 18 10) lub za pośrednictwem poczty e-mail (e-mail Zamawiającego:
inwestycje@smpiekary.pl)
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może
zmienić treść SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. Każde wyjaśnienie lub zmiana będzie stanowić treść SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
6. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem: www.smpiekary.pl/ogloszenia/przetargi/inne
7. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania, co do treści
SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie pod wskazanym adresem internetowym.
11 | S t r o n aInformacja o zmianie będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego
SIWZ, a także opis dokonanych zmian.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Oferta
musi
być
zabezpieczona
wadium
w
wysokości
10.000,00
PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Termin wnoszenia wadium - do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdziale
XIII pkt 1 SIWZ tj. do godziny 12:00 w dniu 02.09.2019 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy
prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A., nr konta: 47 1020 2368 0000 2902 0022 3149.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium
wnoszone
w
postaci
niepieniężnej
należy
złożyć
w
oryginalnym
egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki
sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli
na swobodne oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).
6. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa o której mowa powyżej (w punkcie 2 ust. b lub c)
musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać
12 | S t r o n abezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w rozdziale IX
punkt 8 niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium:
8.1.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił zawarcia umowy na
warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ lub nie przystąpił do jej
podpisania w wyznaczonym terminie.
8.2.
Jeżeli Wykonawca przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
13 | S t r o n aXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami
i oświadczeniami) stanowią
jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób trwały (np. zszyć, spiąć,
zbindować). Wyjątek stanowi dokument wadialny opisany w rozdziale IX pkt 5 SIWZ.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Alternatywy nie będą brane
pod uwagę.
7. Oferta wraz
z
załącznikami
musi
być podpisana przez osobę
upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli
osoba/osoby
podpisująca/podpisujące
ofertę
działa/działają
na
podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty
i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem
odrzucenia oferty. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku
niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
14 | S t r o n a10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.
powinny być parafowane przez Wykonawcę.
12. Na ofertę składają się:
a) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, niewymagane.
b) Pełnomocnictwo
do
reprezentowania
Wykonawcy,
o
ile
ofertę
składa
pełnomocnik,
c) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (lidera konsorcjum),
d) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
e) Oświadczenia (załącznik nr 2),
f) ,,Wykonana
robota
budowlana"
(załącznik
nr
3)
wraz
z
referencją
lub
poświadczeniem,
g) ,,Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" (załącznik nr 3)
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wymaganą osobę
odpowiednich kwalifikacji/uprawnień i przynależność do
właściwej organizacji
zawodowej,
h) Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej,
i) Informacja
z
potwierdzającej
banku
lub
wysokość
spółdzielczej
posiadanych
kasy
środków
oszczędnościowo-kredytowej
finansowych
lub
zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert,
j) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w Urzędzie Skarbowym, wystawione
w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
15 | S t r o n ak) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS lub KRUS, wystawione
w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
l) Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu,
m) Dowód wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć
do oferty oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium,
- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty
potwierdzenie przelewu.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca poda cenę ofertową zamówienia na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Cenę ofertową należy podać w następujący sposób:
- cenę bez podatku VAT (netto),
- kwotę podatku VAT 8%,
- cenę łącznie z podatkiem VAT (brutto).
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
5. Cena oferty, jak i poszczególne ceny składowe podane w ofercie, będą wiążące, stałe
i niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, która musi obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
przedmiaru robót, wymagań zawartych w SIWZ, robót koniecznych do wykonania
zadania
oraz
uwzględniać
koszty
dodatkowe,
m.in.
koszty
wszelkich
robót
16 | S t r o n aprzygotowawczych, koszty urządzenia, utrzymania i likwidację placu budowy, koszty
utrzymania
zaplecza
placu
budowy,
koszty
robót
demontażowych,
transportu
i składowania materiałów, koszty wywozu i utylizacji materiałów z
ponoszenie
kosztów
energii
elektrycznej
i
wody
zużytej
rozbiórki,
w
czasie
prowadzenia robót. Cena ofertowa musi zapewniać osiągnięcie zamierzonego efektu
inwestycyjnego.
7. Wykonawca
zobowiązany
jest
uwzględnić
wszystkie
pozycje
robót
opisane
w przedmiarze robót, a także roboty nieuwzględnione w przedmiarze, ale wynikające
z dokumentacji projektowej zgodnie z działem III SIWZ oraz konieczne do prawidłowego
wykonania całości zadania.
8. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego, stanowiący element
pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej.
9.
Kosztorys należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar przy zachowaniu
następujących zasad:
a.
Każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej
pozycji.
b.
Wartość pozycji jednostkowych bez podatku VAT (podatek VAT należy uwzględnić
w formularzu oferty - załącznik nr 1).
c.
Kolejność
pozycji
musi
być
zgodna
z
przedmiarem
podłączonym
do specyfikacji.
d. Kosztorys musi zawierać zestawienie robocizny, materiału i sprzętu.
e.
W kosztach pośrednich do kosztorysu należy uwzględnić własną kalkulację
dotyczącą zakresu robót przygotowawczych np. zorganizowanie zaplecza dla
pracowników, wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót
i stref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót, transport materiałów,
ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót,
koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, w tym koszt utylizacji azbestu,
zabezpieczenie pomieszczeń, wyposażenia i wewnętrznych dróg komunikacyjnych
17 | S t r o n aprzed zniszczeniem, zabrudzeniem i zakurzeniem, posprzątanie i przekazanie
użytkownikowi terenu prowadzenia robót w stanie nadającym się do użytkowania,
pozostałych
robót i czynności wynikających z technologii wykonania robót
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz
wynikających ze sztuki budowlanej.
f. Wszystkie pozycje kosztorysu powinny być wycenione przez Wykonawcę,
g. Niedopuszczalne jest nie dokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji jednostkowej
(cena nie może wynosić ,,0 zł"),
h.
Wykonawca,
bez
uprzedniej
zgody
Zamawiającego,
nie
może
dodawać
dodatkowych pozycji do przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich
opisu.
Jeżeli
w
przedmiarze
robót
nie
uwzględniono
pewnych
robót
uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, to wycena kosztów tych
robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego
i w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać
ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót,
i.
Ceny w kosztorysie powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
10.
W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez
Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez
Wykonawcę.
11.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace
dodatkowe, uzupełniające o których mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ, nie wycenione
w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
12. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
13. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.

Uwagi:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, w tym organizowania i przeprowadzania
przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na prace remontowe, roboty
budowlane, dostawy i usługi.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryterium
podane w punkcie 3 poniżej.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o kryteria i ustaloną punktację
do 100 pkt.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
poniższe kryterium oceny ofert:
a) cena ofertowa
- 100 pkt
4. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
20 | S t r o n aad. a) cena ofertowa :
Wg wzoru :
N
IP = ------- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP - ilość punktów,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A - waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
5. W
przypadku
nie
wypełnienia
formularza
ofertowego
(załącznik
nr
1)
Zamawiający odrzuci ofertę.
6. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglenia matematycznego.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę
punktów w zastosowanym kryterium.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
21 | S t r o n ac) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
2.
O odrzuceniu oferty, o wykluczeniu Wykonawcy oraz o wyborze oferty
najkorzystniejszej,
Zamawiający
zawiadomi
niezwłocznie
Wykonawców,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie
faktyczne, a także termin i miejsce zawarcia umowy.
3.
Informację
o
wyniku
postępowania
Zamawiający
niezwłocznie
prześle
Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Informacja o wyniku
postępowania zawierać będzie co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy.
4.
Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY.
1.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej
specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 5).
2. Zmiana umowy może nastąpić jeżeli wyniknie konieczność wykonania robót
uzupełniających lub/i dodatkowych o których mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ.

Kontakt:
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: inwestycje@smpiekary.pl
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Oferentami
w sprawach proceduralnych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00)
imię i nazwisko: Grzegorz Karnabał tel. 32 287 18 11 wewn. 311,
imię i nazwisko: Łukasz Tomanek tel. 32 287 18 11 wewn. 344.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.