Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
687z dziś
4676z ostatnich 7 dni
16608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
ul. Pl. Wolności 58
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. +48(71)3172814
dyrektor@bpsrodaslaska.ig.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej
dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej" 2.2 OPIS PRAC 1. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji do budowanego ,,Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej" zlokalizowanego w Rakoszycach przy ul. Ogrodowej (55-300) dz. nr 347/1, zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu prac i robót przewidzianych w niniejszym postępowaniu zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i kosztorysową sporządzoną dla zadania wskazanego w ust. 1. Termin zakończenia zadania pn.: ,,Budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej", zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą przypada na 30.04.2020 r. Prace prowadzone w ramach niniejszego zamówienia powinny zostać przeprowadzone w trakcie trwania budowy Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej, w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający przewidział i dopuścił udział podmiotów trzecich w trakcie realizacji zadania związanego z ,,Budową Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej". Realizacja prac budowlanych prowadzona jest w dwóch etapach: Etap 1 - stan surowy otwarty Etap 2 - prace pozostałe i wykończeniowe Zakres prac w poszczególnych etapach - zgodnie z tabelarycznym zestawieniem robót, oraz z harmonogramem prac Wykonawcy Generalnego, stanowiącymi załącznik do SIWZ. 2) Sposób prowadzenia prac: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do zatwierdzenia plan i harmonogram robót związanych z dostawą i montażem wentylacji i klimatyzacji, opracowany w oparciu o zestawienie robót z podziałem na etapy oraz zgodnie z harmonogramem prac Wykonawcy Generalnego. Wykonawca na własny koszt i własnymi staraniami musi zapewnić sobie dostęp do mediów potrzebnych do budowy jak np. woda, energia elektryczna i inne oraz wywozić odpady i poddawać je utylizacji. Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby w czasie trwania robót na terenie budowy stale przebywał Kierownik Robót lub osoba działająca w jego zastępstwie, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie tożsamym jak Kierownik Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym poleceniami Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1. dokumentacja projektowa, 2. przedmiary robót 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 4. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 5. oferta Wykonawcy, 6. harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów, jeżeli występują, należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Warunki płatności Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru prac, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca może wystawić jedną fakturę co miesiąc, do łącznej wysokości 80% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą. Pozostałe 20% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać czynniki cenotwórcze, w oparciu o które została oszacowana wartość złożonej oferty, tj.: - koszty roboczogodziny (R) - podane w zł - Koszty pośrednie (Kp) - podane w % - Zysk (Z) - podane w % - Koszty zakupu materiału (Kz) - podane w % Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według składników cenotwórczych określonych w ofercie Wykonawcy. 5) Informacje dodatkowe Ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin placu budowy, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty. Na dzień oględzin terenu wyznacza się dzień ...........2019 godzina 09.00-12.00. Z uwagi na fakt, że na wizji obecni będą Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru, najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem oględzin placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje oprócz robót wskazanych w przedmiarze robót także prace, świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót, tj. w szczególności: - organizację i zagospodarowanie terenu realizacji robót i jego zaplecza, - koszt zajęcia i zabezpieczenia chodnika wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu (w celu zajęcia chodnika), jeśli jest to wymagane, - zabezpieczenie terenu realizacji robót zgodnie z przepisami BHP, - pokrycie wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją robót (m.in. za energię i wodę, wszelkie próby, badania, pomiary), - po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu zgodnego z dokumentacją projektową, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienie gruzu, śmieci i odpadów powstały podczas realizacji przedmiotu zamówienia z terenu budowy), - wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania nin. przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej. 1. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1) Stosowanie do treści art. 29 ust. 3A ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: -roboty instalacyjne- okres wymaganego zatrudnienia- czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45300000-0,45311000-0,45331200-8,45331210-1,45331220-4

Dokument nr: 586449-N-2019, WZP 271.1-29/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.srodaslaska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych oraz 00/100). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 robotę budowlaną /instalacyjne robót odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (dostawę i montaż wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji zakładającej wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 100 m2 i o wartości całej inwestycji nie mniejszej niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych oraz 00/100). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. b) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Liczba osób 1. Kierownik robót Kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*. 1 2. Kierownik robót Kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*. 1 * zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W/w uprawnienia mogą znajdować się w posiadaniu jednej lub więcej osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert. 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert. 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Uzupełniony formularz ofertowy 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia w BIP informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin płatności faktury 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.