Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych i siłowni telekomunikacyjnych

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych i siłowni telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 340 43 24, fax. 71 340 24 54
monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych i siłowni telekomunikacyjnych sieci OST 112.
2.2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
Część 1: Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112 zainstalowanych w: KWP we Wrocławiu, KMP Legnica, KMP Jelenia Góra, KMP Wałbrzych. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach części 1 postępowania określa załącznik nr 1 do cz. 1 Istotnych postanowień umowy.
Część 2: Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112 zainstalowanych w: KPP Jawor, KPP Lubań, KPP Lubin, KPP Wołów, KPP Kłodzko. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach części 2 postępowania określa załącznik nr 1 do cz. 2 Istotnych postanowień umowy.
Część 3: Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112 zainstalowanych w: KPP Dzierżoniów, KPP Trzebnica, KPP Polkowice, KPP Świdnica. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach części 3 postępowania określa załącznik nr 1 do cz. 3 Istotnych postanowień umowy.
Część 4: Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112 zainstalowanych w: KPP Bolesławiec, KPP Góra, KPP Głogów, KPP Kamienna Góra, KPP Lwówek Śląski, KPP Milicz, KPP Strzelin, KPP Środa Śląska, KPP Ząbkowice Śląskie, KPP Złotoryja. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach części 4 postępowania określa załącznik nr 1 do cz. 4 Istotnych postanowień umowy.
Część 5: Wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego wraz z wymianą baterii dla sieci OST 112 zainstalowanych w KPP Zgorzelec. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach części 5 postępowania określa załącznik nr 1 do cz. 5 Istotnych postanowień umowy.
Część 6: Przegląd zespołów prądotwórczych zasilających sieć OST 112 w następujących lokalizacjach: KWP Wrocław, KMP Legnica, KMP Jelenia Góra, KMP Wałbrzych.
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, jednakże oferta winna obejmować całość usług określonych w danej części postępowania.

CPV: 50330000-7

Dokument nr: PU-2380-147-040-038/TI/2019/MA

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego pok. 129
12.3. Termin otwarcia ofert: ...........08.2019 r. godz. 11:15
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
Punkt Obsługi Klienta
12.2. Termin składania ofert:
Termin składana ofert:

2019-08-26 11:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
- dla części 1, 2 , 3, 4 i 5 postępowania: od 02.09.2019 r. do 29.11.2019 r.
- dla części 6 postepowania: od 02.09.2019 r. do 31.10.2019 r.
3.2. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Wymagania:
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.1. Opis sposobu obliczenia ceny: cenę należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym następująco: cena jednostkowa brutto x ilość = wartość oferty brutto.
6.2. Cena ofertowa brutto stanowić będzie podstawę zarówno do oceny złożonych ofert jak i również do rozliczeń z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
6.4. Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch znaków po przecinku.
6.5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (23% - w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa lub decyzji organu podatkowego Wykonawca nie korzysta z innej stawki VAT), oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
6.6. W formularzu ofertowym należy podać cenę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, końcówki powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
6.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do zaproszenia.
6.8 Ceny podane w formularzu ofertowym należy traktować jako stałe i wiążące do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest ostateczna, niezależnie od innych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, w trakcie realizacji zamówienia.
6.9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia cen w taki sposób Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia.
6.10. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
6.11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. podatek odwrócony), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Kryteria oceny ofert:
7.1. Wartością ocenianą jest cena brutto (wartość brutto) danej części zamówienia wpisana do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w Zaproszeniu) ofert decydować kryterium najniższej ceny.
7.2. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
7.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
8. Warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia do udziału w postępowaniu:
8.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
a) Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę konserwacji i przeglądu zasilania gwarantowanego o wartości co najmniej:
- dla części 1 postępowania: 14 000 zł brutto,
- dla części 2 postępowania: 18 000 zł brutto,
- dla części 3 postępowania: 10 000 zł brutto,
- dla części 4 postępowania: 20 000 zł brutto,
- dla części 5 postępowania: 23 000 zł brutto,
- dla części 6 postępowania: 7 000 zł brutto,

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część postępowania, Wykonawca winien wykazać się wykonaniem co najmniej 1 usługi o wartości najwyższej spośród części, których oferta dotyczy. Np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 2 i 3 postępowania, wartość wykonanej usługi winna wynosić minimum 18 000 zł.
b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Dla części 1, 2, 3, 4, i 5:
Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się z co najmniej:
- 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
- 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Dla części 6:
Wykonawca skieruje do wykonania przeglądu zespołu prądotwórczego zespół składający się z co najmniej: - 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych powyżej 50kW,
- co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych powyżej 50kW. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

8.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

8.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty:
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia winien przedstawić w złożonej ofercie:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik numer 1
b) Dla części 5 postępowania: W celu potwierdzenia, że oferowane baterie odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy załączyć:
? karty katalogowe oferowanych baterii, zawierające informacje o wszystkich parametrach technicznych opisanych przez zamawiającego;

c) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców (wpisanie w formularzu ofertowym) - załącznik nr 1 do zaproszenia.

9. Istotne postanowienia umowy, stanowią załącznik numer 2 do zaproszenia.
Istotne postanowienia umowy, zawierające warunki realizacji zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów i warunków realizacji, warunków gwarancji, terminów płatności i kar umownych, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik:
- dla części 1 postępowania - nr 2.1 do niniejszego Zaproszenia
- dla części 2, 3 i 4 postępowania - nr 2.2 do niniejszego Zaproszenia
- dla części 4 postępowania - nr 2.3 do niniejszego Zaproszenia
- dla części 6 postepowania - nr 2.4. do niniejszego Zaproszenia
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej.
10.2. Oferta winna zawierać dokumenty zgodnie z opisem w pkt 8 Zaproszenia.
10.3. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert w jednym egzemplarzu i zapakować w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieuprawnione, z adnotacją:

nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA
,,Przegląd i konserwacja systemów zasilania sieci OST 112"

Sprawa numer 147-040-038/TI/2019/MA

10.4. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza, to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub z pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. W innym przypadku, niezbędne jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
10.6. Zamawiający zwróci ofertę bez jej otwierania, złożoną po terminie składania ofert.
10.7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
11. Badanie i ocena ofert:
11.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie (przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty; zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zaproszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień).
11.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów oraz pełnomocnictw (z wyłączeniem formularza ofertowego).
11.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem zapisów pkt 11.1. tiret trzeci, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
11.4. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów cenotwórczych mających wpływ na wartość złożonej oferty.
11.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
11.6. W pozostałych przypadkach, przy ocenie złożonych ofert, Zamawiający będzie posiłkował się przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający odstąpi od stosowania powyższych przepisów, gdy wykonanie czynności przez Zamawiającego (np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawa omyłek) nie wpłynie na wynik prowadzonego postępowania.
11.7. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- została złożona oferta zawierająca różne warianty ceny,
- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 11.4,
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego (nie wskazał cen jednostkowych), lub nie uzupełnił oświadczeń lub dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez oferowane urządzenia oraz pełnomocnictw,
- oferta wymaga czynności naprawczych określonych w pkt 11.1, a Zamawiający odstąpił od ich wykonania na podstawie pkt 11.6 Zaproszenia.
11.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny, w szczególności w następujących przypadkach:
- jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta albo wszystkie złożone oferty zostaną pozostawione bez rozpatrzenia,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty dodatkowe, o których mowa w pkt 7.2 zawierają taką samą cenę, albo pomimo wezwania nie złożono żadnej oferty dodatkowej.

Uwagi:
5.3. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 31-33, kod 50-040 Wrocław;
? Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Tel 71 340 35 98; e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer PU-2380-147-040-038/TI/2019/MA prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz przepisy Kodeksu cywilnego i wewnętrzne regulacje,
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego i wewnętrznych regulacji Zamawiającego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
5. Sposób porozumiewania się: w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, za pomocą telefaksu lub pisemnie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.1. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami:
Monika Andruszkiewicz - w sprawach formalno - prawnych, tel.: 71 3404324, e-mail: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl
Andrzej Sobczak - w sprawach związanych z realizacją umowy - Wydział Teleinformatyki KWP, tel. 71 3404477
5.2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia.
5.2.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Treść zapytań proszę kierować na adres: . Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia zostanie złożony na dwa dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na własnej stronie internetowej (.)
5.2.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (.).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.