Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3983z ostatnich 7 dni
15166z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów do budowy form wtryskowych - rdzeni składanych/rozprężonych do spodu...

Przedmiot:

Dostawa elementów do budowy form wtryskowych - rdzeni składanych/rozprężonych do spodu słoika i nakrętki

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: NOVO-PAK Sp. z o.o
Całowanie 103A
05-480 Karczew
powiat: otwocki
+48 603 889 475
jan.jaszczuk@novopak.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201276
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa elementów do budowy form wtryskowych - rdzeni składanych/rozprężonych do spodu słoika i nakrętki.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy form wtryskowych :
1. Rdzenie składane/rozprężone do spodu słoika i nakrętki- 8 i 8 szt.
Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
Elementy składowe: Słoik - 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne,
Nakrętka - 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne,
Parametry minimalne:
Słoik - wykonanie kształtu wewnętrznego słoika, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu.
Nakrętka -wykonanie kształtu wewnętrznego nakrętki, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu.
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu ,,Opracowanie technologii wytwarzania nowych opakowań biodegradowalnych z biopolimerów dla przemysłu kosmetycznego" Nr POIR.01.0101-00-0846/17-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy form wtryskowych :
1. Rdzenie składane/rozprężone do spodu słoika i nakrętki- 8 i 8 szt.
Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
Elementy składowe: Słoik - 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne,
Nakrętka - 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne,
Parametry minimalne:
Słoik - wykonanie kształtu wewnętrznego słoika, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu.
Nakrętka -wykonanie kształtu wewnętrznego nakrętki, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu.

CPV: 42957000-9

Dokument nr: 1201276,2/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
c) Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
d) Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Całowanie 103A
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Całowanie 103A

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych- oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy ,
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego .
1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy; b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) ,c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca; d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy; e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy; f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania; g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej ,h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.,i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony. j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4. ,k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.
1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
1.5. Pozostałe zmiany umowy:
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
c) Zmiana warunków i terminów płatności
d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
c) Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
d) Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena netto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
2. Liczba punktów w kryterium ,,Cena netto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NOVO-PAK SP. Z O.O.
Adres
05-480 Całowanie
mazowieckie , otwocki
Numer telefonu
603 929 603
NIP
5322047435
Tytuł projektu
Opracowanie technologii wytwarzania nowych opakowań biodegradowalnych z biopolimerów dla przemysłu kosmetycznego
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0846/17-00
Załączniki

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 1
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jan Jaszczuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 603 889 475

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.