Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4754z ostatnich 7 dni
16686z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania,...

Przedmiot:

Dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
powiat: legionowski
tel. 227 840 872, faks 227 742 551
przetargi@powiat-legionowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część 1 zamówienia - Zakup komputerów i oprogramowania 2) część 2 zamówienia - Zakup akcesoriów komputerowych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych zamawianego sprzętu, wraz z podaniem producenta, modelu i symbolu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczony sprzęt i wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie. Dostarczone oprogramowanie musi być ,,fabrycznie nowe" tzn. nigdy wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane. Oprogramowanie nie może być ,,refabrykowane". 5. Dostawa odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 6. Sprzęt objęty zamówieniem zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji wydawanej przez producenta, kartami gwarancyjnymi w języku polskim, oraz jeśli dotyczy z zainstalowanym oprogramowaniem. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą posiadały certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 7. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 8. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. 9. Minimalny okres gwarancji odpowiednio dla poszczególnych pozycji zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji producenta, Zamawiający wymaga żeby oferowana wydłużona gwarancja była tego samego rodzaju/typu, oferująca takie same warunki jak minimalna wymagana w SIWZ. Dodatkowa (wydłużona) gwarancja producenta musi zapewnić Zamawiającemu ten sam czas reakcji, sposób naprawy, jakość naprawy, warunki naprawy, realizację naprawy przez autoryzowany serwis

Część nr: 1 Nazwa: Zakup komputerów i oprogramowania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część 1 zamówienia - Zakup komputerów i oprogramowania 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych zamawianego sprzętu, wraz z podaniem producenta, modelu i symbolu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczony sprzęt i wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie. Dostarczone oprogramowanie musi być ,,fabrycznie nowe" tzn. nigdy wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane. Oprogramowanie nie może być ,,refabrykowane". 5. Dostawa odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 6. Sprzęt objęty zamówieniem zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji wydawanej przez producenta, kartami gwarancyjnymi w języku polskim, oraz jeśli dotyczy z zainstalowanym oprogramowaniem. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą posiadały certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 7. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 8. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. 9. Minimalny okres gwarancji odpowiednio dla poszczególnych pozycji zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji producenta, Zamawiający wymaga żeby oferowana wydłużona gwarancja była tego samego rodzaju/typu, oferująca takie same warunki jak minimalna wymagana w SIWZ. Dodatkowa (wydłużona) gwarancja producenta musi zapewnić Zamawiającemu ten sam czas reakcji, sposób naprawy, jakość naprawy, warunki naprawy, realizację naprawy przez autoryzowany serwis.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej dodatkowej gwarancji 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowany w ofercie termin dostawy zamówienia krótszy niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy będzie dodatkowo punktowany zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ pt.: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Wykonanie zamówienia w terminie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup akcesoriów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, laptopów, przełączników, urządzenia wielofunkcyjnego, okablowania, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część 2 zamówienia - Zakup akcesoriów komputerowych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych zamawianego sprzętu, wraz z podaniem producenta, modelu i symbolu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczony sprzęt i wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie. Dostarczone oprogramowanie musi być ,,fabrycznie nowe" tzn. nigdy wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane. Oprogramowanie nie może być ,,refabrykowane". 5. Dostawa odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 6. Sprzęt objęty zamówieniem zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji wydawanej przez producenta, kartami gwarancyjnymi w języku polskim, oraz jeśli dotyczy z zainstalowanym oprogramowaniem. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą posiadały certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 7. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 8. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. 9. Minimalny okres gwarancji odpowiednio dla poszczególnych pozycji zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji producenta, Zamawiający wymaga żeby oferowana wydłużona gwarancja była tego samego rodzaju/typu, oferująca takie same warunki jak minimalna wymagana w SIWZ. Dodatkowa (wydłużona) gwarancja producenta musi zapewnić Zamawiającemu ten sam czas reakcji, sposób naprawy, jakość naprawy, warunki naprawy, realizację naprawy przez autoryzowany serwis.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1, 30237000-9, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej dodatkowej gwarancji 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowany w ofercie termin dostawy zamówienia krótszy niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy będzie dodatkowo punktowany zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ pt.: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Wykonanie zamówienia w terminie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

CPV: 30237200-1,30236000-2,30237000-9,30232100-5,30213000-5

Dokument nr: 586987-N-2019, ZPU.272.50.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro Podawcze na parterze, stanowisko nr 1 Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykaże się przynajmniej jedną dostawą sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej: o dla części 1 zamówienia 15 000,00 zł brutto; o dla części 2 zamówienia 10 000,00 zł brutto i przedstawi na potwierdzenie tego faktu odpowiedni dokument.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz zawierający minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej: o dla części 1 zamówienia 15 000,00 zł brutto; o dla części 2 zamówienia 10 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie części 1 zamówienia: o opis oferowanego sprzętu wraz z podaniem producenta, modelu, typu, o Deklaracja zgodności CE, o Certyfikat ISO9001 dla podmiotu serwisującego oferowany sprzęt, o Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta oferowanego sprzętu, o wynik testu procesora w postaci wydruku, w zakresie części 2 zamówienia: o opis oferowanego sprzętu wraz z podaniem producenta, modelu, typu, o Deklaracja zgodności CE, Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - dane podmiotu udostępniającego zasób, - dane podmiotu przyjmującego zasób, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1) 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych) dla oferty częściowej nr 1, 2) 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) dla oferty częściowej nr 2. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 510 na V piętrze - Wydział Finansowo - Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej dodatkowej gwarancji 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.