Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
687z dziś
4676z ostatnich 7 dni
16608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

Przedmiot:

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
al. Niepodległości
64-920 Piła
powiat: pilski
tel. 672 109 442, faks 672 109 332
zampub@powiat.pila.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piła
Wadium: 200 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych (w tym rozbiórka budynku gospodarczego), - wymiana gruntu na grunt nośny, - budowę pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z wyposażeniem określonym w Załączniku nr 9 do SIWZ, - zagospodarowanie terenu wokół budowanego obiektu (m. in. dojazd, parkingi, chodniki, mała architektura, zieleń). 3. Wyposażenie sali oraz zaplecza winno posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunki przyłączenia stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) jako dokument pomocniczy. 5. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu - Edycja 2019. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierowników robót branżowych niezwłocznie przed zawarciem umowy. 8. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Wymagania dotyczące sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz warunków zapłaty stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ 11. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - roboty zbrojarsko - betoniarskie; - roboty murarskie; - roboty dekarskie; - roboty ogólnobudowlane (m.in. wykonanie gładzi gipsowych, malowanie, kładzenie płytek). Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, winien dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Kosztorys jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia zadania. 13. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. 14. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że: a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i SIWZ, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności. 15. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. 16. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych. 17. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 18. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 19. Na zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia obowiązuje gwarancja producenta. 20. Wykonawca zobowiązuje się do koszenia oraz pielęgnacji terenu zieleni wykonanego w ramach zamówienia, aż do odbioru końcowego robót. 21. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

CPV: 45212222-8,45100000-8,45300000-0,45400000-1,45111291-4

Dokument nr: 587042-N-2019, WZP.272.43.2019.I

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.pila.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 700 000 złotych (siedemset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (rozumiane jako dwa zamówienia/umowy), gdzie na przedmiot zamówienia składała się budowa budynku. Łączna kubatura netto budynków wybudowanych w ramach tych dwóch robót budowlanych - minimum 15 000 m3. 2. Wykonawca winien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 5.9. ppkt 1 SIWZ); 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt 5.9. ppkt 2 SIWZ); 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt 5.9. ppkt 2 SIWZ); 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (pkt 5.9. ppkt 2 SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6. ppkt 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1. SIWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 4 do SIWZ - z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.2.1 SIWZ). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lud dokumenty w tym zakresie. 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - Załącznik nr 5 do SIWZ - w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.2.2. SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz OFERTA - Załącznik nr 1 do SIWZ (wraz z dowodem wniesienia wadium). 2. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje wskazane w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (punkt II Załącznika nr 2) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (punkt I Załącznika nr 2). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej - zgodnie z pkt 3.8. SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i stolarkę 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.